تدوین و اعتباریابی مدل تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران: رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار گروه مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران در ایران است. این پژوهش، با استفاده از روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی انجام ‌گردید. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد (مبتنی بر مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین)، استفاده گردید. مصاحبه‌های نیم‌ساختاریافته با خبرگان هتلداری انجام و بر اساس تکنیک گلوله‌برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. از 2027عبارت کلیدی حاصل از مصاحبه‌ها، 86 مفهوم و 18 مقوله اصلی حاصل شد. ارزیابی کیفی مدل، طبق نظر اشتراوس و کوربین در تمام ابعاد انجام و تأیید گردید. در ارزیابی کمی مدل از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS استفاده گردید. تمام اعداد معنی‌داری، بزرگتر از 96/1 و ضرایب استاندارد بزرگتر از 4/0 حاصل شد و مدل مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به اینکه معیار برازش داده‌ها برابر 603/0 به دست آمد، برازش مدل نهایی تأیید گردید. مهمترین یافته‌های تحقیق در حوزه راهبردهای تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران عواملی مانند تقویت نیروی انسانی، تقویت همکاری‌های بین نهادی، بازاریابی صنعت گردشگری، تأمین مالی بهینه و نوآوری شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation and validation of the financial resilience model of the hotel industry in crisis conditions: a mixed approach

نویسندگان [English]

 • Seyyede Maryam Abolhasani Komle 1
 • Mohammadhasan Gholizadeh 2
 • Mehdi Meshki miavaghi 3
1 Ph.D. Student in Financial Engineering, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Associate Prof, Department of Management, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Prof, Finance, Payame Noor University, Rasht, Iran,
چکیده [English]

The purpose is to provide a model of financial resilience of the hotel industry in crisis in Iran. This research was conducted using the mixed method research of exploratory type. In the qualitative section, the grounded theory method, based on Strauss and Corbin's paradigm model, was used. Semi-structured interviews were conducted with hotel experts and continued until theoretical saturation based on the snowball technique. From 982 key phrases obtained from the interviews, 86 concepts and 18 main categories were obtained. The qualitative evaluation of the model was carried out and confirmed according to the opinion of Strauss and Corbin in all dimensions. In the quantitative evaluation of the model, structural equation modeling and SmartPLS software were used. All significant numbers were greater than 1.96 and standard coefficients were greater than 0.4 and the model was approved. Considering that the data fitting criterion was 0.603, the fit of the final model was confirmed. The most important findings of the research were identified in the field of financial resilience strategies of the hotel industry in crisis conditions, strengthening of human resources, strengthening of inter-institutional cooperation, tourism industry marketing, optimal financing and innovation. The most important findings of the research were identified in the field of financial resilience strategies of the hotel industry in crisis conditions, including: strengthening of human resources, strengthening of inter-institutional cooperation, tourism industry marketing, optimal financing and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Resilience
 • Crisis
 • Hotel Industry
 • Validation
 • Mixed Approach
 • ابراهیمی، مهدی؛ ضرغام بروجنی، حمید و سخندان، الناز. (1395). ارزیابی عملکرد فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 7(28)، 103-123.
 • چاوشی، سیدکاظم و کبیریان، محمدحسین. (1399). ارایه الگوی تاب‌آوری بازار سرمایه ایران با مدلسازی معادلات ساختاری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(43), 106-130.
 • خلیلی فرد، رامین؛ احمدی. فائز و حسینی، سید فاطمه. (1399). مدیریت پایدار مالی، کنترل هزینه­ها و رشد درآمد­های داخلی. چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری، https://civilica.com/doc/1126984.
 • سبحانی، جاوید و شادی، محمدعلی. (1395). مطالعه نقش بازاریابی هتل­ها در توسعه گردشگری ایران. دومین کنفرانس بین­المللی ایده­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. سنگاپور.
 • سیجانیوندی، شادیه؛ منصوری، کمال و امامی، الهام. (۱۴۰۰). تاثیر بحران ویروس کرونا بر صنعت گردشگری و هتلداری و ارائه راه­حل­ها. همایش ملی مدیریت کسب­و کار در شرایط بحران.
 • شهوازیان، سلاله و هاشمی قینانی، فیروزه. (1399). چالش‌های مدیریت منابع‌انسانی در دوران گذار از بحران‌کرونا و ارائه راهکار در صنعت ‌هتلداری ایران. فصلنامه مدیریت گردشگری، دوره 15 (ویژه نامه کووید 19). 217-252.
 • صادقی، سجاد و جدیری عباسی، محمد. (۱۳۹۴). بررسی زیرساخت­های صنعت گردشگری و پتانسیل­های موجود بر توسعه هتلداری تبریز. دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی.
 • صفی، سمیه و مقدم، مریم. (1393). نقش صنعت هتلداری در توسعه گردشگری با بررسی آمار گردشگران و میزان اقامت در هتل­های همدان. اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران، https://civilica.com/doc/357281
 • عابدین نژاد، آزاده و میرزایی علی اکبر. (۱۳۹۸). نقش هتل­ها در پیشبرد و توسعه­ی صنعت جهانگردی مطالعه­ی موردی هتل­های4 و 5 ستاره تهران. جغرافیایی فضای گردشگری. 8(30)، 65-
 • فائض، علی؛ صالحی،الله کرم و قانع. (۱۳۹۹). طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل­های پنج ستاره کلان شهر مشهد مقدس). اقتصاد و مدیریت شهری. 9(23)، 143-162. 
 • قربانی، امیر؛ دانایی، ابوالفضل؛ زرگر، سید محمد و همتیان، هادی. (۱۳۹۸). پست مدرنیسم و طراحی مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری (مورد مطالعه: دفاتر ارائه خدمات گردشگری و هتل­های سه ستاره شهر بیرجند). نشریه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. 8(28)، 69-50.
 • محمدی، مهدی، مقصودی گنجه، یاسر و شهبازی دستجرده، لیلا. (1401). تاثیر کاربرد نظریه جنجال ـ نتیجه بر تاب‌آوری سازمانی با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمان‌های دولتی اصفهان. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی. 10(3). 41-54.
 • مجیدی­فر، محمد مسعود، زاهدی، شمس­السادات، جعفری، عزیزاله و هاشمی، سیدسعید. (1400). شناسایی و اولویت­بندی شاخص­های ارزیابی توانمندی فناورانه در صنعت هتلداری مطالعه موردی: هتل­های زنجیره­ای پارسیان تهران.مطالعات مدیریت گردشگری.
 • مودودی ارخوی، مهدی، برومند، ریحانه و اکبری، ابراهیم (1399). تبیین تاب­آوری مناطق روستائی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 9(23)، 151-172.
 • Ariffin A. A. M., & Maghzi A. (2012), “A preliminary study on customer expectations of hotel hospitality: Influences of personal and hotel factors”, International Journal of Hospitality Management, 31(1), 191-198.
 • Berry, C., Ryan-Collins, J., & Greenham, T. (2015). Financial System Resilience Index: Building a Strong Financial System. New Economics Foundation. ‏
 • Boorman, J., Fajgenbaum, J., Ferhani, H., Bhaskaran, M., Arnold, D., & Kohli, H. A. (2013). The Centennial resilience index: Measuring countries’ resilience to shock. Global Journal of Emerging Market Economies. 5(2), 57-98. ‏
 • Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2008). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxf Dev Stud. 37(3): 1810–2611.
 • Briguglio, L. (2014). A vulnerability and resilience framework for small states. London: Commonwealth Secretariat.  
 • Cabezon, E., Hunter, L., Tumbarello, P., Washimi, K., & Wu, Y. (2019). Enhancing macroeconomic resilience to natural disasters and climate change in the small states of the Pacific. Asian Pac Econ Lit. 33(1):113–30.
 • Cartier, E. A., & Taylor, L. L. (2020). Living in a wildfire: The relationship between crisis management and community resilience in a tourism-based destination. Tourism Management Perspectives. 34, 100635, 1-12, https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100635.
 • Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J., & Abel, J. (2011). From metaphor to measurement: resilience of what to what? Ecosystems, 4(8), 765–781.
 • Coles, T. (2021). Tourism, Brexit and the climate crisis: on intersecting crises and their effects. Journal of Sustainable Tourism.29(9), 1529-1546. ‏
 • De Florio, V. (2014). Quality Indicators for Collective Systems Resilience. arXiv preprint arXiv:1401.5607, 1–23.
 • Ertaş, M., Sel, Z. G., Kırlar-Can, B., & Tütüncü, Ö. (2021). Effects of crisis on crisis management practices: a case from Turkish tourism enterprises. Journal of Sustainable Tourism.29(9), 1490-1507.
 • Fitri Amir, A., Abd Ghapar, A., Jamal, S.A. and Najiah, K. (2015). Sustainable tourism development: A study on community resilience for rural tourism in Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 168, 116 – 122.
 • Fountain, J., & Cradock-Henry, N. A. (2020). Recovery, risk and resilience: Post-disaster tourism experiences in Kaikōura, New Zealand. Tourism Management Perspectives. 35, 100695, 1-11, https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100695.
 • Hoque, A., Shikha, F. A., Hasanat, M. W., Arif, I., & Hamid, A. B. A. (2020). The effect of Coronavirus (COVID-19) in the tourism industry in China. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1), 52-58.
 • Jethwaney, J. (2020). Covid-19 Disaster: Interdependence of Crisis Communication and Socio-Economic Resilience. In Disaster Management for 2030 Agenda of the SDG. Palgrave Macmillan, Singapore, 333-358. ‏
 • Koirala, J., & Acharya, S. (2020). Impact of Novel Corona Virus (COVID-19 or 2019-nCoV) on Nepalese Economy. Available at SSRN 3560638.
 • Konstantakis, K. N., Soklis, G., & Michaelides, P. G. (2017). Tourism expenditures and crisis transmission: A general equilibrium GVAR analysis with network theory. Annals of Tourism Research. 66, 74-94.
 • Li, Y., & Singal, M. (2019). Capital structure in the hospitality industry: The role of the asset -light and fee -oriented strategy. Tourism Management, 70, 124 - 133.
 • Breque, Lars De Nul, Athanasios Petridis (2021). Industry 5.0: Towards a sustainable, human- centric and resilient European industry. Available at https://ec.europa.eu/info/publications/industry-50_en.
 • McCann, J., Selsky, J., & Lee, J. (2009). Building agility, resilience and performance in turbulent environments. People & Strategy, 32(3), 44–51.
 • McManus, S. (2008). Organizational Resilience in New Zealand. PhD thesis. University of Canterbury.
 • Malazizi, N., & Birsel, H. (2020). Post Corona World: Tourism Movements in the Context of Global Health Safety. Electronic Turkish Studies, 15(3).
 • Manthiou, A. (2020). Applying the EEE customer mindset in luxury: reevaluating customer experience research and practice during and after corona. Journal of Service Management.
 • Netawate, R. S. (2020). Study of Corona Virus and its Impact on Tourism Sector of India. Studies in Indian Place Names, 40(73), 31-34.
 • Patel, P. K., Sharma, J., Kharoliwal, S., & Khemariya, P. (2020). The Effects of Nobel Corona Virus (Covid-19) in the Tourism Industry in India. Int. J. Eng. Res. Technol, 9, 780-788.
 • Ranasinghe, R., Damunupola, A., Wijesundara, S., Karunarathna, C., Nawarathna, D., Gamage, S., ... & Idroos, A. A. (2020). Tourism after corona: Impacts of OVID 19 pandemic and way forward for tourism, hotel and mice industry in Sri Lanka. Hotel and Mice Industry in Sri Lanka (April 22, 2020).
 • Setiadi, R. (2019). Assessment of utilization of social media marketing for providing reliable information-based decision making for business service excellence in hotel sector. Journal of Management Information and Decision Sciences, 22(4), 398-407.
 • Soufi, H. R., Esfahanipour, A., & Shirazi, M. A. (2022). A quantitative approach for analysis of macroeconomic resilience due to socio-economic shocks. Socio-Economic Planning Sciences. 79, 101101. ‏
 • Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (2008). Pesquisa qualitativa: Técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoriafundamentada. (2 ed.). Porto Alegre: Artmed.
 • Tadele, F., & Manyena, S. B. (2009). Building disaster resilience through capacity building in Ethiopia. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 18(3), 317-326. ‏
 • Tibay, V., Miller, J., Chang-Richards, A. Y., Egbelakin, T., Seville, E., & Wilkinson, S. (2018). Business resilience: A study of Auckland hospitality sector. Procedia Engineering, 212, 1217-1224. ‏
 • Välikangas, L. (2010). The Resilient Organization. The McGraw-Hill Companies, Inc.