توسعه مدل تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی: منشاءها و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه حسابداری،دانشگاه تهران،تهران،ایران.

3 گروه حسابداری،واحدعلوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

4 گروه مدیریت ،دانشگاه تهران،تهران ،ایران

10.30495/jik.2024.23153

چکیده

هدف این تحقیق در ابتدا توسعه مدل تاخیر غیر عادی در گزارش حسابرسی است و در گام بعدی به دنبال شناسایی منشاءها و پیامدهای تأخیر در گزارش حسابرسی و بررسی روابط آن است. در این تحقیق از اطلاعات 118 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. جهت آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیون پانلی استفاده شد. در رابطه با مدل تأخیر غیر عادی در گزارش حسابرسی، یافتههای تحقیق نشان میدهد که متغیرهای اظهار نظر تعدیل شده، اندازه حسابرس، تغییر حسابرس، حقالزحمه حسابرس، اندازه شرکت، زیانده بودن، اهرم مالی، سودآوری، ریسک ورشکستگی و نسبت داراییهای ثابت در تبیین تأخیر صدور گزارش حسابرسان تأثیر معناداری داشته اند. به همین دلیل مدل ارائه شده در این تحقیق با رفع برخی محدودیتهای الگوهای قبلی، ابعاد جامعتری از تأخیر غیر عادی حسابرسی را مدنظر قرار داده است. همچنین در رابطه با منشاءها و پیامدها نتایج نشان میدهد که پراکندگی مالکیت و نسبت مدیران مستقل بر تأخیر غیر عادی حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تأخیر غیر عادی حسابرسی بر کیفیت سود تأثیر منفی و بر نوسان بازده ماهیانه سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model of abnormal audit report lag: origins and consequences

نویسندگان [English]

  • amir yalfani 1
  • iraj noravesh 2
  • ghodrat alah talebniya 3
  • ezat allah asgharizadeh 4
1 Department Accounting, Faculty Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran,Iran.
2 Professor, Department Accounting, Faculty of Management, University Of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor ,Department Accountig, Faculty Management, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 AssociateProfessor, Department management, Faculty Management, University Of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to develop a model of abnormal audit report lag, and then to diagnose and study the relationships between the origins and consequences of abnormal audit report lag. The present study uses data from 118 firms from 2012 to 2020 and deploys the data panel regression model to evaluate the hypotheses. Regarding the abnormal audit report lag, the findings of the present paper show that variables such as modified opinions, auditor size, auditor change, audit fee, firm size, loss, leverage, profitability, bankruptcy risk, and the ratio of fixed assets have a meaningful impact on elucidating the reasons of lag in the issuance of auditors’ report. Therefore, the model in the present paper offers a more comprehensive perspective toward abnormal audit lag by obviating the limits of the previous models. Moreover, the results regarding the origins and consequences show the meaningful positive impact of ownership dispersion and the ratio of independent directors on abnormal audit lag. Consequently, abnormal audit lag negatively affects earnings quality and has a meaningful positive impact on variation in monthly stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormal audit lag
  • ownership dispersion
  • the ratio of independent directors
  • earnings quality
  • monthly stock return variation
1- ایزدی نیا، ناصر، فدوی، محمدحسن و میثم امینی نیا (1393). بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس، دانش حسابرسی. سال 14، شماره 54، 103-87.
2- بزرگ اصل، موسی، رجبدری، حسین و منوچهر خرمین (1397). بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی، دانش حسابداری، سال 9، شماره 32، 146-115.
3- جعفری پور، میثم، جوکار، معصومه و مجید گرگی زاده، (1394). کنکاش پیرامون تأثیر عوامل حاکمیتی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، سال 17، شماره 67، 165-69.
4- جامی، مینا، نعمتی، محمود و امیر شمس (1400). بررسی رابطه پاداش مدیران، دوگانگی مدیر عامل و ضعف کنترل داخلی سازمان بر حق الزحمه حسابرسی، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 22، شماره 81، 54-39.
5- حاجی ها، زهره، اورادی، جواد و مهری صالح آبادی (1396). ضعف در کنترل‌های داخلی و تأخیر گزارش حسابرسی، فصلنامه حسابداری مالی، سال 9، شماره 33، 96-78.
6- حیدریان، سجاد، یوسف پور، فاطمه و پوریا فریدی مهر (1399). تاثیر تاخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر نوسانات قیمت سهام و نوسانات سود: نقش تعدیلی بحران مالی، فصلنامه پژوهش‌های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، دوره 2، شماره 6، 263-240.
7- رحمانی، حسام و وحید بخردی نسب (1396). تاثیر تاخیرات عادی و غیر عادی در روند انتشار و ارائه گزارش حسابرس بر استقلال حسابرس، دانش حسابرسی، سال 17، شماره 67، 286-265.
8- رجایی زاده هرندی، احسان، عشوری، جابر و پریسا محمدی (1400). تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره 4، شماره 47، 109-90.
9- صفایی، سید عماد، همتی، حسن و رضا داغانی (1395). ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تأخیر در گزارشگری مالی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 31، 85-68.
10- صفرزاده، محمدحسین و عرفان محمدی (1398). اثر ویژگی کمیته­ی حسابرسی بر رابطه بین پیچیدگی حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 16، شماره 62، 76-45.
11- صفری گرایلی، مهدی (1396). تأخیر غیر عادی گزارش حسابرسی و تجدید ارائه­ی صورت­های مالی آتی: نقش تعدیلی وابستگی اقتصادی و تخصص صنعت حسابرس، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 6، شماره 23، 168-155.
12- کردستانی، غلامرضا و رشید تاتلی (1393). ارزیابی توان پیش­بینی مدل­های ورشکستگی (مقایسه مدل­های اولیه و تعدیل شده)، دانش حسابرسی، سال 14، شماره 55، 70-51.
13- کرمی، غلامرضا، کریمیان، طاهره و صبا سلاطی (1396). دوره­ی تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی: شواهدی از ایران، مطالعات مدیریت ایران، دوره10، شماره 3، 666-641.
14- محمد رضایی، فخرالدین، تنانی، محسن و ابوالفضل علی آبادی (1397). خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل­گر مالکیت خانوادگی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 1، 70-51.
15- مهدوی، غلامحسین و سمیه حسینی نیا (1394). بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، دوره 6، شماره 21، 31-7.
16- هنجنی، جمال و زهرا پوزمانی (1398). تأثیر رابطه­ی سیاسی هیأت مدیره شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 8، شماره 31، 44-35.
17- واعظ، سیدعلی، عابدی صدقیانی، بابک و وریا احمدی (1395). بررسی ارتباطه بین برخی شاخص­های کیفی حسابرسی و ویژگی­های شرکت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، دانش حسابرسی، دوره 16، شماره 62، 120-101.
18- Abdelsalam, O., & El-Masry, A. (2008). The impact of board independence and ownership structure on the timeliness of corporate internet reporting of Irish-listed companies, Managerial Finance, 34(12), 907-918.  
19- Abernathy, J.L., Barnes, M., Stefaniak, C., Weisbarth, A. (2017). An international perspective on audit report lag: A synthesis of the literature and opportunities for future research, International Journal of Auditing, 21 (1), 100-127.
20- Abidin, S., & Ahmad-Zaluki, N.A. (2012). Auditor industry specialism and reporting timeliness, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 873-878.
21- Arcay, M. B., and Vazquez, M. M. (2005). Corporate characteristics, governance rules and the extent of voluntary disclosure in Spain, Advances in Accounting, 21, 299 –331.
22- Bamber, E. M., Bamber, L. S., & Schoderbek, M. P. (1993). Audit structure and other determinants of audit reporting: An empirical analysis, Auditing, A Journal of Practice and Theory, 12(1), 1–23.
23- Blankley, A., Hurtt, D., & MacGregor, J. (2014). The relationship between audit report lags and future restatements. Auditing, A Journal of Practice & Theory, 33 (2), 27-57.
24- Behrend, M., S. Khan, Y-W. Ko and S-J. Park. (2020). Abnormal Audit Fees and Audit Quality: Evidence from the Korean Audit Market, Journal of International Accounting Research, 19(3), 37-60.
 
25- Chen, J., Chan, K., Dong, W., & Zhang, F. (2017). Internal Control and Stock Price Crash Risk: Evidence from China, European Accounting Review, 26 (1), 125-152.
26- Chen, Y., Gul, F.A., Truong, C., & Veeraraghavan, M. (2016). Auditor client specific knowledge and internal control weakness: Some evidence on the role of auditor tenure and geographic distance,Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(2), 121-140.
27- Choi, J.H., Kim, J.B., Qiu, A.A., & Zang, Y. (2012). Geographic proximity between auditor and client: How does it impact audit quality? Auditing, A Journal of Practice & Theory, 31 (2), 43-72.
28- Constand, R. L., Freitas, L. P., Sullivan, M. J. (1991). Factors Affecting Price Earnings Ratios and Market Values of Japanese Firms, Financial Management, 20(4), 68-79.
29- Dong, B., Robinson, D., Xu, L.E. (2018). Auditor-Client Geographic Proximity and Audit Report Timeliness Advances in Accounting, 40, 11-19.
30- Durand, G. (2019). The determinant of audit report lag: a meta-analysis, Managerial Auditing Journal, 34 (1), 44-75.
31- Ettredge, M.L., Li, C., Sun, L. (2006). The impact of SOX Section 404 internal control quality assessment on audit delay in the SOX era, Journal of Practice and Theory, 25 (1), 1-23.
32- Gul, F. A., & Leung, S. (2004). Board leadership, outside directors’ expertise and voluntary corporate disclosures, Journal of Accounting and Public Policy, 23(5), 351–379.
33- Habib, A., & Bhuiyan, M. B. (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 20, 32– 44.
34- Habib, A., & Huang, H.J. (2019). Abnormally long audit report lags and future stock price crash risk, evidence from China, International Journal of Managerial Finance, 15(4), 611-635.
35- Hidalgo, R., García-Meca, E., Martínez, I. (2010). Corporate governance and intellectual pital disclosure, Journal of Business Ethics, 100(3), 483-495.
36- Ho, S. M., & Wong, K. S. (2001). A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 10(1). 139–156.
37- Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: evidence from listed companies in China, Managerial Auditing Journal, 22 (6), 604–619.
38- Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk, Journal of Financial Economics, 94, 67-86.
39- Jaggi, B., & Tsui, J. (1999). Determinants of audit report lag: Further evidence from Hong Kong, Accounting and Business Research, 30(1), 17-28.
40- Kothari, S.P., Leoneb, A.J., Wasley, C.E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures, Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163-197.
41- Krishnan, J., & Yang, J.S. (2009). Recent trends in audit report and earnings announcement lag, Accounting Horizons, 23, 265-288.
42- Lai, K.W. (2019). Audit report lag, audit fees, and audit quality following an audit firm merger: Evidence from Hong Kong, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 36, 1-21.
43- Lambert, T., Brazel, J., Jones, K. (2011). Unintended consequences of accelerated filings: Are mandatory reductions in audit delay associated with reductions in earnings quality? Working Paper, from http://ssrn.com/abstract_963402.
44- Leventis, S., Weetman, P., Caramanis, C. (2005). Determinants of audit report lag: Some evidence from the Athens Stock Exchange, International Journal of Auditing, 9(1). 45–58.
45- Mohamad-Nor, M. N., Shafie, R., Wan-Hussin, WN. (2010). Corporate governance and audit report lag in Malaysia, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 6(2), 57–84.
46- Ocak, M., & Özden, E.A. (2018). Signing Auditor-Specific Characteristics and Audit Report Lag: A Research from Turkey, the Journal of Applied Business Research, 34 (2), 277-294.
47- Raghunandan, K., & Dasaratha, V.R. (2012). Internal Control Reporting and Audit Report Lags: Further Evidence. Auditing, A Journal of Practice & Theory, 31(3), 203-218.
48- Reilly, F.K., Griggs, F.T., Wong, W. (1983). Determinants of the aggregate stock market earnings multiple, Journal of Portfolio Management, 10(1), 36-45.
49- Rusmin, R., & Evans, J. (2017). Audit quality and audit report lag: case of Indonesian listed companies, Asian Review of Accounting, 25 (2), 191-210.
50- Samaha, K., & Dahawy, K. (2011). An empirical analysis of corporate governance structures and voluntary corporate disclosure in volatile.
51- Sharad, k. (2014). The Timeliness of Quarterly Financial Reports of Companies in Malaysia. Working Paper, Online at www. ssrn.com.
52- Whitworth, J., & Lambert, T. (2014). Office-level characteristics of the Big4 and audit report timeliness. Auditing, A Journal of Practice & Theory, 33(3), 129-152.
53- Wu, C.H., Wu, C.S., Liu, V. W. (2008). The Release Timing ofAnnual Reports and Board Characteristics, the International Journal of Business and Finance Research, 2(1).