بررسی نقش اصول آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابرسی در بکارگیری حسابداری خلاق سرمایه گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصول آیین اخلاق حرفه‌ای حسابرسی در بکارگیری حسابداری خلاق سرمایه گذاران می‏باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش از میان 271 نفر از حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار ایران گروه A در بازه‌ زمانی چهار ‌ماهه‌ آخر سال 96 و دو ماه اول سال 97، 160 نفر به شیوه تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. داده های حاصل از توزیع پرسش‌نامه برای اثبات یا رد فرضیه‏های پژوهش با استفاده از آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های بدست آمده نشان داد که شایستگی و صلاحیت، صداقت و عینیت و استقلال حسابرس بر حسابداری خلاق تاثیر منفی معناداری دارند. در حالیکه نتایج بیانگر تاثیر مثبت حق الزحمه های مشروط، حق تبلیغات و حق کمیسیون بر حسابداری خلاق است. شواهد تجربی حاکی از آن است که نام موسسه حسابرس تاثیر معناداری بر حسابداری خلاق ندارد.نتایج بدست آمده بیانگر آن است اصول آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای باعث ایجاد موانع بر کار خلاقانه حسابرسان می گردد تا ارزیابی صورت‌های مالی مطابق با خواسته صاحبکار گزارش نشوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of principles of ethics and auditing professional behavior in applying creative accounting to investors

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . .. 2
 • . .. 3
 • . . 4
1 .
2 .
3 .
4 .
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the role of the principles of professional ethics of auditing in the use of creative accounting in Iran. In order to achieve the research goal, among 271 trusted auditors of Iran Stock Exchange Group A in the last four months of 1996 and the first two months of 1997, 160 people were randomly selected to answer the questionnaire. Data from the distribution of the questionnaire were analyzed to prove or disprove the research hypotheses using the T-test. The findings show that the auditor's competence, honesty, objectivity and independence have a significant negative impact on creative accounting. While the results show the positive effect of conditional fees, advertising fees and commission fees on creative accounting. Experimental evidence suggests that the name of the auditing firm does not have a significant effect on creative accounting. Do not report.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional ethics principles of auditor
 • creative accounting
 • trustee auditor
 • Iran Stock Exchange
 1. بیرجندی، حمید؛ خدامی پور، احمد و امید پورحیدری (۱۳۹۸). بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس. حسابداری مدیریت، دوره 12، شماره 42، صفحه 15-26.
 2. گرد، عزیز و مونا ناصری (۱۳۹۷). مطالعه ارتباط بین تردید حرفهای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها. مجله پژوهش حسابداری، دوره ۸، شماره ۳.
 3. محسنی، عبدالرضا و قاسمی، مصطفی و محسن کرمی(۱۳۹۶). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و نیت اخلاقی حسابرسان. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 6، شماره 24،صفحه 177-190.
 4. مسن ابادی فراهانی، فاطمه و کریمی تبریزی، مهدی ومجید زنجیردار(۱۳۹۶). تأثیر احتیاط و کنترل مدیریت بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 27-40.
 5. نصیری، سمیرا و بهمن بنی مهد (۱۳۹۶). اثر جنسیت در پذیرش استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 6، شماره 21، صفحه 49-60.
 6. Abu tabar, a, and al aryan l, a,. (2018).The Impact of Creative Accounting on Information Quality in‏. International Business Management 12 (1): 23-31.
 7. Al Momani, M. A & M. I Obeidat (2013). The Effect of Auditors' Ethics on Their Detection of Creative Accounting Practices: A Field Study. International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 13.
 8. Amat, O. Blake, J. and Dowds, J. (1999). The Ethics of creative accounting. Journal of Economic Literature Classification: M41, 5-10.
 9. Arens, I. R. J., Beasley, M. S., III, & Alvin, A. (2010). Auditing and assurance services: An integrated approach. NJ: Prentice-Hall, Upper Saddle River.
 10. Balaciu, D and V. Bogdan & A, B, Vladu (2009). A brief review of creative accounting literature and its consequences in practice‏. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(1).
 11. Beardsley, Erik L. and Lassila, Dennis R. & Thomas C. Omer (2018). How Do Audit Offices Respond to Audit Fee Pressure? Evidence of Increased Focus on Nonaudit Services and their Impact on Audit Quality. Online Version of Record before inclusion in an issue.
 12. Beneish, M. D. (2001). Earnings Management: A Perspective. 1–16.
 13. Bhasin, M, L, (2015). Creative Accounting Practices in the Indian Corporate Sector: An Empirical Study. International Journal of Management Sciences and Business Research, Vol. 4, No. 10. Available at SSRN.
 14. Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I and M.Ch, Brotherton (2019). Assessing and Improving the Quality of Sustainability Reports: The Auditors’ Perspectiv. Journal of Business Ethics, Volume 155, Issue 3, pp 703–721.
 15. Camerer, C., Loewenstein, G., and Prelec, D. (2005). Neuroeconomics: how neuroscience can inform economics. J. Econ. Lit.43, 9–64. doi: 10.1257/0022051053737843.
 16. Digabriele, J. A. and Delaney, M. (2013). Objectivity and Independence: The Dual Roles of External Auditors and Forensic Accountants. Journal of Forensic and Investigative Accounting, Volume 6, Issue 2.
 17. Hassink, H and Meuwissen, R & Laury B, (2010). Fraud detection, redress and reporting by auditors. Managerial Auditing Journal, Vol. 25 No. 9, 2010, pp. 861-881.
 18. Marks, B. (2009). Ethics and Governance: Evolving responsibilities for audit committees resulting from the credit crunch. Working Paper, University of Johannesburg.
 19. McLennan, Andrew and In‐Uck Park (2016). The market for liars: Reputation and auditor honesty. International Association for Economic Theory, Volume12, Issue1, Pages 49-66.
 20. Moldovan, R., Achim, S., & Avram, C. (2010). Fighting the Enemy of Fair View Principle-Getting to Know Creative Accounting. Stiinte Economice.
 21. Qatawneh, Adel M. & Atala M. Alqtish (2017). Critical Examination of the Impact Accounting Ethics and Creative Accounting on the Financial Statements, International Business Research, Canadian Center of Science and Education, vol. 10(6), pages 104-111, June.
 22. Rosner, R. L. (2003). Earnings manipulation in failingfirms, Contemporary Accounting Research,20 (2): 361– 408.
 23. Sari, NZ and A. Susanto (2018). The Effect of Auditor Competency and Work Experience on Information Systems Audit Quality and Supply Chain (Case Study: Indonesian Bank). International Journal of Supply Chain Management, Vol. 7, No. 5, http://www.feb.unpad.ac.id.
 24. Sutton, M. H. (1997). Auditor independence: The challenge of fact and appearance. Accounting Horizons; Sarasota Vol. 11, Iss. 1, 86-91.
 25. Siriwardane, H. P. and H, Hu & B, Kin & , Yew Low (2014). Skills, Knowledge, and Attitudes Important for Present‐Day Auditors. International Journal of Auditing, Volume18, Issue3, Pages 193-205.
 26. Vladu, A., & Matis, D. (2010). Corporate Governance and Creative Accounting: Two Concepts Strongly Connected? Some Interesting Insights Highlighted by Constructing the Internal History of a literature. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 12(1).
 27. Yadav, Brijesh (2014). Creative Accounting: An Empirical Study from Professional Prospective. International Journal of Management and Social Sciences Research, Volume 3, No. 1.