مدل‌سازی متغیرهای اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحدبین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران.

5 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش الگویی برای اندازه‌گیری کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. از این رو، با مطالعه پژوهش‌های پیشین در زمینه کارایی سرمایه گذاری، 17 متغیر اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری به منظور ارائه مدل بهینه سرمایه گذاری انتخاب شده که با استفاده از پنل دیتا و نرم افزارهای ایوز یک مدل بهینه کارایی سرمایه گذاری بر مبنای جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری برآورد گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1386تا 1396 می باشد. در نهایت، مدل تهیه شده با نام اختصار ineff با 11 متغیر اندازه شرکت، اهرم مالی، سن شرکت، کیوتوبین، رشد فروش، بازده دارایی‌ها، نسبت سودعملیاتی به کل دارایی‌ها، نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی‌ها، نقدشوندگی سهام، انحراف معیار جریان‌های نقد عملیاتی و نسبت نقدی به دلیل معناداری بر میزان وجه ‌نقد صرف شده در فعالیت‌های سرمایه گذاری ارائه شده است. نتایج این پژوهش ارائه مدلی به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری به منظور تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling The Effective variables on investment efficiency: evidence from Tehran Stock Exchange.

نویسندگان [English]

 • Zahra Tahmooresi 1
 • qodratallah talebnia 2
 • Rasoul Baradaran Hassanzadeh 3
 • Nemat Allah Mousavi 4
 • hamidreza vakilifard 5
1 Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Associate professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof, in accounting Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Associate Prof, in accounting Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
5 associate professor. department of accounting science and research branch. islamic azad university tehran. iran
چکیده [English]

The main aim of this study is to present a pattern for determining and measuring investment efficiency in accordance with the market conditions of Iran. To do so, studying previous studies and thematic literature, 17 variables were identified to present an optimal investment efficiency model. Using panel data and the use of eviews9 & stata 14 software, it was suggested to provide a concrete investment efficiency pattern based on the cash flow of investment activities was undertaken. The statistical population of this study includes 129 companies listed on the stock exchange during the time period of 2007- 2016. Finally, the final model of the research, with the abbreviation title of (ineff) and the participation of 11 variables including company size, leverage, company's age, Qtubin, sales growth, return on assets, ratio of operating profit to assets, ratio of operating cash flow to assets, liquidity ratio, standard deviation of operating cash flows and cash ratio with a coefficient of 45% was estimated

کلیدواژه‌ها [English]

 • investment Efficiency
 • financial ratio
 • panel data
 • Tehran Stock Exchange
 • احمدی، محمد زمان، محمدحسین قلمبر و سید صابر درسه (1398)، بررسی تأثیر معیارهای اعتماد بیش‌ازحد مدیران ارشد بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال یازدهم شماره 21 صص 93-123.
 • ابراهیمی سید کاظم، احمدی مقدم منصور (1394). تأثیر اهرم مالی و محافظه‌کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 27، 102- 120.
 • پورموسی، علی‌اکبر و ستی شریف‌زاده دربان. (1400). بررسی تأثیر نقدینگی شرکت بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 39(2): 53-64.
 • تهرانی، رضا و رضا حصار زاده (۱۳۸۸). بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری، پژوهش‌های حسابداری، شماره سوم، صص ۵۰-۶۸
 • ثقفی، علی. مصطفی و عرب مازیار یزدی. (1389). کیفیت گزارشگری مالی و ناکاری سرمایه‌گذاری، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، ش چهارم، شماره پیاپی ششم، صص1-20.
 • حسنی اصغر و الهه طالبی و مهدی زبردست (1397)، تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری، فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، دوره 1 شماره 1 تابستان
 • حسینی، نگین و محمدرضا کاشفی نیشابوری. (1400). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و خطر سقوط سهام، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار تهران، 46(1): 717-740.
 • صفایی قادیکلایی عبدالحمید و یحیی زاده فر محمود. (1386). اندازه‌گیری کارایی سرمایه‌گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در شرکت‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت)، شماره 25، 97-120
 • صلواتی، سمانه سادات و عبدالرضا اسعدی. (1396). بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 6(24): 187-202.
 • طیب نیا علی و حسین محمدی. 1387. مقایسه کارایی سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی‌سازی، مجله برنامه‌وبودجه، شماره 87، 3-36.
 • مدرس، احمد و حصار زاده، رضا. (1387)؛ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی و سرمایه‌گذاری»، فصلنامه بورس اوراق بهادر، 1(2)، 85-116.
 • نمازی، محمد و رامین زراعتگری (1388). بررسی کاربرد نسبت Q- توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، پاییز، شماره 3/57، صص 262-231.
 • واعظ سید علی، ابراهیم انواری و محمد بنافی. 1395. تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 31، 101- 132.
 • یحیی زاده فر، محمود. علیقلی، منصوره و ذبیحی فاطمه. (1399). بررسی رابطه بین نقد شوندگی و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، 12(45): 5-22.
 • Ahmadi, M.Z, Ghalambor, M.H, Darseh,2019. “Investigating the Impact of Excessive Trust Criteria of Senior Managers on the Future of Falling Stock Prices in Companies Accepted by Tehran Stock Exchange”, Financial Accounting and Auditing Research, No. 21, pp. 93-123. (in Persian)
 • Biddle, G.C. Hilary, G. Verdi, R.S. 2009. How does financial reporting quality improve investment efficiency? J. Account. Ecomomics 48, 112-131.
 • Balakrishnan, K. Core, J. E. Verdi, R. S. 2014. The relation between reporting quality and financing and investment: evidence from changes in financing capacity. J Account. Res. 52(1), 1-36.
 • Baradaranhasanzadeh, R, Badavarnahandi, Y, negahban, L, (2014). The Impact of Financial Constraints and Agency cost if investment efficiency. Journal of financial accounting research, 19, 89-106. (In Persian).
 • Beatty, A. Weber, J. Scott, J. (2007). The Role of Accounting Quality in reducing investment inefficiency in the presence of private information and direction monitoring. Working paper, the Ohio State University.
 • Ben Khediri, K. (2021). CSR and investment efficiency in Western European countries, Corp Soc Responsib Environ Manag. 2021;1–16.
 • Bergstresser, D. (2006). Discussion of overinvestment of free cash flow. Review of Accounting Studies volume 11, pages191–202
 • Chen, L. Chunlei, l. and Guanya, W. (2013), Financial constraints, investment efficiency and corporate Governance : Empirical evidence from china, service systems and service management, 10th internationalConference
 • Chenga, M. Dhaliwala, D. Zhange, Y. (2013). Does investment efficiency improve after the Disclosure of Material weakness in internal control over financial reporting? Journal of Accounting and Economics, 56(1). 1-18.
 • Cutilas, f. Sanchez, J. (2012), financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency, InstituteValencia no de Investigationes Economics, S.A.C/ Guardia civil, 22 esc. 21-46020 Valencia (Spain).
 • Ebrahimi, S.K, Ahmadi moghadam, M. 2015. “The effect of financial leverage and conditional conservatism on the investment inefficiency of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Financial Accounting, No. 27, 102-120. (in Persian)
 • Elberry, N. Hussainey, K. (2020). Does corporate investment efficiency affect corporate disclosure practices?, JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING RESEARCH, 21(2), 1-27.
 • Erawati, N. M. Sutrisno, T. HARIADI, . (2021). The Role of Corporate Social Responsibility in the Investment Efficiency: Is It Important?, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 1 (2021) 169–178.
 • Firmansyah, A. Triastie, G. A. (2020). The Role Of Corporate Governance In Emerging Market: Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility Disclosures, Risk Disclosures, And Investment Efficiency, Journal of Governance and Regulation, 9(3), 8-26.
 • Guariglia, A. & Yang, J. (2016). A balancing act: managing financial constraints and agency cost to minimize investment efficiency in the Chinese market. Journal of corporate finance 36 (2016). 111-130
 • Hubbard, R. (1998). Capital-market imperfections and investment. Journal of Economic Literature, Vol 36, Pp 193-225.
 • Li, Q., Wang, T. (2010). Financial Reporting Quality and Corporate Investment Efficiency: Chinese Experience. Nankai Business Review International, 1(2), PP. 197-213.
 • Liu, Y. Gan, H. Karim, K. (2021). The effectiveness of chief financial officer board membership in improving corporate investment efficiency, Review of Quantitative Finance and Accounting volume 57, pages487–521.
 • Namazi, M, Zeraatgari, R, “An investigation of the Tobin’s Q ratio and it’s comparison with other criterion of the managers’ performance measurement for companies accepted in Tehran stock exchange. (in Persian)
 • Tehrani, R. Hesarzadeh, R. 2009." THE IMPACT OF FREE CASH FLOWS & FINANCIAL CONSTRAINT ON OVER-INVESTMENT & UNDER-INVESTMENT”. JOURNAL OF ACCOUNTING AND AUDITING RESEARCHES (ACCOUNTING RESEARCH) FALL, Volume 1, Number 3; Page(s) 50 To 67.. (in Persian).
 • Munoz, Francisco, (2013). Liquidity and firm investment: Evidence for Latin America, Journal of Empirical finance, 20, 18-29.
 • Santhosh, R. Wang, Chan, Ch, and Yu, Y. (2013) the role of Financial reporting quality in mitigating the constraining effect of Dividend Policy on investment Decisions. The accounting review, 88(3): 1007-1039.
 • Stein, J. (2003). Agency information and corporate investment. In Handbook of the Economics of Finance, edited by George Constantine’s, Milt Harris and René Stulz, Elsevier. 111-165.
 • Vaez S A, Anvari E, Banafi M. (2016). The effect of ownership structure on the relationship between related party transactions and investment efficiency. Quarterly financial accounting journal. 8 (31):101-132. (In Persian).
 • Verdi, R. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency. M.I.T working paper
 • Yang, j, Guariglia, A. (2010). Is investment inefficiency caused by financial constraints or agency cost? www.ssrn.com
 • Yang, and Jiang,  Y. (2008);  Accounting  information quality, Free  cash flow  and  overinvestment:  A  Chinese  study, The Business Review, 11 (1), 159-166.
 • Wurgler, J. (2000). Financial markets and the allocation of capital. Journal of Financial Economics, 58 (1-2): 187-214.