بررسی انواع قراردادهای تامین مالی پروژه های بخش انرژی با تاکید بر تامین مالی از طریق عواید پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

چکیده

انتخاب مناسب‌ترین روش برای اجرای طرح‌های زیربنایی، همیشه از مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های دولت‌ها، مخصوصاً دولت های در حال توسعه بوده است. یکی از موارد و موضوعات اساسی در زمینه‌ی پروژه‌های نفتی، نحوه‌ی تأمین سرمایه‌ی لازم جهت اجرای پروژه‌های مزبور است. با توجه به این که، شرکت‌های بین المللی نفتی ، یا شرکت ملی نفت ، چگونه و از چه طریقی در تأمین سرمایه‌ی لازم جهت اجرای طرح‌های نفتی خود اقدام می‌کنند، نتایج و آثار مالی آن نیز، بالتبع، متفاوت خواهد بود. تاکنون روش‌های متنوعی به این منظور، طراحی و در موارد بسیاری اجرا شده است. به طور کلی، تأمین مالی به دو بخش تقسیم می شود: تأمین مالی شرکتی و تأمین مالی پروژه‌ای. در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی قالب های قراردادی تامین مالی پروژه ای با نگاهی به صنعت نفت و گاز و همچنین نگاهی گذرا به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن جهت جذب سرمایه گذار خارجی برای طرح‌ها و پروژه های در کشور پرداخته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An overview of contractual methods of financing energy projects with emphasis on Project revenues

نویسندگان [English]

 • sadegh abdi 1
 • mohammad amin salarian 2
1 Ph.D. in oil and gas law, university of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D student at azad university,
چکیده [English]

Choosing the best method for implementing infrastructure projects is always the main concern of governments, especially the governments of developing. One of the main issues in the field of oil projects is the supply of capital for these projects. According to the international oil companies and national oil companies, how and in what way will attempt the funds required for the implementation of oil projects, Outcome and financial effects also, consequently, will be different. Up to now, various methods have been implemented for this purpose. In general, financing is divided into two parts: Corporate financing and project financing. In This paper is paid to examine the contractual terms of financing a project looking at the oil and gas industry as well as a quick look at the Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA) and its implementing regulations to attract foreign investment for projects in the country

کلیدواژه‌ها [English]

 • project financing
 • corporate financing
 • buy-back contracts
 • BOT contracts
 • Foreign Investment
 • ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا، محمدرضا ایران نژاد،، (1389)، بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای اسلامی)،مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91.
 • برزوئی، عباس، (1385)، وضعیت حقوقی قراردادهای BOT در حقوق ایران با بررسی تطبیقی، رساله ی دکتری، دانشگاه تهران
 • وزارت نیرو، (1388)، روش­های تأمین منابع مالی پروژه­های خدمات فنی و مهندسی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، دفتر بررسی های اقتصادی و توسعۀ صادرات.
 • سلگی، معصومه، (1387)، تأمین مالی پروژه ای در صنعت نفت، مجموعه مقالات اولین کنگرۀ مالی توسعه نظام پیمانکاری صنعت نفت.
 • شکارچی، سلیمان، روبین طاهری و علی بهرنگی، (1379)، به کارگیری روش ساخت، بهره برداری، واگذاری(BOT) در توسعه نیروگاه های برق آبی ایران، چهارمین کنفرانس سدسازی.
 • شیروی، دکتر عبدالحسین، (1389)، حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
 • شیروی، عبدالحسین، (1388)، برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، دوره جدید، شماره 3 و4.
 • شیروی، عبدالحسین، (1380)، پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ، مجله نامه مفید، شماره 6.
 • شیروی، عبدالحسین، سید نصرالله ابراهیمی، (1388)، اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، ترجمه مجتبی اصغریان، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و ششم، شماره 41.
 • عزیز الهی، محمدرضا، (1384)، قرارداد بیع متقابل، فصلنامه علمی- تخصصی (علوم انسانی- اجتماعی)، حوزه و دانشگاه، سال یازدهم.
 • قاسمی، حمید، (1388)، کارآگاه، فصلنامه انجمن انبوه سازان قزوین، شماره 12.
 • وزارت نیرو، (1384)، روش های مختلف تأمین مالی پروژه ها فاینانس خارجی، معاونت امور آب.
 • هیبتی، فرشاد، احمدی، موسی، (1388)، بررسی تکنیک های تأمین مالی پروژه محور در تأمین مالی اسلامی، پژوهشنامۀ اقتصادی، سال نهم، شمارۀ سوم.
 • Kramer and P. C. Fusaro.)2010(, Structured Financing Techniques in Oil and Gas Project Finance: Future Flow Securitizations, Prepaids, Volumetric Production Payments, and Project Finance Collateralized Debt Obligations, In Energy and Environmental Project Finance Law and Taxation, New Investment Techniques, London: Oxford University Press, pp, 521-556.
 • Alan,Gutterman.(2002), A short course in international joint ventures: negotiating, forming, and operating the international joint venture, The short course in international trade series,Demystifying Technology Series, World Trade Press.
 • American Bar Association, (2006), Model joint venture agreement with commentary, G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series, American Bar Association. Joint Venture Task Force of the Negotiated Acquisitions Committee, Committee on Negotiated Acquisitions, American Bar Association.
 • Andreas Wibowo.(2004), Valuing Guarantees in a BOT Infrastructure Project, Engineering, Construction and Architectural Management, Emerald Group Publishing Limited, Volume 11, Number 6.
 • Andrew, Fight, (2006), Introduction to project finance- Essential capital markets, Butterworth-Heinemann.
 • Annie, Dufey, (2007), Project finance, sustainable development and human rights, Case study 1: the Baku Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline, DRAFT PAPER, International Institute for Environment and Development (IIED).
 • Asian Development Bank, (1997), Technical Assistance for legal Training in BOT/ BOOT Infrastructure Development, Harvard Business School.
 • Benjamin C. Esty and William L Megginson, (2000)., Syndicate Structure as a Response to Political Risk in the Project Finance Loan Market, Harvard Business School.
 • R. Yescombe, (2002), Principles of project finance, Academic Press
 • Francis T. Hartman, (2003), Ten commandments of better contracting: a practical guide to adding value to an enterprise through more effective SMART contracting, ASCE Publications.
 • Frank Kenneth Crundwell, (2008), Finance for Engineers: Evaluation and Funding of Capital Projects, Springer publishing.
 • Ghersi and J. Sabal, (2006), An Introduction to Project Finance in Emerging Markets, Hecho el deposito de ley, IESA.
 • Hossein Razavi, (1996), Financing Oil and Gas Projects in Developing Countries, Finance & Development.
 • Ian, Giddy, (1996), Project Financing, Stern School of Business, New York University, Asset-Backed Securities, Giddy/ABS.
 • International Monetary Fund.(1991), Annual Report, UNCITRL, Washington D.V., ISSN Press.
 • Irem Dikmen, M, , Talat Birgonul and Guzide Atasoy, (2009), Best Value Procurement in Build Operate Transfer Projects: The Turkish Experience, (From the Book: Policy, Finance & Management for Public-Private Partnerships, Edited by Akintola Akintoye and Matthias Beck), A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, First Published,Printed in Singapore by Utopia Press Pte Ltd.
 • Jeffrey,Delmon, (2010), Understanding Options for Public-Private Partnerships in Infrastructure Sorting out the forest from the trees: BOT, DBFO, DCMF, Concession, Lease, The world Bank Finance Economics and Urban Department.
 • Joseph A, Huse, (2018) Understanding and negotiating turnkey and EPC contracts, Second edition, Sweet & Maxwell.
 • Marco,Sorge, (2004), The nature of credit risk in project finance, Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review.
 • National Treasury, (2001), Project Finance Introductory Manual on Project Finance for Managers of PPP Projects, Hecho el deposito de ley, IESA.
 • Oesterreichische, Kontrollbank AG, (2006), Project Finance and Structured Finance: Flexible Financing Solutions for Investment, Gerald Schuba Corporate Communications, Vienna.
 • Paul M, Vaaler. Barclay E. James and Ruth V. Aguilera, (2008) ,Risk and capital structure in Asian project finance, Asia Pacific Journal of Management, Volume 25, pp, 25-50.
 • Ronald, Charles Wolf, (2000),Effective international joint venture management: practical legal insights for successful organization and implementation, M.E. Sharpe.
 • Sangjoo,Lee, (2007), Entry Decision for Unsolicited Build-Operate-Transfer (BOT) Highway Projects: Real Options Approach, A Thesis Submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Colorado in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Civil, Environmental, and Architectural Engineering.
 • Scott L, Hoffman, (2008), The law and business of international project finance, 3 revised, Cambridge University Press.
 • Wendy, Nicole Duong, (2010), Revisiting the BOT Structure in Direct Foreign Investment Transactions, University of Denver Sturm College of Law, U Denver Legal Studies Research Paper No. 10-15.
 • William R, Mincks and Hal Johnston, (2004), Construction jobsite management, Second edition, Cengage Learning.