آزمون تاثیرهمه گیری کرونا بر شاخص قیمت بازار سرمایه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بلوار ساحل.ساختمان مالی آنا. طبقه دوم .کارگزاری امین اوید آنا

چکیده

هدف: شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش‌های منفی بازارهای مالی در کشورهای مختلف و سقوط شاخص‌ها بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص قیمت سهام در گروه‌های منتخب بازار سرمایه در ایران در این دوره و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی شاخص می‌باشد.
روش: در این پژوهش از روش رگرسیون داده‌های پانل به روش آرچ. گارچ جهت بررسی شاخص قیمت سهام در دوازده گروه منتخب سهام با دوازده فرضیه متفاوت در 189 شرکت در بازه زمانی دو ساله (1398-1400) استفاده شده است.
یافته:کرونا بر شاخص قیمت تمامی گروه‌ها به غیر از دارویی، محصولات غذایی آشامیدنی و زراعت همچنین دستگاه ها و وسایل ارتباطی وراتباطات تاثیر منفی و معنی‌داری دارد. واکسیناسیون بر شاخص قیمت پنج گروه دارویی،غذایی،حمل و نقل،املاک و چند رشته ای صنعتی تاثیرمثبت و معنی‌داری داشته به گونه‌ای که و رفع محدودیت ها و بازگشت نیروی‌کار، این صنایع رونق گرفته اند.واکسیناسیون بر شاخص قیمت گروه های دارویی، محصولات غذایی و زراعت که با شیوع کرونا و همه گیری و افزایش نیاز به محصولات آن گروه نیز رشد داشتند تاثیر مثبت داشت.اما این موضوع بر صنعت ارتباطات که آموزش اشتغال و ارتباط را دوره همه‌گیری در بستر مجازی میسر ساخته بود، تاثیر نداشت.همچنین واکسیناسیون بر شاخص قیمت گروه بیمه و واسطه گری و محصولات کانی غیر فلزی که با شیوع بیماری کرونا کاهش یافته بود تاثیر منفی داشته است. واکسیناسیون بر شاخص قیمت گروه صنایع شیمیایی و فلزات اساسی و گروه فنی مهندسی که با افزایش مرگ و میر کاهش شدیدی را تجربه کرده بودند تاثیر معناداری نداشته.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the impact of the Corona epidemic on the capital market price index in Iran

نویسنده [English]

 • Masoumeh dehbashi
بلوار ساحل.ساختمان مالی آنا. طبقه دوم .کارگزاری امین اوید آنا
چکیده [English]

Purpose: The spread of the corona virus has led to negative reactions of financial markets in different countries and the fall of indices. The purpose of this research is to investigate the stock price index in selected groups of the capital market in Iran in this period and provide a model to predict the index.
Method: In this research, using the panel data regression method using Arch. GARCH has been used to investigate the stock price index in twelve selected groups of stocks with twelve different hypotheses in 189 companies in a two-year period (2008-2018).
Findings: The results showed that Corona has a negative and significant impact on the price index of all groups except the pharmaceutical group. Also, vaccination has had a negative and significant effect on the price index of most groups. However, this factor did not have a significant effect on transport, communication devices, multi-field holdings, basic metals, and also technical engineering services ultimately. This means that the spread of this disease and its results, such as the number of deaths, have had major consequences on the return of the capital market in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Covid-19
 • Index
 • Stock price
 • Stock exchange
 • جام نیا، عبدالرشید؛ تیره‌عیدوزهی، امام‌بخش (1400). بررسی دقت روش‌های مختلف پیش‌بینی کوتاه‌مدت شاخص سهام و تعداد موارد مبتلایان روزانه به بیماری کرونا در ایران. فصلنامه سیاست‌های مالی واقتصادی، سال نهم، شماره 33، صص ۱۳۵-۱۱۳.
 • چشمی، علی؛ عثمانی، فریبا (1400). بازدهی بازار سهام در ایران در سه موج همه‌گیری کووید-19: شواهدی از رگرسیون شکست‌های چندگانه. مجله مطالعات اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 2، صص 339-364.
 • سخائی، عمادالدین؛ خورسندی، مرتضی؛ محمّدی، تیمور؛ ارباب، حمیدرضا (1399). بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی.اقتصاد و الگو سازی، سال یازدهم، شماره 2، صص 125-153.
 • صانعی فر، متین؛ سعیدی، پرویز؛ عباسی، ابراهیم؛ دیده‌خانی، حسین (1399). شبکه پیچیده تأثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره 45، صص 268-296.
 • عبدالی، اشکان؛ خلعتبری، مصطفی؛ شایسته ابراهیمی، ذاکر؛ حیدری، نسترن؛ توانا، محمدامین؛ قره داغی، محمدرضا (1400). تأثیر ویروس کرونا بر بازار جهانی نفت و گاز و چشم انداز آن در آینده.پایداری، توسعه و محیط زیست، سال دوم، شماره 1، صص 61-83.
 • فرمان آرا، وحید؛ کمیجانی، اکبر؛ فرزین وش، اسداله؛ غفاری، فرهاد (1398). نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه). اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره 47، صص 19-38.
 • مشتاقی، یوسف؛ یزدانی، ناصر (1395). بررسی و شناخت تأثیر عوامل روان‎شناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران فردی.تحقیقات مالی، سال هجدهم، شماره 4، صص 735-752.
 • مصطفی‌پور، منوچهر (1399). آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای آسیایی و چشم‌انداز اقتصادی آسیا طی سال‌های (2009-2010). مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی)، سال نهم، شماره 95، صص ۱۴۸-۱۳۵.
 • وقفی، سید حسام؛ درویشی، لیلا؛ نوربخش حسینی، زینب (1401). تأثیر مقایسه‌ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه‌ایران. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، سال هشتم، شماره 1، صص 235-256.
 • Behera, J., Pasayat, A. K., & Behera, H. (2022). COVID-19 Vaccination Effect on Stock Market and Death Rate in India. Asia-Pacific Financial Markets, 1-23.‏
 • Cepoi, C. O. (2020). Asymmetric dependence between stock market returns and news during COVID-19 financial turmoil. Finance Research Letters, 36, 101658.‏
 • Corbet, S., Larkin, C., & Lucey, B. (2020). The contagion effects of the COVID-19 pandemic: Evidence from gold and cryptocurrencies. Finance Research Letters, 35, 101554
 • Curto, J. D., & Serrasqueiro, P. (2022). The impact of COVID-19 on S&P500 sector indices and FATANG stocks volatility: An expanded APARCH model. Finance Research Letters, 46, 102247.‏
 • Chen, M. P., Lee, C. C., Lin, Y. H., & Chen, W. Y. (2018). Did the SARS epidemic weaken the integration of Asian stock markets? Evidence from smooth time-varying cointegration analysis. Economic research-Ekonomska istraživanja, 31(1), 908-926
 • Chundakkadan, R., & Nedumparambil, E. (2022). In search of COVID-19 and stock market behavior. Global Finance Journal, 54, 100639.‏
 • Devi, S., Warasniasih, N. M. S., Masdiantini, P. R., & Musmini, L. S. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on the financial performance of firms on the Indonesia stock exchange. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 23(2), 226-242.‏
 • Devpura, N., & Narayan, P. K. (2020). Hourly oil price volatility: The role of COVID-19. Energy Research Letters, 1(2), 13683.‏
 • Jabeen, S., Farhan, M., Zaka, M. A., Fiaz, M., & Farasat, M. (2022). COVID and World Stock Markets: A Comprehensive Discussion. Frontiers in Psychology. 12:763346.
 • Loucif, S., Al-Rajab, M., Salem, R., & Akkila, N. (2022). An overview of technologies deployed in GCC Countries to combat COVID-19. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 10(3), 102-121
 • Njindan Iyke, B. (2020). The disease outbreak channel of exchange rate return predictability: Evidence from COVID-19. Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), 2277-2297
 • Phan, D. H. B., & Narayan, P. K. (2020). Country responses and the reaction of the stock market to COVID-19—A preliminary exposition. Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), 2138-2150.‏
 • Rouatbi, W., Demir, E., Kizys, R., & Zaremba, A. (2021). Immunizing markets against the pandemic: COVID-19 vaccinations and stock volatility around the world. International Review of Financial Analysis, 77, 101819
 • Salisu, A. A., & Akanni, L. O. (2020). Constructing a global fear index for the COVID-19 pandemic. Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), 2310-2331
 • Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., & Chen, Y. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on firm performance. Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), 2213-2230.‏
 • Tetlock, P. C., Saar‐Tsechansky, M., & Macskassy, S. (2008). More than words: Quantifying language to measure firms' fundamentals. The journal of finance, 63(3), 1437-1467
 • Utomo, C. D., & Hanggraeni, D. (2021). The impact of COVID-19 pandemic on stock market performance in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 777-784