رفتارشناسی معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سهام تحت شرایط ابهام اطلاعاتی و تورش های رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، گروه حسابداری ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، ایران.

2 استادیارگروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد واحد اسلامی، رشت، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران.

چکیده

ابهام اطلاعات به معنای ابهام پیرامون فقدان اطلاعات یا چند وجهی بودن اطلاعات شناسایی می شود. میزان واکنش به ابهام در افراد متفاوت است و رفتار معاملاتی منحصر به فردی انجام خواهند داد. از این رو هدف پژوهش رفتارشناسی معاملاتی سرمایه گذاران تحت شرایط ابهام اطلاعاتی و تورش های رفتاری است. بدین منظور پژوهش حاضر با 90 شرکت نمونه در بازه زمانی 1397-1391 انجام شد. نتایج نشان داد بین ابهام نوسانات نامتقارن بازده و تورش کوتاه نگری ، زیان گریزی رابطه مثبت و معنادار است و با تورش برجستگی تاثیر معناداری وجود ندارد. بین ابهام اطلاعات نوسانات نامتقارن بازده و رفتار معاملاتی کسب بازده و ریسک گریزی رابطه معنادار است و با ریسک پذیری رابطه معناداری وجود ندارد . بین ابهام اطلاعات پراکندگی سود برآوردی و رفتار معاملاتی کسب بازده ، ریسک گریزی و ریسک پذیری ارتباط معناداری وجود ندارد. تورش رفتاری کوتاه نگری دارای اثر میانجی کامل بر رابطه بین ابهام اطلاعات نوسانات نامتقارن بازده و رفتار معاملاتی ریسک گریزی می باشد. در مورد سایر تورش های زیان گریزی و بر جستگی اطلاعات اثر میانجی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investors ' Trading Behavior in stock Market Under Information Ambiguity Formality of Hearding Behavior

نویسندگان [English]

 • hosein Arani 1
 • Mohammad reza vatanparast 2
 • Farzin Rezaei 3
 • sina kherdyar 2
1 Ph.D Student in Accounting, Accounting Group, Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali , Iran.
2 Assistant Prof Accounting Group, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Associate Prof Accounting Group, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin,Iran.
چکیده [English]

Information ambiguity is defined as ambiguity about the lack of information or the multifaceted nature of the information. The amount of reaction to ambiguity varies from person to person and they will perform unique trading behaviors. Therefore, the aim of the research is the transactional behavior of investors under the conditions of information ambiguity and behavioral fluctuations. For this purpose, the present study was conducted with 90 sample companies in the period 2012-2018. The results showed that there is a positive and significant relationship between the ambiguity of asymmetric fluctuations in yield and short-sightedness, and there is no significant effect with prominence. There is a significant relationship between information ambiguity, asymmetric yield fluctuations and transactional behavior of earnings and risk aversion, and there is no significant relationship with risk taking. There is no significant relationship between ambiguity of information distribution, profitability distribution and transactional behavior of return on profitability, risk aversion and risk taking. Short-sighted behavioral fluctuations have a complete mediating effect on the relationship between information ambiguity, asymmetric yield fluctuations, and risk-averse trading behavior. No mediating effect was found on other traumas and information displacement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Ambiguity
 • Hearding Behavior
 • Investors ' Trading Behavior
 • ابزری ، مهدی ، درخشیده ، حامد(1391).تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بررفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان.فصلنامه علمی پژوهشی برنامه وبودجه.18(1)،75-59.
 • حمیدیان، نرگس،عرب صالحی،مهدی،امیری ، هادی(1397) ﺑﺮرﺳﯽ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ اﻋﻼم ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺷﺮﮐﺖ ، ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎزار و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮکت. ﻣﺠﻠﻪ ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری داﻧﺸﮕﺎه شیراز. 10(1)، پیاپی 3/74. 61-94.
 • خداپرست سالک معلمی ، عباس؛ رضایی ، فرزین و وطن پرست محمدرضا (1398). آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت ابهام اطلاعاتی وارتباط ارزشی سود. بررسی های حسابداری وحسابرسی. 26 ( 4 )، 499-516.
 • دارابی ، رویا (1395) بررسی رابطه میان ساختار سرمایه وبازده غیرعادی ( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) . دانشگاه الزهرا. راهبرد مدیریت مالی . 4(12)،102-77.
 • رهنمای رودپشتی ،فریدون،نیکومرام، هاشم،جهان میری، محمد حسام.(1397).عدم اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام(نگرشی مبتنی برمالی رفتاری).فصلنامه علمی پژوهشی داش سرمایه گذاری. 7(26).131-147.
 • رستمی ،حسین؛ رضایی ، فرزین؛ خلعتبری، عبدالصمد (1398). تأثیر خوش بینی مدیران بر رابطه شکیبایی سهامداران عمده و مدیریت تأثیر اطلاعات در شرکت ها. فصلنامه پیشرفت در امور مالی وب رنامه های ریاضی دانشگاه اراک. 3(4) ، 31-48.
 • عزیزی ، شهریار(1392). متغیرهای میانجی ، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهش های بازاریابی : مفهوم ، تفاوت ها ، آزمون ها و رویه های آماری . فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 9 ، 174-155.
 • غیور بیابانی،سید مرتضی،بهبودی ، امید.(1396).عوامل موثر در بروز رفتار سرمایه گذاران با رویکرد پدیدار نگاری.پژوهش مدیریتی دارایی وتامین مالی.5(3)، شماره پیاپی 18 ،76-57.
 • کامیابی ، یحیی؛ شهسواری ، معصومه؛ سلمانی ، رسول (1395). بررسی تاثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطه بین مدیریت واقعی سود و هزینه سرمایه. بررسی های حسابداری وحسابرسی . 23 ، 38-19.
 • Bordalo, Pedro, Nicola Gennaioli, and Andrei Shleifer) 2013( “Salience and Asset Prices”, American Economic Review: Papers & Proceedings, 103(3): 623–628.
 • Bordalo, Pedro, Nicola Gennaioli, and Andrei Shleifer.( 2012)f. “Salience Theory of Choice under Risk.” Quarterly Journal of Economics, 127 (3):1243–85.
 • Baron, R. M. and Kenny, D. A. (1986). The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6): 171-182.
 • Choi, H. M. (2018). A Tale of two uncertainties. Journal of Banking and Finance, Volume 92, Pages 81-99.
 • Daniel, K. Hirshleifer, D. And Subrahmanyam, A (1998). Investor psychology and security market under and over reactions. Journal of Finance, 53 (6): 1839-1885 8. Daniel, K.
 • De Bortoli D, da Costa N Jr., GoulartM, Campara J (2019) Personality traits and investor profile analysis: A behavioral finance study. PLoS ONE 14(3) :e0214062.https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0214062.
 • Epstein,L.G.,Schneider,M.,(2008). Ambiguity , information quality ,and asset pricing .J . Finance 63,197–228.
 • Epstein, Larry G., and Martin Schneider, 2010, Ambiguity and asset markets, Annual Review of Financial Economics 2, 315–346.
 • Hirshleifer, D. And Subrahmanyam, a (2001). Over confidence, arbitrage, and equilibrium asset pricing. Journal of Finance, 56 (3): 921-965
 • Hirshleifer, D. , (2001). Investor psychology and asset pricing. Journal of Finance , 56 (4): 1533-1597.
 • Hong, H. Lim, T. And Stein, JC (2000). Bad news travels slowly: Size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies. Journal of Finance, 55 (1): 265-295.
 • Jiang G, Lee Zhang Y. ( 2005), “Information uncertainty and expected returns”. Review of Accounting Studies.
 • Illeditsch, P. K., 2011, Ambiguous information, portfolio inertia,and excess volatility, Journal of Finance 66, 2213–2247.
 • Kostopoulos, Dimitrios and Meyer, Steffen, Ambiguity and Investor Behavior (February 24, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3340851 .
 • Mooreland J. (2011) .The Irrational Investor’s Risk Profile. No. 1694-2016-137490.
 • Teke, B., & Ylmaz, N. (2015). Journal of Behavioral and Experimental Finance (Are individual stock investors overconfident ?Evidence from an emerging market. Journal of Behavioral and Experimental Finance) 5, 35˚45. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.02.003.
 • Tariqul, M., Khan, I., Tan, S., & Chong, L. (2017a). How past perceived portfolio returns an effect financial behaviors—the underlying psychological mechanism. Research in International Business and Finance. 42(July), 1478˚ 1488. https://doi.org/ 10.1016/ j.ribaf..07.088 .
 • Viviani, Jean-Laurent & Lai, Anh-Ngoc & Louhichi, Waël, 2018. "The impact of asymmetric ambiguity on investment and financing decisions," Economic Modelling, Elsevier, vol. 69(C), pages 169-180.
 • zhang, X. (2006). Information uncertainty and stock returns. Journal of Finance, 61 (1), 105-136.