ارائه الگوی تاب‌آوری مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در راستای پیشگیری از ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بر تاب‌آوری مالی در شرکت-های بورس اوراق بهادار تهران در راستای پیشگیری از ورشکستگی می‌باشد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها اکتشافی است و ساز و کار تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش فراترکیب و گروه‌های کانونی انجام شده است.جامعه آماری اول پژوهش کلیه اسناد مکتوب مربوط به تاب‌آوری مالی شامل 40 مقاله و اثر بر مبنای معیارهای معتبر از بین 110 مقاله و اثر انتخاب و تحلیل شد. جامعه‌ی آماری دوم شامل خبرگان حوزه‌ی تاب آوری مالی بودند که در نهایت10 نفر تعیین شدند و به دلیل شرایط و محدودیت‌های پاندمی کرونا، به صورت از راه دور نسبت به ارائه‌ی نظرات و پیشنهادات اقدام نمودند. با کاربرد مراحل هفتگانه فراترکیب، الگوی مفهومی در شش لایه‌ی مفهومی، مقوله‌ای و کدها به دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان داد که در هر یک از لایه‌ها مفاهیم و موضوعاتی گنجانده شد که در نهایت 28 مقوله شناسایی شد. جهت اعتباریابی کیفی الگوی به دست آمده بر اساس نظرات خبرگان در قالب گروه‌های کانونی اخذ شد و الگوی مفهومی مورد تأیید خبرگان پژوهش قرار گرفت. با توجه به یافته‌های حاصل از اجرای فرآیند فراترکیب در شناسایی ابعاد و مقوله‌های تاب آوری مالی که می‌تواند مبنایی برای پژوهش‌های آتی در جهت نحوه‌ی پیاده‌سازی سیاست‌های توانمندی مالی و حفظ تاب آوری مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در راستای پیشگیری از ورشکستگی قرار گیرد در قالب الگویی مفهومی به تأیید و توافق بالای خبرگان رسید، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a model of financial resilience in Tehran stock exchange companies in order to prevent bankruptcy

نویسندگان [English]

 • Maryam Ghasemi 1
 • Fateme Saraf 2
 • yoosef Ahadi 3
 • Mahboobeh iJafar 4
1 PhD Student of Accounting Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Accounting Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran .
4 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Identifying and prioritizing factors affecting financial resilience in Tehran Stock Exchange companies in order to prevent bankruptcy.The research method is exploratory from the point of view of the practical goal and the method of data collection, and the data analysis mechanism is based on meta-composite method and focus groups. Papers related to financial resilience including 40 articles and works were selected and analyzed based on valid criteria among 110 articles and works. The second statistical population included experts in the field of financial resilience, who were finally determined to be 10 people, and due to the conditions and limitations of the Corona pandemic, they provided opinions and suggestions remotely. By applying the seven stages of metacomposition, a conceptual model was obtained in six conceptual layers, categories and codes. Concepts and topics were included in each of the layers, and finally 28 categories were identified. In order to validate the quality of the obtained model, based on the opinions of experts, it was obtained in the form of focus groups, and the conceptual model was approved by the research experts. According to the findings from the implementation of the hybrid process in identifying the dimensions and categories of financial resilience, which can be a basis for future researches in the direction of how to implement financial empowerment policies and maintain financial resilience in

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial resilience
 • listed companies
 • bankruptcy
 • prevention
 • رودپشتی،م. علوی، ر. (1399). ارایه­ی استراتژی­های مصون­سازی در تاب­آوری کسب و کارها. کنفرانس مهندسی مالی.
 • قاسمی،م. عربی.ح. (1399). بررسی تاب اوری مالی در راستای ایجاد توان مقابله با شوک­های اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران. فصلنامه مدیریت صنعتی.
 • امیری،م. رضایی..ف. رجبی،م.(1398). بررسی تاب آوری اقتصادی و توانایی پرورش یافته اقتصاد برای بهبود یا تعدیل اثر شوک های منفی. کنفرانس مهنسدی صنایع.
 • میرجلیلی، ح. (1397). بررسی شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصاد ایران. فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران.
 • محمدی،ت. شاکری،ع. تقوی،م. (1396). مهمترین ویژگی های ذکر شده برای اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصاد. فصلنامه مطالعات راهبردی.
 • Aleksandar Aleksi, Miladin Stefanovi, Slavko Arsovski, Danijela Tadi, (2014), "An Assessment of Organizational Resilience Potential in SMEs of the Process Industry, A Fuzzy Approach", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26; 1238-1245.
 • Andrew John, Zaili Yang, Ramin Riahi, Jin Wang. (2016), "A risk assessment approach to improve the resilience of a seaport system using Bayesian networks", Ocean Engineering111, 136–147.
 • Angeon, V., & Bates, S. (2015). "Reviewing composite vulnerability and resilience indexes: A sustainable approach and application". World Development, 72, 140-162.
 • Carmeli, A., & Dothan, A. (2017). Generative work relationships as a sourceof direct and indirect learning from experiences of failure: Implicationsfor innovation agility and product innovation.Technological Forecastingand Social Change,119,27–38. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.007.
 • Carmeli, A., Friedman, Y., & Tishler, A. (2013). Cultivating a resilient topmanagement team: The importance of relational connections and stra-tegic decision comprehensiveness.Safety Science,51(1), 148–159.https://doi.org/10.1016/j.ssci.2012.06.002.
 • Madni, A.M. & S. Jackson. (2009),"Towards a Conceptual Framework for Resilience Engineering". IEEE Systems Journal, 3(2), 181–91.
 • Lange Sandra, (2014), Systematic review of scientific literature published on the topic of public procurement between the years
 • 1997 and 2012, MASTER THESIS in Business Administration of the School of Management and Governance (MB), University of Twente, Netherlands
 • Tisch, D., & Galbreath, J. (2018). Building organizational resilience throughsensemaking: The case of climate change and extreme weather events.Business Strategy and the Environment,27(8), 1197–1208. https://doi.org/10.1002/bse.206
 • Klimanov, V.V.; Kazakova, S.M.; Mikhaylova, A.A. Economic and fiscal resilience of Russia’s regions. Reg. Sci. Pol. Prac. 2020, 12, 627–640
 • Steccolini, I.; Barbera, C.; Jones, M.; Korac, S.; Saliterer, I. Local Government Financial Resilience: Germany, Italy and UK Compared. In CIMA Research Executive Summary; CIMA: London, UK, 2018. Available online
 • Jones, M. English resilience in the face of austerity. In Governmental Financial Resilience: International Perspectives on How Local Governments Face Austerity; Steccolini, I., Singh, J.M.D., Saliterer, I., Eds.; Emerald Publishing: Bingley, UK, 2017; pp. 73–91
 • Salignac, F.; Marjolin, A.; Reeve, R.; Muir, K. Conceptualizing and Measuring Financial Resilience: A Multidimensional Framework. Soc. Indic. Res. 2019, 145, 17–38
 • Wang, S.; Scorsone, E. Economic resilience after the Great Recession: An examination of unreserved fund balance in Michigan Local Gov. Stud. 2020, 46, 716–733