بررسی رابطه عوامل اکتسابی و اختلالات پولی (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد یار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر رابطه بین عوامل اکتسابی و اختلالات پولی را برای اولین بار در ایران بررسی می نماید. جامعه آماری بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند. حجم نمونه آماری براساس روش های جدید مبتنی برآزمون و با استفاده از نرم افزار سمپل پاور بوده و با توجه به نوع فرضیه رابطه ای تحقیق که ترکیبی از دومتغیر مقیاس اما غیرنرمال می باشند، آزمون اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه اول پژوهش مبنی بر رابطه ی دو متغیر دانش مالی و اختلالات پولی، نشان داد بین این دو متغیر ارتباط معناداری وجود ندارد و فرضیه اول تحقیق پذیرفته نشد. اما بر اساس نتایج، فرضیه دوم بین متغیرهای نگرش به برنامه ریزی و اختلالات پولی ارتباط معنادار وجود داردکه نشان دهنده رابطه منفی بین متغیرها می باشد و فرضیه دوم نیز تحقیق پذیرفته شد بنابراین براساس منشا اکتسابی متغیرهای نگرش به برنامه ریزی مالی رابطه منفی و معنادار با اختلالات پولی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Acquired Factors and Monetary Disorders (Case Study: Banks of Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

 • Dariush Omidi Ghasemabad 1
 • Sina Kheradyar 2
 • Fazel Mohammadi 3
 • Ebrahim Chirani 4
1 PhD Student in Accounting, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Business Administartion, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The present study investigates the relationship between acquired factors and monetary disorders for the first time in Iran. The statistical population of the banks are members of the Tehran Stock Exchange. The sample size is based on new methods based on experiments and using sample power software and according to the type of research relationship hypothesis which is a combination of two scale variables but abnormal, Spearman test has been used. The first hypothesis of the research based on the relationship between the two variables of financial knowledge and monetary disorders showed that there is no significant relationship between these two variables and the first hypothesis of the research was not accepted. However, based on the results, the second hypothesis has a significant relationship between the variables of attitude to planning and monetary disorders, which shows a negative relationship between the variables. The second hypothesis was accepted as research. Therefore, based on the acquired origin of variables has monetary disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • acquired factors
 • financial knowledge
 • attitude to financial planning
 • monetary disorders
 • -امیدی، داریوش و همکاران(1399). تحلیل عوامل بیولوژیک موثر بر بهبود حسابداری سلامت از منظر اختلالات پولی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال نهم، شماره 36، صص 313-320.
 • -ابراهیمی، زهرا و همکاران(1400). پیش زمینه سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی)، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال چهارم، شماره 3، صص 1-16.
 • -حسن پور، حمید و همکاران(1399). تحلیل تطبیقی مبانی معرفت شناختی مالی کلاسیک و مالی رفتاری، معرفت اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره 2، صص 57-74.
 • -فتاحی، سحر (1398). اختلالات پولی و مالی، نگرش و اضطراب پول، مجله تخصصی مدیریت تدبیر، سال سی‌ام، شماره 314، صص 60-63.
 • -قربانی، بهروز و همکاران(1399). حسابشویی و ناتوانی مالی، پژوهش های تجربی حسابداری، سال نهم، شماره 35، صص 159-178.
 • -رجبی فرجاد، حاجیه و همکاران(1399). تأثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد
 • با درنظرگرفتن نقش خودکارآمدی مالی مشتریان بانک ملت، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 33، صص 33-58.
 • مرادی، جواد. و ایزدی، منصوره. (1394). بررسی تأثیر سواد مالی سرمایه گذاران بر تصمیم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال چهارم، شماره 13، صص 20-56.
 • -معین‌الدین محمود و همکاران (1390). ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده از روش دلفی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 2.
 • یعقوب نژاد، احمد و همکاران (1390). ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده از روش دلفی فازی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 8، صص 1-25.
 • Ali, Huma and et al(2020). Impact of cognitive factors on financial behavior with mediating role of financial anxiety, Epistemology Vol.7 No.1 (2020), 242-259.
 • Adiputra, I Gede and Patricia, Ellen(2020). The Effect of Financial Attitude, Financial Knowledge, and Income on Financial Management Behavior, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 439, PP 107-123.
 • -Burchell, B. J. (2003). Identifying, describing and understanding financial aversion: Financial phobes. Report for EGG.
 • Fabris, Nikola(2019). Cashless Society – The Future of Money or a Utopia?, Journal of Central Banking Theory and Practice, 2019, 1, pp. 53-66.
 • -Furnham, Adrian(2019). The personality disorders and money beliefs and behaviors, original article, PP 2-21.
 • Grigion Potrich, Ani Caroline and et al(2015). Determinants of Financial Literacy: Analysis of the Influence of Socioeconomic and Demographic Variables, Rev. contab. finanç. [online]. 2015, vol.26, n.69, pp.362-377. ISSN 1808-057X.
 • Hasler, Andrea and et al(2021). Financial Anxiety and Stress among U.S. Households: New Evidence from the National Financial Capability Study and Focus Groups, FINRA Investor Education Foundation, 4/28/2021, PP 1-21.
 • -Klontz, B. T., & Britt, S. L. (2012). How clients’ money scripts predict their financial behaviors. Journal of Financial Planning, 25(11), 33–43.
 • -Klontz, Bradley T. Britt, Sonya L. Archuleta, Kristy L. (2015), Financial Therapy (Theory, Research, and Practice). Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
 • Mottola, G. R. (2013). In our best interest: women, financial literacy, and credit card behavior. Numeracy, 6(2).
 • -Potter, Derek and et al(2020). Financial Anxiety Among College Students: The Role of Generational Status, Journal of Financial Counseling and Planning, Volume 31, Number 2, 2020.
 • Steptoe, A and et al(2020). Associations between Financial Strain and Emotional Well-Being with Physiological Responses to Acute Mental Stress. Psychosom. Med.. 2020;82(9):830-837. doi:10.1097/PSY.0000000000000867.
 • -Taylor, C. D., Klontz, B., & Britt, S. L. (2016). Reliability and Convergent Validity of the Klontz Money Script Inventory-Revised (KMSI-R). Journal of Financial Therapy, 6 (2) 2. https://doi.org/10.4148/1944-9771.1100
 • -Widjaja, Indra and et al(2020). The effects of financial literacy and subjective norms on saving behavior, Management Science Letters, Vol 10 (2020) 3635–3642.