سنجش اثرات بخش مالی بر سطح کارآفرینی در ایران و کشورهای منتخب اسلامی: رهیافت هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

کارآفرینی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها داشته و از دید صاحب‌نظران، عامل اساسی در فرایند تولید و موتور محرک اقتصاد معرفی می گردد. لذا شناسایی عوامل موثر بر آن ضرورت دارد. براساس مطالعات انجام شده در زمینه کارآفرینی، تامین مالی فعالیت-های کارآفرینی جزو عوامل تاثیرگذار بر سطح کارآفرینی بوده است. بر این اساس، در این تحقیق، با استفاده از داده‌های مربوط به ایران و کشورهای منتخب اسلامی در دوره 2020-2000، تاثیر شاخص های بخش مالی بر سطح کارآفرینی مطالعه شده است.
براساس نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتا، شاخص‌های بخش مالی تاثیر مثبت و معنادار بر سطح کارآفرینی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. زیرا هر اندازه اعتبارات اعطایی بخش بانکی به بخش خصوصی و میزان عمق مالی بازار سهام بیشتر باشد، توانایی افراد و بنگاههای کارآفرین برای تامین مالی فعالیت های خود از طریق شبکه بانکی و بازار سهام افزایش یافته و کمتر در تنگنای مالی قرار می گیرند. همچنین در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آموزش راهنمایی، رشد جمعیت بر سطح کارآفرینی نیز مثبت بوده اما این تاثیر به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، تاثیر متغیرهای آموزش متوسطه، رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشورها نیز بر سطح کارآفرینی مثبت بوده و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effects of the financial sector on entrepreneurship level in Iran and selected Islamic countries: A panel co-integration approach with cross-sectional dependence

نویسندگان [English]

 • farzad rahimzadeh 1
 • Alimohammad Abed 2
1 Master student of financial management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics and Accounting, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran .
چکیده [English]

Entrepreneurship plays a key role in the economic growth of countries and from the point of view of economists is introduced as a key factor in the production process and the driving force of the economy. Therefore, it is necessary to identify the factors affecting it. According to studies conducted in the field of entrepreneurship, financing entrepreneurial activities has been one of the factors affecting the level of entrepreneurship. Accordingly, in this study, using data related to Iran and selected Islamic countries in the period 2020-2000, the impact of financial sector indicators on the level of entrepreneurship has been studied. Based on the results of model estimation by data panel method, financial sector indicators have a positive and significant effect on the level of entrepreneurship and this effect is statistically significant at a significance level of 5%. Because the greater the amount of credit granted by the banking sector to the private sector and the greater the financial depth of the stock market, the ability of individuals and entrepreneurial firms to finance their activities through the banking network and the stock market increases and they are less financially constrained. Also, at a significant level of 5%, the impact of foreign direct investment, guidance education, population growth on the level of entrepreneurship was positive, but this impact is not statistically significant. In addition, the impact of secondary education, economic growth and per capita income on the level of entrepreneurship is positive and these effects are statistically significant at 5% significant level

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Financial Sector
 • Iran
 • Islamic Countries
 • Panel Integration Approach
 • ابوجعفری، روح اله و سایرین. 1393. تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحله‌ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 4، زمستان 1393، صص 109-146
 • افشارپور، محسن و سجاد عساکره و سعید زرندی. 1394. نقش سرمایه‌گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپا. فصلنامه رشد فناوری، سال 11. شماره 43، تابستان 1394
 • بابایی هزه جان و همکاران. 1395 . شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر کارآفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر تهران(. اقتصاد و مدیریت شهری. دوره5. شماره1. صص83-99
 • چراتیان. ایمان و قربانی. سعید. 1393. تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تأکید بر بخش زنان). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. سال4. شماره7. صص773-793.
 • چیت سازان، هستی و کامبیز طالبی و امیر محبعلی. 1396. شناسایی و اولویت‌بندی رایج‌ترین روشهای تأمین مالی خود راه‌انداز در کسب‌وکارهای نوپای حوزه مجله توسعه کارآفرینی، دورة 10، شمارة 1، بهار 1396، صص 61-80.
 • دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولید. 1395. تأمین مالی نوآوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 • شیرکوند و همکاران1399. چهارچوب مفهومی تامین مالی کارآفرینی در ایران. راهبرد مدیریت مالی سال هشتم. شماره 28. صص75-97
 • شهریاری، مجید. 1395. صکوک مشارکتی ترکیبی، ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان. دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، سال پنجم، شماره دوم، صص 133-154.
 • فتاحی، حمیدرضا. 1395. بررسی نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره 61، زمستان 1395، صص 151-173.
 • عیسی زاده، سعید و مهرانفر، جهانبخش.(1395). نقش نهادها در شکل دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان. پژوهشنامه اقتصادی. سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 44). صص58-78
 • کشاورز ، الهام و میرزاحسن، حسینی.(1397) .شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با هدف ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از تکنیک سلسه مراتبی فازی . مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. ۹ (۳۶) :۲۱۳-۲۴۲
 • کریمی، اصف و شهریار بوذرجمهری، 1393. تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، مقاله 6، دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز 1393، صص 467-486.

-  Alvarez, Sharon A. & Jay B. Barney. (2007). Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action. Strategic Entrepreneurial Journal, Volume1, Issue1-2, November 2007, pp. 11-26.

-  Berthold, N., Gründler, K, (2012), Entrepreneurship and Economic Growth in a Panel of Countries, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

-   Baumol, William J. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 1, pp. 893-921

-  Block, Joern H. and Douglas J. Cumming and Silvio Vismara. (2017). International perspectives on venture capital and bank finance for entrepreneurial firms. Associazione Amici di Economia e Politica Industriale 2017. DOI 10.1007/s40812-017-0069-6

-   Boettke, P. & Coyne, C (2007). Entrepreneurial Behavior and Institutions. In M. Minniti (Ed.), Entrepreneurship: The Engine of Growth, Vol. 1 perspective series (pp. 119–134).Westport, CT: Praeger Press—Greenwood Publishing Group.

-  Deloof, Marc & Tom Vanacker. (2018). The recent financial crisis, start-up financing, and survival. May 2018. Journal of Business Finance & Accounting 45(1). DOI: 10.1111/jbfa.12319

-   Festus, N., Bassey, G. E., & Uyang, F. A, (2014), “Entrepreneurship, Corruption and the Challenge of Development in Nigeria”, Eur. J. Bus. Soc. Sci, Vol. 3, No. 3.

-  G.B. Halt Jr. et al. (2017). Intellectual property and financing strategies for technology startups, Springer international publishing AG 2017. DOI 10.1007/978-3-319-49217-9_2

- Gregory. (2019). Financial Openness and Entrepreneurship.Research in International Business and Finance. Volume 48.pp. 48-58

-  Global Entrepreneurship Research Association. 2018. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Report, 2017/2018

-  Gompers, P. and Sahlman, W. (2003) Entrepreneurial Finance. A Casebook, International ed. Wiley Text Books.

-   Groh, Alexander and et al. (2018). The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2018 Report. Lese Business School, University of Navarra.

-  Jacobides, M.J., Knudsen, T., and Augier, M. (2006). “Benefiting from Innovation: Value Creation, Value Appropriation and the Role of Industry Architectures”. Research Policy, 35(8), 1200–1216.

-  Khoja, F. & Lutafali, S. (2008). “Micro-Financing: An Innovative Application of Social Networking”. Ivey Business Journal, 72(1), 1–9.

- Léon.F.(2020). Long-term finance and entrepreneurship. Economic Systems.Article in Press

-    Langley, D.J., Pals, N., and Ortt, J.R. (2005). “Adoption of Behavior: Predicting Success for Major Innovations”. European Journal of Innovation Management, 8(1), 56–78.

-  Méndez-Picazo et al. (2020).Effects of sociocultural and economic factors on social entrepreneurship and sustainable development. Journal of Innovation&Knowledge. Article in Press

-  Omri.A (2020). Formal versus informal entrepreneurship in emerging economies: The roles of governance and the financial sector.Journal of Business Research. Volume 108.pp.277-290

-  Sapienza, H. and A. K. Gupta. (2004). Impact of Agency risks and task uncertainty on venture capitalist-CEO interaction. Academy of Management Journal, 37(6), pp.1618-1632

-   Schumpeter, J.A. (1934). “The Theory of Economic Development”. Cambridge, MA: Harvard University Press.

-  Smart, G. (1999). “Management Assessment Methods in Venture Capital: an Empirical Analysis of Human Capital Valuation”. Venture Capital, 1, 59–82.

-  Storey, D.J. (2003). “Entrepreneurship, Small and Medium Sized Enterprises and Public Policy”. In Z.J. Acs &D.B. Audretsch (Eds.), International Handbook of Entrepreneurship Research (pp. 473–513). Dordrecht: Kluwer Academic.