بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس یارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه مدیریت مالی، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش تأثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه‌گذاری و هزینه سرمایه شرکت مورد بررسی و آزمون قرار گرفته شد. متغیر کارایی سرمایه‌گذاری به پیروی از پژوهش‎های بیدل و همکاران (2009) اندازه‎گیری شده است. از شاخص‌های شرکت‌ها یا نهادهای دولتی و درصد مالکیت نهادی شرکت‌های وابسته به دولت برای اندازه‎گیری ارتباطات سیاسی استفاده شده است. در راستای بررسی این موضوع، سه فرضیه طراحی شده است. تعداد 181 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله از 1392 تا 1397 طبق روش نمونه‎گیری حذفی سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب و تعداد 1086 مشاهده شرکت-سال در تحلیل‎های آماری منظور شده‎اند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‎های پژوهش نشان داد که کارایی سرمایه‌گذاری بر هزینه سرمایه تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. اما ارتباطات سیاسی بر هزینه سرمایه تأثیر معنی‌داری ندارد. بررسی‌ها همچنین نشان داد ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه‌گذاری و هزینه سرمایه تأثیر منفی و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Political Communication on the Relationship between Investment Performance and Cost of Capital

نویسندگان [English]

 • Hamideh Jafari yazdi 1
 • Alireza Heidarzadeh Hanzaei 2
1 MS.C. Student of Financial Management, Department of Financial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 Assistant Prof. Dr. , Department of Financial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran,
چکیده [English]

in this study, the effect of political relations on the relationship between investment efficiency and capital cost of the company was examined and tested. In order to investigate this issue, three hypotheses have been designed. To test these hypotheses, multivariate regression models based on composite data and fixed effects method have been used. The statistical population of the study according to the screening pattern and systematic elimination method includes 181 companies listed on the Tehran Stock Exchange and in a period of 6 years from the beginning of 1392 to the end of 1397. Evidence from the model brush related to the first hypothesis proved that the efficiency of investment has a negative and significant effect on the cost of capital. But political connections do not have a significant effect on the cost of capital. Studies have also shown that political communication has a negative and significant effect on the relationship between investment efficiency and the cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Communication
 • Investment Efficiency
 • Cost of Capital
 • ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی‌ نسب، علی؛ حسن‌زاده، مهدی. (1396). واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی. مدیریت سازمان‌های دولتی، 5(2)، 161-151.
 • اعتمادی، حسین و جلیل احمدی گورجی (1396). بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه‌گذاری و کاهش محدودیت‌های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 34، 23-4.
 • الهایی سحر، مهدی،اسکندر،هدی،1396،اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر انواع عدم کارایی سرمایه‎گذاری ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی دوره 9،شماره 35،صص95-120.
 • بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (2)، 181- 198.
 • برزگر،قدرت الله، ملکیان کله بستی ،اسفندیار و ساداتی عربی ،امید ،1393،تاثیر ارتباطات سیاسی شرکتها بر سیاستهای متهورانه مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دانشگاه مازندران ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 • پارسائی, محسن و آرش قربانی، ۱۳۹۸، بررسی تاثیر کارایی سرمایه‎گذاری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 • پورحیدری، امید، یوسفزاده، نسرین، اعظمی، زینب و معصومی بیلندی، زهرا (1396)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری، دانش حسابداری مالی، دوره 6، شماره 8، صص21-1
 • حسن زاده, سمیرا، ۱۳۹۷، ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت، تهران، گروه ارتباط طلایی آسیا.
 • خدائی وله زاقرد،م.و یحیایی،م.1389، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‎گذاری در بورس اوراق بهادار تهران ،حسابداری مدیریت ،شماره پنجم ،1-15.
 • ستایش، محمدحسین؛ غفاری، محمدجواد و رستم‌زاده، ناصر (1392). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 2، شماره 4.
 • صفری بیدسکان، سعید. ( 1395). بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از سرمایه فکری(موردمطالعه شرکت‌ها و بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران).فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 95، ص 172-153.
 • صنعتی, رضا؛ محمدرضا شورورزی و محمد دلخوش، ۱۳۹۸، رابطه هزینه نمایندگی با کارآیی سرمایه‎گذاری،پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 • گلستانی،رضا،مردانی،مهدی،فلسفی،آرزو،(1394)،بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیئت مدیره بر رابطه بین کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی ،دوبی،
 • گوهری, مهدی؛ زهرا حیدری و زهرا امیرحسینی، ۱۳۹۷، مدیریت محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی به منظور حداقل نمودن عدم کارایی سرمایه‎گذاری شرکت ها، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
 • محسنی، عبدالرضا (1397). بررسی رابطة بین ارتباطات سیاسی و هزینة سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مهندسی مالی و اوراق بهادار تهران، شماره 34، 291-273.
 • مدرس ،ا .حصارزاده ،ر.1387 کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‎گذاری . فصلنامه بورس اوراق بهادار ،سال اول، شماره دوم صص85-116.
 • نمازی، محمد و غلامی، رضا(1393). تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال پنجم، ش 17.
 • واعظ، علی و عفری، امجد(1394). بررسی تأثیر رتبه کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌ها بر میزان کارایی سرمایه‌گذاری مدیران، اولین همایش بین‌المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان.
 • Armstrong, Christopher S.; Core, John E.; Taylor, Daniel J.; and Robert E. Verrecchia. (2010). When Does Information Asymmetry Affect the Cost of Capital? Available at: http:// www. ssrn. com.
 • Bhabra, G.S., Kaur, P., Seoungpil, A. (2018). Corporate governance and the sensitivity of investments to cash flows. Accounting & Finance, 58(2), 367-396
 • Boubakri, N., Cossert, J.C. and Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital, Journal of Corporate Finance, 18(3), 541-559.
 • Choy, H., Gul, F.A., & Yao, J. (2011). Does political economy reduce agency costs? Some evidence from dividend policies around the world. Journal of Empirical Finance, Vol. 18, No. 1, pp. 16-35.
 • Hajawiyah, A., Adhariani, D., & Djakman, C. (2018). The sequential effect of CSR and COE: Family ownership moderation. Social Responsibility Journal. https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2017-0179.
 • Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence. International Journal of Accounting & Information Management, Vol. 26, No. 1, pp.59-80
 • Khan, A, Dessalegn, G, Mihret, M & Muttakin, B. (2016). Corporate political connections, agency costs and audit quality. International Journal of Accounting & Information Management, Vol. 24, No. 4, pp. 357 – 374
 • Kiswanto, Novi Fitriani, The Influence of Earnings Management and Asymmetry information on the Cost of Equity Capital Moderated by Disclosure Level, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 23(1):123–137 , 2019 http://jurnal. unmer.ac.id/ index.php/jkdp
 • Leng, L., Xiaorong, Z., Quanxi, L., Pingping, S., Haijiane, Z. (2016), Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms. Finance Research Letters, Vol. 18, No. 1, pp. 328-333.
 • Li, H., Zhou, L., 2005. Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China. J. Public Econ. 89 (9–10), 1743–1762.
 • Maaloul, A., Chakroun, R., Yahyaoui, S. (2018). The effect of political connections on companies’ performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution. Journal of Accounting in Emerging Economies, 8 (2), 185-204.
 • Majeed, M. A., Zhang, X., & Umar, M. (2018). Impact of investment efficiency on cost of equity: evidence from China. Journal of Asia Business Studies, 12 (1), 44-59.
 • Majeed, Xianzhi Zhang, Muhammad Umar, "Impact of investment efficiency on cost of equity: evidence from China", Journal of Asia Business Studies, https://doi.org/10.1108/JABS-09-2017-0163
 • Nelly Sari, R. & Anugerah, R. (2011). The Effect of Corporate Transparency on Firm Performance: Emperical Evidence from Indonesian Listed Companies. Modern Accounting and Auditing, Vol. 7, No. 8, pp. 773-783.
 • Pham, Political risk and cost of equity: The mediating role of political connections, Journal of Corporate Finance, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.01.001
 • Silva, J., Xavier, W., Gambirage, C., & Camilo, S. (2019). The Influence of Political Connections on the Cost of Capital and the Performance of Companies Listed on B3, BBR. Brazilian Business Review, Vol. 15, No. 4, pp. 317-330.