تبیین مدل سوگیری های احساسی سرمایه‌گذاران موثر بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر سوگیری های داشته بیش نگری،کوتاه نگری، بهینه بینی و سازگار گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا،تهران،ایران.

3 استادیار گروه مدیریت مالی واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از حیاتی‌ترین برنامه‌های پژوهشی دانش مالی امروز که در رأس رد نظریه بازارهای کارا قرار دارد، نظریه مالی رفتاری است که عامل تشریک‌مساعی بین علوم مالی و علوم اجتماعی است و باعث ژرف‌تر شدن دانش ما از بازارهای مالی شده است.پارادایم حاکم بر مباحث مالی امروز که ما قصد توضیح ، تشریح و مقایسه آن راداریم، رفتار مالی نام دارد، که به زبان ساده عبارت است از یک الگوی فکری که در آن بازارها با استفاده از الگوهای مرکب از علوم اجتماعی ، روانشناسی ، مالی و چند رشته دیگر مطالعه می‌شوند و به عبارت بهتر عاملان اقتصادی در الگوهای رفتاری برخلاف نظریه‌های نئوکلاسیک منطقی نیستند، بلکه یا به خاطر ترجیحاتشان و یا به دلیل سوگیری‌های شناختی نرمال‌اند. هدف این تحقیق طراحی و تبیین مدل شناسایی عوامل رفتاری مؤثر بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی است و ازلحاظ روش کار از نوع تحقیقات پیمایشی است. داده‌های این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS موردبررسی قرارگرفته‌اند. نتایج حاصل‌شده از تحقیق نشان داد که سوگیری احساسی کوتاه نگری، سوگیری احساسی بهینه بینی و سوگیری احساسی سازگار گرایی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها تأثیرگذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the model of investors' emotional biases affecting stock price fluctuations in Tehran Stock Exchange By relying on the biases of Endowment, self-control, Optimism and Cognitive Dissonance

نویسندگان [English]

 • mahdi abbasi asl 1
 • Mohammad Reza Rostami 2
 • mehrzad minoii 3
1 PhD student, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most vital research programs of financial knowledge today, which is at the forefront of rejecting the theory of efficient markets, is financial behavior theory, which is the cause of joint efforts between financial sciences and social sciences and has deepened our knowledge of financial markets. Today's financial topics, which we are going to explain, describe and compare, are called financial behavior, which in simple terms is a pattern of thinking in which markets use patterns consisting of social sciences, psychology, finance and several other disciplines. They are studied, and in other words, economic agents are not rational in behavioral patterns contrary to neoclassical theories, but are normal either because of their preferences or because of cognitive biases. The purpose of this study is to design and explain a model for identifying behavioral factors affecting stock price fluctuations in the Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose and in terms of working method is a type of survey research. The data of this research were analyzed using SmartPLS software. The results of the study showed that the emotional bias of short-sightedness, the emotional bias of optimism and the emotional bias of adaptation affect the fluctuations of stock prices of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional biases
 • stock price fluctuations
 • behavioral biases
 • اردلانی, بابک؛ سیران چناره و عطااله محمدی، ۱۳۹۵، بررسی تأثیر بازارهای قراردادهای آتی بر رویکرد مالی رفتاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون،
 • اصغری, علی اصغر و مینو سلیمی باهر، ۱۳۹۸، مالی رفتاری، کاربرد روانشناسی در دانش مالی، اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر،
 • امانی مطلق, مریم و محمود بخشی نژاد، ۱۳۹۷، بررسی دیدگاه مالی رفتاری در کارایی بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) -شرکت بین المللی کوش،
 • جمالی, حسین, & بختیاری, مسعود. (1401). ارزیابی سوگیری‌های رفتاری مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران با فرایند سلسله‌مراتب تحلیل فازی. مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی, 1(3), 85-114.
 • زمانی، فرزاد،1400،بررسی تورش های رفتاری سهامداران عمده نهادی در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه مالی رفتاری،دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه،
 • کریمی نصرت, پرستو و روژین صالحی آزاد، ۱۳۹۸، مروری بر تئوری‌های مالی رفتاری و روانشناسی سرمایه‌گذاری، چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی، همدان، دبیرخانه دائمی کنفرانس،
 • گرجی زاده, داود, خان محمدی, محمد حامد. (1396). بررسی اثرات عوامل مالی رفتاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاران انفرادی. دانش سرمایه‌گذاری, 6(24), 275-292.
 • ملک‌زاده, یوسف و عبدالله صدقی، ۱۳۹۶، نظریه‌های مالی رفتاری با استفاده از روندها و انسجام در عملکرد مالی، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس،
 • وارث, حامد و محمدجواد بناءزاده، ۱۳۹۷، تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران در چارچوب مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری 3 (12)،
 • وحدتی, مسعود و محمدحسین عبدالرحیمیان، ۱۳۹۸، مروری بر مالی رفتاری و بررسی آثار آن در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، تهران-دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده مدیریت و حسابداری، دبیرخانه دائمی کنفرانس،

 

 • Daniel Kahneman and Amos Tversky,1979 "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk" Econometrica 47: 263-291.
 • Haigh, M.,&List, J. (2013).Do professional traders exhibitmyopic loss aversion?Anexperimental analysis. Journal of Finance
 • Jinwu Zhuo,Xinmiao LiChangrui Yu 2021 “Parameter behavioral finance model of investor groups based on statistical approaches” The Quarterly Review of Economics and Finance6 February 2021Volume 80 (Cover date: May 2021)Pages 74-79
 • Jessica Paule-VianezRaúl Gómez-MartínezCamilo Prado-Román 2020 " A bibliometric analysis of behavioural finance with mapping analysis tools" European Research on Management and Business Economics3 February 2020Volume 26, Issue 2 (Cover date: May–August 2020)Pages 71-77
 • Jin, Hanqing, and Xun Yu Zhou, (2008) "Behavioral Portfolio Selection in Continuous Time", Mathematical Finance, Vol. 18, No. 3, pp. 385-426.
 • Manchuna Shanmuganathan 2020 " Behavioural finance in an era of artificial intelligence: Longitudinal case study of robo-advisors in investment decisions" Journal of Behavioral and Experimental FinanceVolume 27September 2020Article 100297
 • Muradoghlu, Yaz Gulnur, Altay-Salih, Aslihan, and Muhammet Mercan, (2005) "A Behavioral Approach to Efficient Portfolio Formation", The Journal of Behavioral Finance, Vo. 6, No. 4.
 • Mustafa Yurttadur, Havva Ozcelik 2019 " Evaluation of the Financial Investment Preferences of Individual Investors from Behavioral Finance: The Case of Istanbul" Procedia Computer ScienceVolume 1582019Pages 761-765
 • Shefrin Hersh and M. Statman (2000), “Behavioral Portfolio Theory”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 55, No. 6.
 • Sujata Kapoor, Jaya M. Prosad 2017 " Behavioural Finance: A Review" Procedia Computer ScienceVolume 1222017Pages 50-5
 • YanFang,JieYuan,J. JimmyYang,ShangjunYing 2022 “Crash-based quantitative trading strategies: Perspective of behavioral finance” Finance Research Letters30 May 2021Volume 45 (Cover date: March 2022)Article 102185