تبیین الگوی معیارهای تأثیرگذار در رشد تولید با رویکرد ارزش آفرینی سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت وحسابداری، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران .

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

3 استادیار،گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت، ایران.

چکیده

چکیده:
هدف این پژوهش تبیین الگوی معیارهای تأثیرگذار در رشد تولید با تأکید بر ارزش آفرینی سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش اطلاعات پژوهش از صورت های مالی شرکت های بورسی در بازه زمانی 1399 – 1389 گردآوری گردید. برای تحلیل های آماری از روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده گردید. یافته های حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده دارایی، نسبت جاری، اندازه شرکت، اهرم مالی، نقدشوندگی سهام، دوره تصدی مدیرعامل، ارتباطات سیاسی بر ارزش افزوده سهام دار تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the model of influential criteria in production growth with the approach of shareholders' value creation

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohialddin Seraj 1
  • Fazel Mohammadi Nodeh 2
  • sina kherdyar 3
1 Ph.D Student ,Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
The purpose of this research is to explain the pattern of effective criteria in the growth of production with an emphasis on creating value for shareholders in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In line with the purpose of the research, research information was collected from the financial statements of listed companies in the period of 2010-2020. Multivariate regression method with panel data was used for statistical analysis. The findings of the research model test show that the rate of return on assets, current ratio, company size, financial leverage, stock liquidity, CEO tenure, political connections have a significant effect on the added value of shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: shareholder value creation
  • financial leverage
  • production growth
رضازاده، جواد؛ حیدریان، جعفر (1389). تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 7، ص ص: 33 – 20.
فتحی، سعید؛ توکلی، سید یاسین (1388). بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی های بازرگانی، شماره 36، ص ص: 116 – 104.
نمازی، محمد؛ زارع، علی؛ غفاری، محمدجواد (1389). بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش، پژوهش های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 12، ص ص: 18 – 1.
Araç, A., & Kutalmış Özcan, S. (2014). The Causality between Financial Development and Economic Growth: The Case of Turkey. Journal of Economic Cooperation & Development35(3).
Cecchetti, S. G., & Kharroubi, E. (2012). Reassessing the impact of finance on growth.
Coşkun, Y., & Ümit, A. Ö. (2016). Cointegration analysis between stock exchange and TL/FX saving deposits, gold, housing markets in Turkey. Business and Economics Research Journal7(1), 47-69.
Darrat, A. F. (1999). Are financial deepening and economic growth causally related? Another look at the evidence. International Economic Journal13(3), 19-35.
Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2001). Financial structure and economic growth: A cross-country comparison of banks, markets, and development. MIT press.
Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E., & Levine, R. (2013). The evolving importance of banks and securities markets. The World Bank Economic Review27(3), 476-490.
Fink, G., Haiss, P. R., & Hristoforova, S. (2003). Bond markets and economic growth.
Francis, B. B., & Ofori, E. (2015). Political regimes and stock market development. Eurasian Economic Review5, 111-137.
Kaplan, M. (2008). The impact of stock market on real economic activity: evidence from Turkey. Journal of Applied Sciences8(2), 374-378.
Lin, J. Y., Sun, X., & Jiang, Y. (2009). Toward a theory of optimal financial structure. World Bank Policy Research Working Paper, (5038).
Levine, R. (1991). Stock markets, growth, and tax policy. The journal of Finance46(4), 1445-1465.
The Role of Mature Market Mutual Funds in Emerging Markets: Myth or Mayhem?
Soytaş, U., & Küçükkaya, E. (2011). Economic growth and financial development in Turkey: new evidence. Applied Economics Letters18(6), 595-600.
Yu, J. S., Hassan, M. K., & Sanchez, B. (2012). A re-examination of financial development, stock markets development and economic growth. Applied Economics44(27), 3479-3489.
Zandberg, E., & Spierdijk, L. (2013). Funding of pensions and economic growth: are they really related?. Journal of Pension Economics & Finance12(2), 151-167.