شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی ارزیابی فناوری مالی در صنعت بانکی ایران مبتنی بر رویکرد ترکیبی تکنیک دنپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی ارزیابی فناوری مالی در صنعت بانکی ایران مبتنی بر تکنیک دنپ ، است. این پژوهش، ازنظر نحوه گردآوری داده‌‌ها، اکتشافی-توصیفی و ازنظر هدف، توسعه‌‌ای-کاربردی است و با رویکرد آمیخته ( کیفی و کمی ) انجام پذیرفته است، جهت دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش گلوله برفی، ازنظرات 12 نفر از خبرگان بانکی و اساتید دانشگاه ، تا مرحلة اشباع نظری، استفاده شده است . فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول شناسایی شاخص‌های کلیدی ارزیابی فناوری مالی در صنعت بانکی ایران از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است و در مرحله دوم تعیین اثرگذاری، اثرپذیری و نیز درجه اهمیت مولفه ‌ها از طریق پرسشنامه و استفاده از روش دنپ انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، شاخص‌های کلیدی ارزیابی فناوری مالی در صنعت بانکی ایران از شش شاخص اصلی و نیز 20 شاخص فرعی تشکیل شده است . شاخص های اصلی به ترتیب شاملِ خدمات فناوری‌های مالی ، تعامل فنآوری های مالی با مشتری ، مدلهای درآمد جدید، با رتبه بالا بوده و نوآوری تکنولوژیکی، نوآوری سازمانی و نیز شرکای تجاری جدید در اولویت بعدی قرار دارند. نتایج این پژوهش میتواند در ارزیابی عملکرد فناوری مالی در صنعت بانکی مورد توجه قرار گرفته و به کار رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the key indicators of financial technology evaluation in Iran's banking industry based on the DNAP technique

نویسندگان [English]

 • Taher Alizadeh 1
 • zohreh mousavi kashi 2
 • Azam Shokri Cheshmeh Sabzi 3
1 Ph.D Student in Financial Engineering, Department of Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and prioritize the key indicators of financial technology evaluation in Iran's banking industry based on the DNAP technique, In this research, using a mixed-method design. This research is exploratory-descriptive based on the method of data collection and nature and development-applied in terms of purpose. In order to achieve the goals of the research using the snowball method, the opinions of 12 banking experts and university professors were used until the theoretical saturation stage. The process of data analysis was done in two stages. First: Identifying the key indicators of financial technology evaluation in Iran's banking industry through interviews and using thematic analysis method; Second: Determining the effectiveness, effectiveness and the degree of importance of the components through the questionnaire and DNAP method. The results of the research showed that the key indicators for evaluating financial technology in Iran's banking industry are 20 sub-indices as well as six main indicators including, new revenue models, interaction of financial technologies with customers , organizational innovation, and financial technology, technological innovation, organizational innovation and new business partners. The results of this research can be considered and used in the evaluation of the financial technology in Iran's banking industry

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial technology
 • bank
 • electronic banking
 • theme analysis
 • DNAP
 • احمدیان، اعظم؛ و بختیار، مهدی. (۱۴۰۲). فین‌تک و عملکرد شبکة بانکی در ایران (رویکرد مدل خودرگرسیونی با وقفة توزیعی). مطالعات کشورها، 1(2)، 313-351.
 • ‏‫بیگوند، علی؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ همتی، هدی؛ و یزدانیان، نرگس. (۱۴۰۲). ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی. دانش سرمایه‌گذاری، 12(47)، 521-540.
 • ‏‫پاینده، رضا؛ منطقی، منوچهر؛ و شهبازی، میثم. (۱۴۰۰). واکاوی و کشف الگوهای همکاری بانک‌های ایران با فین‌تک‌ها. مدیریت نوآوری، 35(10)، 161-188.
 • ‏‫حسینی، مهدی صحاف. (۱۳۹۷). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار فین تک در بانکداری ( مطالعه موردی: بانک ملی ایران) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه موسسه آموزش عالی اسرار.
 • ‏‫حقیقی خواه، مریم؛ شاه حسینی، محمدعلی؛ کیماسی، مسعود؛ و شامی زنجانی، مهدی. (۱۴۰۱). شناسایی عوامل موثر بر همکاری بانکها و فینتکها با استفاده از مرور نظاممند ادبیات علمی. مدیریت بازرگانی.
 • ‏‫سلطانی، مرتضی؛ و طهماسبی آقبلاغی، داریوش. (۱۳۹۹). تبیین نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با فین‌تک‌ها در کارایی با میانجیگری تحولات فناورانه و بانکداری دیجیتال. مدیریت بازرگانی، 45(12)، 800-832.
 • Abbasi, Kaleemullah; Alam, Ashraful; Du, Min Anna; & Huynh, Toan Luu Duc. (2021). FinTech, SME efficiency and national culture: evidence from OECD countries. Technological Forecasting and Social Change, 163, 120454.
 • Agarwal, Sumit; & Zhang, Jian. (2020). FinTech, lending and payment innovation: A review. Asia‐Pacific Journal of Financial Studies, 49(3), 353-367.
 • Akhisar, Ilyas; Tunay, K Batu; & Tunay, Necla. (2015). The effects of innovations on bank performance: The case of electronic banking services. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 369-375.
 • Alaassar, Ahmad; Mention, Anne-Laure; & Aas, Tor Helge. (2022). Facilitating innovation in FinTech: a review and research agenda. Review of Managerial Science, 1-34.
 • Anagnostopoulos, Ioannis. (2018). Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. Journal of Economics and Business, 100, 7-25.
 • Anjan, V. (2020). Fintech and banking: What do we know. Journal of Financial Intermediation, 41, 100833.
 • Baber, Hasnan. (2020). FinTech, crowdfunding and customer retention in Islamic banks. Vision, 24(3), 260-268.
 • Barth, James R; Lin, Chen; Ma, Yue; Seade, Jesús; & Song, Frank M. (2013). Do bank regulation, supervision and monitoring enhance or impede bank efficiency? Journal of Banking & Finance, 37(8), 2879-2892.
 • Bollaert, Helen; Lopez-de-Silanes, Florencio; & Schwienbacher, Armin. (2021). Fintech and access to finance. Journal of corporate finance, 68, 101941.
 • Boot, Arnoud; Hoffmann, Peter; Laeven, Luc; & Ratnovski, Lev. (2021). Fintech: what’s old, what’s new? Journal of Financial Stability, 53, 100836.
 • Braun, Virginia; & Clarke, Victoria. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706QP063OA
 • Buchak, Greg; Matvos, Gregor; Piskorski, Tomasz; & Seru, Amit. (2018). Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks. Journal of Financial Economics, 130(3), 453-483.
 • Campanella, Francesco; Della Peruta, Maria Rosaria; & Del Giudice, Manlio. (2017). The effects of technological innovation on the banking sector. Journal of the Knowledge Economy, 8(1), 356-368.
 • Cheng, Maoyong; & Qu, Yang. (2020). Does bank FinTech reduce credit risk? Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 63, 101398.
 • Cooper, Ricky; Seddon, Jonathan; & Van Vliet, Ben. (2017). High-frequency trading and conflict in the financial markets. Journal of Information Technology, 32(3), 270-282.
 • Drasch, Benedict J; Schweizer, André; & Urbach, Nils. (2018). Integrating the “Troublemakers”: A taxonomy for cooperation between banks and fintechs. Journal of Economics and Business, 100, 26-42.
 • Efthyvoulou, Georgios; & Yildirim, Canan. (2014). Market power in CEE banking sectors and the impact of the global financial crisis. Journal of Banking & Finance, 40, 11-27.
 • Fung, Derrick WH; Lee, Wing Yan; Yeh, Jason JH; & Yuen, Fei Lung. (2020). Friend or foe: The divergent effects of FinTech on financial stability. Emerging Markets Review, 45, 100727.
 • Gai, Keke; Qiu, Meikang; & Sun, Xiaotong. (2018). A survey on FinTech. Journal of Network and Computer Applications, 103, 262-273.
 • Goldstein, Itay; Jiang, Wei; & Karolyi, G Andrew. (2019). To FinTech and beyond. The Review of Financial Studies, 32(5), 1647-1661.
 • Huang, Robin Hui; & Wang, Christine Menglu. (2023). Fintech-bank partnership in China’s credit market: Models, risks and regulatory responses. European Business Organization Law Review, 1-35.
 • Hwang, Yoonyoung; Park, Sangwook; & Shin, Nina. (2021). Sustainable Development of a Mobile Payment Security Environment Using Fintech Solutions. Sustainability, 13(15), 8375.
 • Jiao, Zhilun; Shahid, Muhammad Shehryar; Mirza, Nawazish; & Tan, Zhixiong. (2021). Should the fourth industrial revolution be widespread or confined geographically? A country-level analysis of fintech economies. Technological Forecasting and Social Change, 163, 120442.
 • Jocevski, Milan; Ghezzi, Antonio; & Arvidsson, Niklas. (2020). Exploring the growth challenge of mobile payment platforms: A business model perspective. Electronic Commerce Research and Applications, 40, 100908.
 • Jünger, Moritz; & Mietzner, Mark. (2020). Banking goes digital: The adoption of FinTech services by German households. Finance Research Letters, 34, 101260.
 • Kou, Gang; Olgu Akdeniz, Özlem; Dinçer, Hasan; & Yüksel, Serhat. (2021). Fintech investments in European banks: a hybrid IT2 fuzzy multidimensional decision-making approach. Financial Innovation, 7(1), 1-28.
 • Lagna, Andrea; & Ravishankar, MN. (2022). Making the world a better place with fintech research. Information Systems Journal, 32(1), 61-102.
 • Lee, Chien-Chiang; Ni, Wenjie; & Zhang, Xiaoming. (2023). FinTech development and commercial bank efficiency in China. Global Finance Journal, 57, 100850.
 • Li, Jianping; Li, Jingyu; Zhu, Xiaoqian; Yao, Yinhong; & Casu, Barbara. (2020). Risk spillovers between FinTech and traditional financial institutions: Evidence from the US. International Review of Financial Analysis, 71, 101544.
 • Mu, Hong-Lei; & Lee, Young-Chan. (2017). An application of fuzzy AHP and TOPSIS methodology for ranking the factors influencing FinTech adoption intention: A comparative study of China and Korea. Journal of Service Research and Studies, 7(4), 51-68.
 • Puschmann, Thomas. (2017). Fintech. Business & Information Systems Engineering, 59(1), 69-76.
 • Qiu, H; Huang, YP; & Ji, Y. (2018). How Does FinTech Development Affect Traditional Banking in China? the Perspective of Online Wealth Management Products. Journal of Financial Research (Chinese Version), 461(11), 17-30.
 • Rega, Federico Giovanni. (2017). The bank of the future, the future of banking-An empirical analysis of European banks. Available at SSRN 3071742.
 • Sheng, Tianxiang. (2021). The effect of fintech on banks’ credit provision to SMEs: Evidence from China. Finance Research Letters, 39, 101558.
 • Subanidja, Steph; Sorongan, Fangky Antoneus; & Legowo, Mercurius Broto. (2022). Leveraging Financial Technology Entity into Sustainable Bank Performance through a Competitive Advantage. Emerging Science Journal, 6(1), 53-63.
 • Uddin, Md Hamid; Mollah, Sabur; & Ali, Md Hakim. (2020). Does cyber tech spending matter for bank stability? International Review of Financial Analysis, 72, 101587.
 • Wang, Jen Sheng. (2021). Exploring biometric identification in FinTech applications based on the modified TAM. Financial Innovation, 7(1), 1-24.
 • Wonglimpiyarat, Jarunee. (2017). FinTech banking industry: a systemic approach. foresight.
 • Xu, Can. (2021). Using AHP-entropy approach to investigate the key factors on FinTech service. Comput, 32(1), 200-211.
 • Yang, W; Sui, XP; & Qi, Z. (2021). Can fintech improve the efficiency of commercial banks?-An analysis based on big data. Research in International Business and Finance, 55, 101338.
 • Zhao, Qun; Tsai, Pei-Hsuan; & Wang, Jin-Long. (2019). Improving financial service innovation strategies for enhancing china’s banking industry competitive advantage during the fintech revolution: A Hybrid MCDM model. Sustainability, 11(5), 1419.