بررسی رابطه U شکل معکوس بین تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری با تاکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی با استفاده از روش GMM در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد مهاباد، مهاباد، ایران

2 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

4 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد، شهریار، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اندازه شرکت و اهرم مالی بر رابطه بین تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داد‌ه‌های تابلویی، طی دوره‌ زمانی 97-1392، از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می‌باشد. متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی، تعدیلگر هستند که تاثیر آنها بر رابطه بین تامین مالی سرمایه در گردش، به عنوان متغیر مستقل و سودآوری، به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که بین تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری رابطه U شکل معکوس وجود دارد. همچنین رابطه U شکل معکوس بین تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ و در شرکتهای با اهرم مالی بالا نسبت به سایر شرکتها ضعیف‌تر است. به بیان دیگر رابطه بین سودآوری و تامین مالی از طریق سرمایه در گردش به وسیله اهرم مالی و اندازه شرکت تعدیل می‌شود و این تعدیل تا حد خاصّی پیش رفته و از آن حد به بعد برعکس می‌شود، که این حد همان نقطه سربه سری رابطه U شکل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the inverse U-shaped relationship between Working Capital Financing and Profitability with emphasis on the role of Firm Size and Financial Leverage using the GMM method

نویسندگان [English]

 • rahim mohammadi 1
 • mohammadjavad shiekh 2
 • mohammad seyrani 3
 • maryam mardaneh 4
1 Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
2 Department of Management, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
3 Department of Accounting, Shahab Danesh University, Qom, Iran
4 Faculty of Humanities, Azad University, Shahriar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of firm size and financial leverage on the relationship between working capital financing and profitability in companies listed on the Tehran Stock Exchange using panel data during the period 2013-18, through the generalized torque method. (GMM). The variables of firm size and financial leverage are moderators whose effect on the relationship between working capital financing as an independent variable and profitability as a dependent variable is studied. The results of the study showed that there is an inverse U-shaped relationship between working capital financing and profitability. Also, the inverse U-shaped relationship between working capital financing and profitability is weaker in firms with small firms than in large firms. Also, the inverse U-shaped relationship between working capital financing and profitability in companies with high financial leverage is weaker than other companies. In other words, the relationship between profitability and financing through working capital is adjusted by the financial leverage and size, and this adjustment goes to a certain extent and is reversed from then on, which is the breaking point. The relation series is U-shaped.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword: Company size
 • Financial Leverage
 • Working Capital Financing
 • Profitability
 • Generalized Torque (GMM)
 • آقایی, محمد علی, احمدیان, وحید, جهاز آتشی, اکبر. (1393). عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی, 6(22), 175-212.
 • احمدپور کاسگری، احمد. و عجم، مریم. (1389)، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار: 3(11) ; 107 - 124.
 • صادقی شریف سیدجلال, ایرانی جانیارلو شهرام. (1396)، نقش مدیریت سرمایه در گردش در تبیین سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با رویکرد EGLS)، چشم انداز مدیریت مالی :7 (19); 9 - 26 .
 • کاوسی کلاشمی, محمد, خلیق خیاوی, پریسا. (1397). بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش با نقدشوندگی و سودآوری شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشات اقتصاد کشاورزی, 10(38), 105-120.
 • کفایت مریم. و بصیرت، مهدی. (1397). اهمیت مدیریت سرمایه ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت ها، مورد مطالعه: صنایع خودرو و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری) : 10(38) ; 165 - 178 .
 • نصیری, زهرا, دارابی, رویا. (1398). نقش دسترسی به تسهیلات بانکی در مدیریت سرمایه در گردش شرکتی. حسابداری مدیریت, 12(40), 29-45.
 • Akinlo, O. O. (2012). Determinants of working capital requirements in selected quoted companies in Nigeria. Journal of African Business, 13(1), 40-50.
 • Baños-Caballero, S., García-Teruel, P.J. and Martínez-Solano, P. (2016), “Financing of working capital requirement, financial flexibility and SME performance”, Journal of Business Economics and Management, 17(6), 1189-1204.
 • Caballero, J., Teruel, G., & Solano, P. (2009). Working capital management in SMEs. Accounting and Finance, 50(3), 511-527.
 • Dalci, I.; Ozyapici, H.(2018), Working capital management policy in health care: The effect of leverage. Health Policy(N. Y.), 122, 1266–1272.
 • Deloof, M. (2003). “Dose Working Capital Management Affect Probability of Belgian Firm?”, Journal of Business, Finance and Accounting 30 (3-4), 573-588.
 • Fazzari, S., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1987). Financing constraints and corporate investment.
 • Gill, A. S., & Biger, N. (2013). The impact of corporate governance on working capital management efficiency of American manufacturing firms. Managerial Finance, 39(2), 116-132.
 • Hutchison, P. D., Farris, M. T., & Anders, S. B. (2007). Cash-to-cash analysis and management. CPA journal, 77(8), 42.
 • Jiang, W.; Lu, M.; Shan, Y.; Zhu, T.(2016), Evidence of Avoiding Working Capital Deficits in Australia. Aust. Account.Rev, 26, 107–118.
 • Panda, A. K., & Nanda, S. (2018). Working capital financing and corporate profitability of Indian manufacturing firms. Management Decision.
 • Mansoori, E., & Muhammad , J. (2012). Determinants of working capital management: Case of Singapore firms. Research Journal of Finance and Accounting, 3(11), 15-23.
 • Nobanee, H., & Ellili, N. (2015). Working capital management and performance of Kuwait construction companies. Nobanee, HE, Ellili, 349-355.
 • Nyeadi, J. D., Ibrahim, M., & Sare, Y. A. (2018). Corporate social responsibility and financial performance nexus: Empirical evidence from South African listed firms. Journal of Global Responsibility.
 • Ozkan, A. (2001), Determinants of capital structure and adjustment to long run target: Evidence from UK companypanel data. J. Bus. Financ. Account., 28, 175–198.
 • Turner, T., & Shockley, J. (2014). Creating shopper value: Co-creation roles, in-store self-service technology use, and value differentiation. Journal of Promotion Management, 20(3), 311-327.
 • Shin, H. H. and L. Soenen (2003). Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability, Financial Practice and Education 8 (2), 37-45.