بررسی نقش زمان‌سنجی بازار بعنوان یک الگو و استراتژی سرمایه‌گذاری برعملکرد متخصصان بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،گروه مالی، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات متحده عربی .

2 استادیار، گروه مدیریت مالی ، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران .

3 دانشیار، گروه مدیریت مالی ، واحد اسلام شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

چکیده

هدف ازاین پژوهش مطالعه زمان‌‌سنجی بازار و ارائه الگو جهت سرمایه‌گذاران، در اتخاذ تصمیمات درست و مسولانه در برابر سرمایه خود می‌باشد و می‌کوشد تا به بررسی توانمندی‌های مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران بپردازد که آیا آن‌ها از مهارت زمان سنجی بازار در انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری خود برخوردارند یا خیر. از این رو متغییرهای پژوهش حاضر با استفاده از پیاده سازی روش ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه و تحلیل سناریو "سیستم خبره پیشنهاد شده توسط حسینی نسب " [2] از روش ANP استفاده کردیم. نتایج نشان داد امکان ارائه الگوی جامع" زمان‌سنجی" برای بازار سرمایه و بهبود عملکرد متخصصان وجود دارد و می‌توان با استفاده از استراتژی زمان‌سنجی بازار حرکات آتی بازار را پیش بینی کرد؛ همچنین در مقایسه مدل‌های استراتژی زمان‌سنجی بازار، نتایج نشان داد که استراتژی زمان سنجی فصول و تاریخ، در مقایسه با استراتژی‌‌های استفاده از میانگین متحرک و زمان سنجی فصلی سای هاردینگ، بر عملکرد مدیران و پیش بینی حرکات آتی بازارموثر تراست ؛ اما در مقایسه با استراتژی‌های زمان‌سنجی فصلی مارک واکور و زمان‌سنجی بهترین شش ماه هیرش از کارائی کمتری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of market timing as a model and investment strategy on the performance of capital market professionals

نویسندگان [English]

 • Behrouz Nazari 1
 • mahdi Madanchi Zaj 2
 • HAMIDREZA KORDLOUIE 3
1 PhD Student, Department of Finance, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
2 Assistant Professor, Department of Financial Management, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Financial Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to study the market timing and provide a model for investors to make the right and responsible decisions against their capital and tries to examine the capabilities of man-angers of mutual funds in the Iranian capital market, whether they are time skills Have market assessments in choosing their investment portfolio or not. Therefore, the variables of the present study, using the implementation of a combined method of multi-attribute decision making and scenario analysis of "expert system proposed by Hosseini Nasab" [2], we used the A N P method. The results showed that it is possible to provide a comprehensive "timing" model for the capital market and In-prove the performance of professionals, and the future movements of the market can be predicted using the market timing strategy; Also, comparing the models of market timing strategy, the results showed that the timing strategy of seasons and dates, in comparison with the strategies of using moving average and seasonal timing of Sai Harding, have an effect on managers' performance and predicting future market movements; But compared to Mark Walker's seasonal timing strategies and Hirsch's best six-month timing strategies, it is less effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: "Market Timing"
 • "Capital Market"
 • "Market Irregularities"
 • "Scenario Design"
 • "Stock Exchange"
 • بشیرپور علی، صابر ابراهیم، محسنی حسین. (1395). زمان سنجی بازار. چاپ اول. تهران: انتشارات بورس.
 • حسینی نسب, سید محمد رضا. (1389). ”طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب ترین روش تصمیم گیری چندمعیاره با توجه به مسأله تصمیم گیری، “مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • حنفی­زاده، پیام. صلاحی پروین، اسماعیل. امیری، مقصود. (1389). ”انتخاب سیستم‌های اطلاعاتی در محیط‌ های غیرقطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش‌های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی).“ مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، ش.14.
 • Abarbanell, Jefferey S ; Bushee, Brian J.( 1998). , “Abnormal returns to a rundamental analysis strategy”, The Accounting Review, Vol. 73, pp. 19-45,.
 • Albadvi, Amir. , Chaharsooghi, Kamal. , and Esfahanipour, Akbar.( 2007). “Decision making in stock trading: an application of ANP”, European Journal of Operational Research, Vol. 177, pp. 673–683.
 • Amiri, Maghsoud. , Zandieh, Mostafa. , Vahdani ,Behnam. , Soltani, R. , and Roshanaei, v. (2010). , “An integrated Eigenvector–DEA–TOPSIS methodology for portfolio risk evaluation in the FOREX spot market”, Expert Systems with Applications, Vol. 37, pp. 509–516.
 • Alfares, Hesham , and Duffuaa, Salih( 2006). “Determining criteria weights as a function of their ranks in multicriteria decision making”. Journal Systems Engineering Department, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia.
 • Elleuch, Jaouida. , and Trabelsi, Lotfi. (2009). “Fundamental analysis strategy and the prediction of stock returns”, International Research Journal of Finance and Economics, No. 30.
 • Lev, Baruch. , and Thiagaragan, Ramu. (1993). “Fundamental Information Analsis”, Journal of Accounting Research, Vol. 31
 • Marasovic, Branka. , and Babic, Zoran.( 2011). “Two-step multi-criteria model for selecting optimal portfolio”, International Journal of Production Economics.
 • Mareschal, Bertrand. , and Brans, jean-pierre. (1988). “Geometrical representations for MCDA”, European Journal of Operational Research, 34. , pp. 69-77.
 • Mercer, David. (1995). “Scenarios made easy”, Long Range Planning, Vol. 28.
 • Noguchi, Hiroshi. , Ogawa, Masaru. , and Ishii, Hiroaki. (2002). “The appropriate total ranking method using DEA for multiple categorized purposes”, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 146, pp. 155–166.
 • Ou, jane. , and Penman ,Stephen. (1989). “Financial statement analysis and the prediction of stock returns”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 11.
 • Xidonas, Panagiotis. , Askounis, Dimitrios. , and Psarras, John. (2009). “Common stock portfolio selection: a multiple criteria decision making methodology and an application to the Athens Stock Exchange”, Journal of Operational Research, pp. 55–79,.