تصمیمات اهرمی موسسات مالی، نا‌اطمینانی سیاست اقتصادی و بانکداری همگرا (مورد مطالعه: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برای بانک‌ها، تعامل با بانک‌های همسان و رقیب یک امر متداول و رایج است. مطالعات قبلی نشان می‌دهند که بانک‌های همسان و رقیب نقش مهمی در شکل دادن به انواع سیاست‌های بانکی ایفا می‌کنند، اما تأثیر رفتار بانک‌های همسان و رقیب در تصمیمات مالی شرکت‌ها اغلب نادیده گرفته می‌شود. تآمین منابع مالی و تصمیمات اهرمی از مهم ترین اینگونه تصمیمات در شرکتها هستند. در همین راستا در این مطالعه به تاثیر نا ‌اطمینانی سیاست اقتصادی و ویژگیهای شرکت بر تصمیمات اهرمی موسسات مالی در بانکداری همگرا پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 می‌باشد. فرضیات پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد بانکهای همسان در انتخاب سیاست تامین مالی خود از صنعت تقلید می کنند و همچنین نااطمینانی سیاست اقتصادی بر رفتار بانکداری همگرا در اتخاذ تصمیمات اهرمی تاثیر مثبت و معنی داری دارد . سایر نتایج بیان می کند که میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر تصمیمات اهرمی بانک تأثیر معنی داری ندارند ، اما میانگین لگاریتم کل دارایی صنعت بر تصمیمات اهرمی بانک تأثیر منفی و معنی داری دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

leverage decisions , economy policy uncertainty and peer-bank behavior in accepted banks of TSE

نویسندگان [English]

 • sepideh kazemi 1
 • maryam khalili araghi 2
 • hashem nikoumaram 2
1 Financial management student for Ph.D., Science and Research branch of Islamic Azad university, Tehran, Iran.
2 Department of financial management, management and economic faculty, Science and Research branch of Islamic Azad university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

dealing with rivals is a common and important note for banks. Previous studies have shown that matched and competing banks play an important role in shaping a variety of banking policies, but the impact of the behavior of matched and competing banks on corporate financial decisions is often overlooked. In this regard, this study investigates the impact of the uncertainty of economic policy and bank characteristics on the leverage decisions of financial institutions considering the role of peer-bank behavior. The statistical population of this research is the banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2016 to 2020. The results showed that the average ratio of net industry profit, the average ratio of market value to book value of industry and fluctuation of net industry profit do not affect the leverage decisions of the bank. However, the average logarithm of the total assets of the industry influences the leverage decisions of the bank. Overall, the results show that like-minded banks do not imitate their industry in choosing foreign financing policies

کلیدواژه‌ها [English]

 • peer banking
 • Imitative behavior
 • economic policy uncertainty
 • leverage decisions
 • رضائی, نادر, نوروزی, علیرضا. (1398). بررسی نااطمینانی اقتصادی و تصمیمات وام دهی بانکها . فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری .8 (32)، ص 315-330.
 • شجاع وشوشاد, محسن. زمردیان, غلامرضا. محمدپورزرندی, محمدابراهیم. مینویی, مهرزاد. (1400). بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری, 10(37). 319-333.
 • شریفی رنانی، حسین؛ اکبر کمیجانی و حمید شهرستانی (1388)، «بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری ساختاری»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 2، ص 176-145.
 • کمیجانی، اکبر و مجتبی حائری (1392)، «نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره پنجم، ص 68-41.
 • مشیری، سعید و محسن واشقانی (1389)، «بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمانیابی آن در اقتصاد ایران»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 1 (پیاپی 11)، ص 32-1.

 

 

Allen N. Berger , Omrane Guedhami , Hugh H. Kim , Xinming Li , Economic Policy Uncertainty and Bank Liquidity Hoarding, Journal of Financial Intermediation (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2020.100893  

Amin, M., Hashmi, S. H, & Saeed, M. B. (2016). Impact of Peer Firms on Capital Structure of Firm: Evidence from Pakistan, www.s$0.com,

acKay, P., & Phillips, G, M. (2005). How does industry affect firm financial structure?. Review of Financial Studies, 18(4), pp.1433-1466

Bernanke, Ben S. "Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression." The American Economic Review, Vol. 73, No. 3, (June 1983) pp. 257-276.

Chen, S., & MA, H. (2017). Peer effects in decision-making: Evidence from corporate investment China Journal of Accounting Research, 10(2), pp.167-188

Chi, Q . LEE, w . (2017) . Economic policy uncertainty, credit risks and banks’ lending decisions: Evidence from Chinese commercial banks . China Journal of Accounting Research . 10(1) . pp 33-50.

Cotterelli, C. & Kourelis,A. (1994). Financial Structure, Bank Lending Rates, and The Transmission Mechanism of Monetary Policy. IMF Working Paper. 39.

Duong, H. K., Ngo, A.D., & McGowan, C. B. (2015). Industry peer effect and the maturity structure of corporate debt. Managerial Finance, 41(7),pp.714-733. –

Fu, y. lee, Sh.Xu, lei .Zurbrueg, R. (2015) . The Effectiveness of Capital Regulation on Bank Behavior in China. International Review of Finance, 15:3, 2015: pp. 321–345

Flannery, M. J. (1986). Asymmetric information and risky debt maturity choice. The Journal of Finance, 41(1), pp.19-37. –

Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2020). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of financial economics, 60(2), pp.187-243.

Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., & Titman, S. (1994). Security analysis and trading patterns when some investors receive information before others. The Journal of Finance, 49(5), pp.1665-1698.

Hobarg, G., & Phillips, G. (2010). Product market synergies and competition in mergers and acquisitions: A text-based analysis. Review of Financial Studies, 23(10), pp.3773-3811.

Huang, Yun; Luk, Paul (2020). Measuring economic policy uncertainty in China. China Economic Review, (), 101367–. doi:10.1016/j.chieco.2019.101367

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), pp.305-360.

Kilian, L. and C. Vega, 2011. Do Energy Prices Respond to U.S. Macroeconomic News? A Test of the Hypothesis of Predetermined Energy Prices. The Review of Economics and Statistics, 93, 660-671.

 Louri, H , Maria Karadima  .(2021) . Economic policy uncertainty and nonperforming loans: The moderating role of bank concentration, Finance Research Letters  https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101458

Lee, C.-C., Lee, C.-C., Zeng, J.-H., Hsu, Y.-L.,Peer bank behavior, economic policy uncertainty, and leverage decision of financial institutions, Journal of Financial Stability (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2017.04.004M

Lyandres, Evgeny and Palazzo, Berardino, Cash Holdings, Competition, and Innovation (April 7, 2015). Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Forthcoming, Available at  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2017222

Manski, C. F. (1993). Identification of endogenous social effects: The reflection problem. The review of economic studies, 60(3), pp.531-542.

Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of financial economics, 5(2), pp.147-175.

Neves, M.E.Serrasqueiro, Z.Dias, A. and Hermano, C. (2020), "Capital structure decisions in a period of economic intervention: Empirical evidence of Portuguese companies with panel data", International Journal of Accounting & Information Management,Vol.28. No. 3, pp. 465-495. https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2019-0094