تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی با گرایش حقوق مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران، ایران

4 دانشیارگروه اقتصادکشاورزی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شرکت‌ها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران مالی همواره در پی راه‌های استفاده مطلوب از آن برای در اختیار گذاشتن مدیران بنگاههای اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار رویه‌هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع در شرکت‌ها می‌باشد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. از جمله مفاهیم مهم در خصوص سرمایه‌ شرکت، مبحث ساختار سرمایه است. در بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه (مشارکت)، بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. علی رغم اهمیت بالای مساله ساختار سرمایه، کماکان بسیاری از ابعاد حقوقی تغییرات ساختار سرمایه در شرکتهای سهامی به روشنی تبیین و تحلیل نشده است؛ از این رو در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، شرکت سهامی عام، افزایش سرمایه، حقوق انگلستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of capital increase of public joint stock companies in Iranian law.

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadi Darvishvand 1
  • Ali Zare 2
  • Mehdi Montazer 3
  • Seyed Yaghoub Zeraatkish 4
1 PhD Student in Financial Law, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law, College of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.(
3 Assistant Professor, Private Law, Faculty of Human Sciences, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Capital is one of the most limited economic resources of companies and for this reason, financial managers are always looking for ways to use it optimally to provide managers of enterprises. Therefore, what needs to be reviewed and revised is the validity of the procedures for the optimal allocation of resources in companies, which ultimately leads to economic and social growth and gains people's confidence in the proper use of their capital. One of the important concepts about company capital is the issue of capital structure. In discussing the capital structure, it refers to how the company's financing sources are combined, such as short-term debt, bonds (partnership), long-term debt, preferred stock and common stock. Despite the great importance of the issue of capital structure, many legal aspects of capital structure changes in joint stock companies are still not clearly explained and analyzed; therefore, in this article, with a descriptive-analytical approach, the capital increase of public joint stock companies in Iranian and British law has been analyzed.

Keyword
Capital structure, public company, capital increase, UK law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword Capital structure
  • public company
  • capital increase
  • UK law
ابراهیمی سریوده، مجتبی، ابراهیم عنایت پور شیاده. 1399. تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز حسابداری و مدیریت . 63-77.
اسدی و همکاران (1393)، عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه، دوره 4، شماره 2، شماره پیاپی 14، صفحه 187-203
افلاطونی، عباس . 1398. تاثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت. چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری . 9-31.
آقائی، سارا. 1395. افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی. پایان نامه - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی
امین دهقان ؛ صادق ، جواد سلمانی، علی اکبر معصومی. 1398. بررسی فقهی حقوقی رهن اسناد تجاری مطالعه تطبیقی با حقوق کشور انگلستان. نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
دیدار، حمزه؛ غلامرضا منصورفر، سمیرا پرماه. 1397. بررسی تاثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر کارایی شرکت‌ها با میانجی گری ساختار سرمایه با روش بوت استرپینگ. دانش و توسعه، 23. 121-137.
پناهیان، حسین، میثم عرب زاده. 1388. بررسی و شناسایی مدل‌های هزینه سرمایه و عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های مدیریت راهبردی 40. 85.
پورسید، سیدبهزاد؛ محمد مطهرپور. 1391. ماهیت حقوقی شرکت‌های تعاونی سهامی عام. مجلس و راهبرد 70. 163.
دانائی، فائزه. (1395). تغییر سرمایه شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و فرانسه. پایان نامه، دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رسولی قهرودی، مهدی، احسان فخرایی. 1396. تاثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار. برنامه ریزی و بودجه . 73-101.
رمضانی، فاطمه. (1395). بررسی‌ آثار اصل حفظ و نگهداری سرمایه در شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس‌. مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 3(2)، 31-45
محمدی، راضیه. 1395. تحلیل کارآمدی حقوقی مقررات شرکت‌های تعاونی در مقایسه با شرکت‌های سهامی. پایان نامه، دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمدی، عزت الله، ابراهیم ذوالفقاری، فرزین خوشکار. 1398. تاثیر عمر شرکت بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه. چشم انداز حسابداری و مدیریت . 98-111.
میربهبهانی، سیدمحمدرضا. 1394. بررسی تصمیمات ساختار سرمایه با در نظر گرفتن عامل صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه صنعت فلزات اساسی، سیمان آهک گچ، شیمیایی، خودرو و قطعات و دارویی ). پایان نامه، موسسه آموزش عالی کوشیار - دانشکده مدیریت
هاشمی، سید عباس؛ داود کشاورزمهر، مجتبی شهریاری. 1396. تعدیل ساختار سرمایه: روش گشتاورهای تعمیم یافته. سیاستهای مالی و اقتصادی . 77-102.
Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of banking & finance, 34(3), 621-632.
Myers, S. C. (2001). Capital structure. Journal of Economic perspectives, 15(2), 81-102.
Neves, M. E., Serrasqueiro, Z., Dias, A., & Hermano, C. (2020). Capital structure decisions in a period of economic intervention. International Journal of Accounting & Information Management.