نقش مالیات مبتنی بر تراکنش‌های مالی در افزایش درآمد دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحدسمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

به دلیل مشکلات اقتصادی و نگاه ویژه دولت به درآمدهای مالیاتی در سنوات اخیر، بحث تغییر شیوه وصول مالیات و ایجاد روشی بهینه که هم باعث تحقق درآمدهای مالیاتی و هم باعث حل مشکلات شیوه اخذ فعلی مالیات گردد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقاله به بررسی نقش مالیات مبتنی بر تراکنش‌های بانکی در افزایش درآمد دولت می‌پردازد. اطلاعات موردنیاز از گزارش‌های منتشره توسط سازمان امور مالیاتی و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی مبتنی بر اطلاعات 1872 سال -شرکت به‌دست‌آمده است. روندهای مربوط به درآمدهای تشخیصی، ابرازی و قطعی ترسیم‌شده و درنهایت تفاوت بین مالیات‌های قطعی و مالیات حاصل از تراکنش مالی بر اساس آزمون‌های آماری محاسبه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد برای تمام سال‌ها تفاوت بین درآمدهای مالیاتی قطعی و درآمدهای مالیاتی حاصل از تراکنش های مالی در سطوح معنی‌دار قرار دارد و تفاوت‌ها تائید می‌شود. بنابراین مالیات بر تراکنش های مالی وصول مالیات را بهبود می‌بخشد و روند فرسایشی کنونی را تا حد زیادی اصلاح می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of tax based on financial transactions in increasing government revenue

نویسندگان [English]

 • ahmadreza babaee 1
 • khosro Faghani Makrani 2
 • Mohammad Reza Shahab 3
1 PhD student, accounting department, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor of Accounting Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economic, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Due to the economic problems and the government's special view on tax revenues in recent years, the discussion of changing the method of tax collection and creating an optimal method that both realizes tax revenues and solves the problems of the current tax collection method is of particular importance. This article examines the role of tax based on bank transactions in increasing government revenue. The required information is obtained from the budget deduction reports and financial statements of stock companies based on the 1872-year company- information. The trends related to Expressed tax, diagnostic tax, definitive tax are drawn and finally the difference between fixed taxes and taxes from FTT is calculated based on statistical tests and the results show that for all years the difference between fixed revenues and revenues from FTT is at significant levels and the differences are confirmed. Thus, FTT will improve tax collection and largely correct the current erosive process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tax
 • transaction-based tax
 • Expressed tax
 • diagnostic tax
 • definitive tax
 • ابراهیمی سروعلیا, محمد حسن, حساس یگانه, یحیی, رجایی باغ سیایی, محمد, & علاسوند, فرشید. (1398). نقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران. دانش سرمایه‌گذاری، دوره 29 شماره 6 ، صص 207-224 .
 • احدی سرکانی، سیدیوسف، و قاسم پور، معصومه. (1396). ارزیابی تاثیر سیاست های پولی, مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران. دانش سرمایه گذاری
 • حسنوند, مهدی, یزدانی زازرانی, محمدرضا, & گودرزی, مهناز(1399). شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران. سیاستگذاری عمومی، دوره شش شماره 1، صص 241-260 .
 • یاراحمدی, حسین, طاهری نیا, مسعود, گیوکی, ابراهیم, & طالب نیا, قدرت اله. (1400). دلایل شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی شرکت های غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری, 10(40), 707-727.
 • Acharya, V. V, Cooley, T, Rihcardson, M, Walter, (2011). Market Failures and Regulatory, Failures: Lessons from Past and Present Financial Crises. Asian Development Bank Institute, ADBI Working Paper Series, (264)
 • Bushee, B. J., & Noe, C. F. (2000). Corporate Disclosure Practices, Institutional Investors, and Stock Return Volatility. Journal of Accounting Research, 38, 171-202.
 • Coelho, M. (2016). Dodging Robin Hood: Responses to France and Italy’s Financial Transaction Taxes, Job Market Paper, University of Carolina, Berkeley.
 • Constâncio, V. (2017). The future of finance and the outlook for regulation, Remarks, Vice-President of the European Central Bank, at the Financial Regulatory Outlook Conference, organised by the Centre for International Governance Innovation and Oliver Wyman, Rome, November.
 • Colin Miller and Anna Tyger. (2020). Programmer and Analyst Research Assistant"  FISCAL FACT No. 690
 • Haldane, A. G. (2017). Rethinking Financial Stability, Speech, Chief Economist, Bank of England, “Rethinking Macroeconomic Policy IV” Conference, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 • Ludvig Wier.(2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. Journal of Public EconomicsVolume 184, April 2020, 104153
 • Marco Cipriani, Antonio Guarino, Andreas Uthemann .2022. Financial transaction taxes and the informational efficiency of financial markets: A structural estimation, Journal of Financial Economics, Volume 146, Issue 3
 • Morone, A., Falcone, P.M., Nuzzo, S. et al. (2020). Does a ‘financial transaction tax’ drive out information mirages? An experimental analysis. J Econ Interact Coord 15, 793–820. https://doi.org/10.1007/s11403-019-00271-4
 • Pekanov, Atanas and Schratzenstaller, Margit. (2019). A Global Financial Transaction Tax - Theory, Practice and Potential Revenues
 • Schafer, K. (2012), Relativism and Moral Disagreement. South J Philos, 50: 602-620.
 • Shiller, R. J.(2006). Irrational Exuberance, Second Edition, Revised & Updated, Crown Business, 2006.
 • Bushee, B., Noe, C.(2000). Corporate disclosure practices, institutional investors, and stock return volatility”, Journal of Ac- counting Research, 38,171-202.
 • Schäfer, D., Karl, M.(2012).Finanztransaktionssteuer – Ökonomische und fiskalische Effekte der Einführung einer Finanztrans- aktionssteuer für Deutschland“, Politikberatung kompakt, DIW Berlin, (64)
 • Solilová, V., Nerudová, D., Dobranschi, M.(2017). “Sustainability-oriented future EU funding: a financial transaction tax”, Empirica,, 44(4), 687-731.
 • Xiangyuan Lu, Zhiqiao Wu.(2020). How taxes impact bank and trade financing for Multinational Firms. European Journal of Operational Research (286)1,  218-232
 • Yellen, J.(2017). Financial stability a decade after the onset of the crisis, Speech, Chair of the Board of governors of the Federal Reserve System, at the Federal Reserve Bank in Kansas City Economic Symposium “Fostering a DynamicGlobal Recovery”, Jackson Hole.