ارتباط بین افشاء داوطلبانه و عملکرد مالی با تأکید بر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، استادیار گرو ه حسابداری، واحد قزوین، دانشگا ه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ، واحد نور، دانشگا ه آزاد اسلامی، نور، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jik.2024.23154

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین افشاء داوطلبانه و عملکرد مالی شرکت ها و تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و همچنین تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین افشاء داوطلبانه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور داده های مربوط به 98 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 تا 1398 جمع آوری شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره همچنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین افشاء داوطلبانه و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. در واقع افزایش افشای داوطلبانه، مشکلات نمایندگی را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران کاهش می دهد. با کاهش عدم تقارن اطلاعات، تقاضا برای معاملات افزایش می یابد. با افزایش تقاضا، قیمت سهام بالا رفته و عملکرد مالی شرکت بهبود می یابد. همچنین بین نظام راهبری شرکتی(درونی و بیرونی) و عملکرد مالی شرکت ها نیز ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. شرکتهایی با سازوکارهای راهبری بهتر، شکاف قیمتی باریک تر، کیفیت بالاتر سهام، کمترین تأثیر قیمت از حجم را به دنبال دارند. این عوامل عملکرد مالی مطلوب شرکت را به دنبال دارد. همچنین نظام راهبری شرکتی ارتباط بین افشاء داوطلبانه و عملکردمالی شرکت ها را تقویت می کند. راهبری شرکتی خوب باعث ارتقای شفافیت و افشا داوطلبانه می شود. افزایش افشا منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بهبود عملکرد مالی شرکت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Voluntary Disclosure and Financial Performance with Emphasis on Corporate Governance Mechanisms

نویسندگان [English]

  • fahime safikhani 1
  • Mohammadreza safikhani 2
  • fatemeh besharatpour 3
1 PhD of Accounting,Assistant professor of accounting department Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 PhD student of Industrial Engineering, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran
3 PhD student of Accounting, Sciences And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between voluntary disclosure and financial performance of companies and the effect of corporate governance mechanisms on financial performance and also the effect of corporate governance mechanisms on the relationship between voluntary disclosure and financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, data related to 98 companies in the period from 2011 -2019 were collected. Multivariate regression was used to investigate the relationships between variables and the combined data method was used to test the hypotheses. Findings show that there is a positive and significant relationship between voluntary disclosure and financial performance of companies. In fact, increasing voluntary disclosure reduces agency problems by reducing information asymmetry between management and investors. As information asymmetry decreases, demand for transactions increases. As demand increases, stock prices rise and the company's financial performance improves. There is also a positive and significant relationship between corporate governance system (internal and external) and financial performance of companies. Companies with better governance mechanisms, narrower price gaps, higher stock quality, have the lowest price-volume impact. These factors lead to the optimal financial performance of the company. The corporate governance system also strengthens the link between voluntary disclosure and corporate financial performance. Good corporate governance promotes transparency and voluntary disclosure. Increasing disclosure reduces information asymmetry and thus improves the company's financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Disclosure
  • Financial Performance
  • Internal Corporate Governance Mechanisms
  • External Corporate Governance Mechanisms
*اسعدی، عبدالرضا.، ایمان طلب، هدی،(1397)، رابطه سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی، ارزش شرکتها، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 37، صص233-211.
* اصلانی عظیم، خدابخشی، نسرین.، جوانبخت، مرتضی،(1393)، بررسی تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی و ایجاد مزیت رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )با تاکید بر شرکت های گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات ایران(، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
*تنایی، محسن.، رجبی، هادی،(1393)، بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال ششم، شماره 32: صص103-86.
*تفتیان، اکرم.، ایزدی نیا، ناصر.، دستگیر، محسن.، امیری، هادی،(1395)، اثر تدوین استاندارد و مقررات گذاری بر سطح افشا و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال پنجم، شماره 17، صص43-25.
*جامی، مجید.، محمدی، فاطمه.، سارانی، افسانه،(1398)، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 14.
*خواجوی، شکراله.، علیزاده طلاتپه، وحید.(1394)، بررسی اثرسطح افشای داوطلبانه بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و رویدادهای واقعی، دانش حسابداری مالی، دوره2، شماره 3، صص:46-23.
*خواجوی، شکرالله.، رستم زاده، ناصر،(1392)، بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز مدیریت مالی، شماره 9: صص51-29.
*ربیعی، خدیجه.، مهرانی،کاوه.، تحریری، آرش،(1399)، تدوین مدل ارزیابی کیفیت افشای اختیاری، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال نهم ، شماره35، صص 206-187.
* رستمی، حسین.، رضایی، فرزین.، خلعتبری، عبدالصمد،(1400)، آزمون مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد با تاکید بر نقش تعدیلی شکیبایی سهامداران اکثریت: مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال دهم، شماره 38، صص44-25.
*ستایش، محمدحسین.، روستا، منوچهر.، علیزاده، وحید،(1393)، بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 13: صص160-153.
*صالحی، اله کرم،(1399)، تأثیر قدرت حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی بازار سهام: با تأکید بر معیارهای آمیهود، حجم معامله و شکاف قیمتی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال دهم، شماره37 : صص55-37.
*عزلتی، فاطمه.، نوری فرد، یداله.، امام ودی، قدرت اله.، دارابی، رویا.، حاجیها، زهره،(1400)، افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و آثار آنها(با تأکید بر انطباق تئوریهای علامتدهی و مشروعیت)، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دهم، شماره38، صص86-67.
*کاشانی پور، محمد.، مهرانی، ساسان.، پاشانژاد، یوسف،(1389)، بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی4: صص76-61.
*کردلر، علی.، رحمتی،سلمان،(1392)، بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس درصنعت با نقدشوندگی سهام، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره21:صص103-81.
* نیکبخت، محمدرضا.، پور حسینی، جلیل.،(1394)،رابطه بین ساختار هیأت مدیره با افشا اختیاری و شفافیت مالی، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 4، شماره16، صص69-76.
* موحدی، آرزو.، کاظمی، حسین.، صراف، فاطمه.،(1397)، تأثیر کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه در بازار سرمایه، مجله نخبگان علوم و مهندسی، دوره3، شماره6، صص14-1.
*Abdallah,A.N., Ismail, A.K.) 2017(.Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries. J. Int. Financ. Mark. Inst. Money 46, 98–115.
*Abed Al-Nasser, Abdallaha, A., Ismail .(2017). Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries .Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,Volume 46, January 2017, Pages 98-115.
*Adams, R., Mehran, H .(2005).Corporate Performance, Board Structure and its Determinants in the Banking Industry in EFA 2005 Moscow Meetings.
*Aitken, M.,Comerton-Forde, C .(2003). How should liquidity be measured?. Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 3, No. 11, pp. 45–59.
*
Al-ahdal.W., Alsamhi.,M., Tabash.M., Farhan., N.(2020). The impact of corporat governance  on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation .Research in International Business and Finance. Vol. 51.
*Allegrini,M., Greco,G.(2013). Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: evidence from Italian Listed Companies, DOI 10.1007/s10997-011-9168-3.
*Al-Matari, Y.A., Kaid Al-Swidi, A., Hanim, F., Fadzil, B., Al-Matari, E.M. (2012). Board of directors, audit committee characteristics and performance of Saudi Arabia listed companies.Int. Review Manag. Mark. 2 (4), 241–251. Retrieved from. www.econjournals.com.
*Almeida, J., Dalmácio, F.(2015).The Effects of Corporate Governance and Product Market Competition on Analysts’bForecasts Evidence from the Brazilian Capital Market. The International Journal of Accounting. 50:PP. 16-339.
*Armitage, S.,Marston, C. (2008). Corporate disclosure, cost of capital and reputation: evidence from finance directors’, The British Accounting Review, Vol. 40, No. 4, pp.314–336.
*Balasubramanian, N., George, R.(2012).Corporate governance and the Indian institutional context: emerging mechanisms and challenges in conversation with K.V. Kamath, Chairman, Infosys and ICICI Bank. IIMB Management Review, 24(4), 215-233.
*Banerjee, S., Masulis, R,. Pal, S .(2014).Do More Transparency & Disclosure Necessarily Enhance Firm Performance.?
*Barako,D.G., Hancock,P., Izan, H. Y.(2006.) Relationship Between Corporate Governance Attrebuties And Voluntary Disclosure In Annual  Reports": The Kenyan  Experince.
*Beak, H. Y. , Darlene, R. J., Joung, W.(2009).Managerial Ownership, Corporate Governance, and Voluntary Disclosure, Journal of Business & Economic Studies, 152_, 44-61.
*Bennedsen, M., Kongsted, H. C. Nielsen, K. M .(2004). Board Size Effects in Closely Held Corporations. CAM Institute of Economics, University of Copenhagen. Working Papers,vol. 25.
*Bhattacharya P. S., Graham M.(2006).Institutional Ownership and Firm Prformance: Evidence from Finlan. Working paper; Available at http://ssrn. Com.
*Black, B.S., Jang, H. kim,W.(2006).Predicting Firms’ Corporate Governance Choices: Evidence from Korea. J. Law. Econ.Org. 22(2), PP366-413.
*Boesso, G. Kumar. K .(2007). Drivers of corporate voluntary disclosure: A framework and empirical evidence from Italy and the United States. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 20, No. 2, pp. 269 - 296
*Botosan, c., plumle, m.(2002).Are-examination of disclosure level and the expected cost of equity capital. Journal of accounting rasearch, vol,40.
*Bushman, R.M., Piotroski, J.D., & Smith, A.J. (2004).What Determines Corporate Transparency?, Journal of Accounting Research, 42, 207-252.
* Cheung, Y.L., Jiang, P. and Tan, W. (2010). A transparency disclosure index measuring disclosures: Chinese listed companies, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 29, No. 3, pp.259–280.
*Dawd, I., Charfeddin, L.(2019). Effect of aggregate, mandatory and voluntary disclosure on firm performance in developing market. Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol. 15, No. 1.PP. 56-31.
* Dhaliwal, D., Li, O.Z., Tsang, A.H. and Yang, Y.G. (2011).Voluntary non-financial disclosure and the cost of equity capital: the case of corporate social responsibility reporting, The Accounting Review, Vol. 86, No. 1, pp.59–100.
*Dalton, C. M. Dalton, D. R..(2005).Boards of Directors: Utilizing Empirical Evidence in Developing Practical Prescriptions. British Journal of Management, Vol. 16, PP. 91-97.
 *Diamond, D. Verrecchia, R.(2010).Disclosure, liquidity and the cost of capital. The Journal of Finance, Vol. 66, pp.1325–1355.
* Elemans. (2012). Ownership Structure And Voluntary Disclosure In Europe.
*Faccio, M., Lasfer, A.(2000).Do occupational pension funds monitor companies in which the hold large stakes?. Journal of Corporate Finance.
*Florackis, CH., Kanas, A., Kostakis, A .(2014(.Dividend Policy, Managerial Ownership and Debt Financing: A Non-Parametric Perspective. European Journal of Operational Research, Working paper. doi: 10.1016/j.ejor.2014.08.031.
*Frankel, R., Johnson, M. Skinner, D.J .(1999).An Empirical Examination of Conference Calls as a Voluntary Disclosure Medium. Journal of Accounting Research, 37(1).pp. 133-152.
*Gietzmann, M., M. Trombetta.(2003).Disclosure interactions: accounting policy choice and voluntary disclosure effects on the cost of raising outside capital, Accounting & Business Research, Vol. 33, No. 3, pp. 187-205.
*Gisbert, A., Navallas, B.(2009).Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure. The Role of Independent Directors in the Boards of Listed Spanish Firms, Universidad Autonoma de Madrid, Faculty of Economics.
*Gursoy, G., Aydogan, K.(2003).Equity Ownership Structure,Risk Taking, and Performance, An Emprical Investigationin Turkish Listed companies. Emerging Markrts Finance and Trade, Vol (38), No. 38, pp. 6-25
*Gutierrez, L.,Carlos. P.(2008).Corporate ownership and control contestability in emerging Markets: The case of Colombia. Journal of Economics and Business, pp.235-266.
*Hermalin, B. E. Weisback, M. S.(2003).Board of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature, Center for Responsible Business. Working Paper Series. Paper 3.
*Hamrouni, A., Miloudi, A. enkraiem, R. (2015).Signaling firm performance through corporate voluntary disclosure. The Journal of Applied Business Research, Vol. 4, No. 31, pp.609–620.
*Huafang, X., Jianguo, Y.(2007).Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China. Managerial Auditing Journal, 22 (6) , 604–619.
*Ienciu, I. A .(2012).The Relationship between Environmental Reporting and Corporate Governance Characteristics of Romanian Listed Entities. Accounting And Management Information System,11(2),PP,267-294.
*Iqbal, S., Nawaz, A., Ehsan, S.(2019). Financial performance and corporate governance in microfinance: Evidence from Asia. Journal of Asian Economics. Vol. 60, No.  , 1-13.
*Jankensgård. H. 2014. A Tale of Beauties and Beasts: Testing the Optimal Disclosure Hypothesis. Multinational Finance Journal, Vol. 18, No. 1/2, pp. 139–167.
*Jiao, Y.(2011). Corporate disclosure, market valuation, and firm performance, .Financial Management, 40(3), 647-676.
*Juhmani, Omar .(2013(. Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Bahrain. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 3 (2). pp. 133-148.
*Khanna, R., Singh Chahal, B. (2019). Towards the Association of Voluntary Disclosures and Value of Firms: Evidence Revisited in India. Journal of Modern Accounting and Auditing. Vol. 15, No. 3, 113-142.
*Karamanou, I., Vafeas, N.(2005).The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis. Journal of accounting research, 43(3), 453-486.
*Kaserer, C. Wagner ,N .(2004). Executive Pay, Free Float, and Firm Performance :Evidence from Germany. http://maint.ssrn.com/?Abstractid=650621.
*Kristandl, G., Bontis,N.(2007(.The impact of voluntary disclosure on cost of equity capital estimates in a temporal setting. Journal of Intellectual Capital, Vol. 8, No. 4, pp. 577-594.
*Lang, M. H., Lins, K. V., & Miller, D.(2003).ADRs, analysts, and accuracy:Does cross listing in the U.S. improve a firm's information environment and increase market value?. Journal of Accounting Research, 41(2), 17−345.
Lin, C., Chang, R. and Dang, V. (2013).The U-shaped relationship between corporate social disclosure and corporate performance: evidence from Taiwan’s electronics industry, The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, pp.935–943.
*Lundholm, R. , Van Winkle, M. (2006). Motives for disclosure and non-disclosure: a framework and review of the evidence. Accounting and Business Research, 36 (sup1) ,48-43.
*Madhani M. Pankaj.(2009). Role of Voluntary Disclosure and Transparency in Financial Reporting, The Accounting World, pp. 66-63.
*Mathuva, D.(2017).The Determinants of Forward-looking Disclosures in Interim Reports for Non-financial Firms: Evidence from a Developing Country. International Journal of Accounting and Financial Reporting, ISSN 2162-3082.
*Meek, G.K., Roberts, C.B.,& Gray, S.J.(1995). Factors Influencing Voluntary Annual Reports Disclosures by U.S. U.K. and Continental European Multinationals Corporations. Journal of International Business Studies, 26 (3): 555-572.
*Mensah, B.A,. (2012).Association between Firm-Specific Characteristicsand Levels of Disclosure of Financial Information of Rural Banks in the Ashanti Region of Ghana. Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 2, No. 1, Pp. 69-92.
*Muniandy, B., Hillier. J .(2014).Board independence, investment opportunity srt and performance of south African firms, Pacific-Basin Finance Journal.1-44.
*Mueller, E., Spitz Oener, A.(2006).Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Medium-Sized Private Enterprises. German Economic Review. 7(2), PP. 233-247.
*Okolie, A. O. and Izedonmi, F.I.O. (2014). The Impact of Audit Quality on the Share Prices of Quoted Companies in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting, 5 (8), 150-166.
*Othman, H. B.(2012).The effect of board structure and process disclosure on corporate performance in the emerging African markets. Managerial Auditing Journal, 27(2), 156-174.
*Petra, S. T.(2005).Do outside independent directors strengthen corporate boards?, Corporate Governance, 5: 55-72.
*Phillai, R., Al-malkawi, H.N., (2018) . relationship between corporate governance and firm performance : evidence from GCC countries. Res. Int. Business Financ.PP. 1–17.
*Rachdi, H ., Elgaied, M .(2008).Composition, Structure of Board of Directors and Performance: The Case of American Firms., Available at SSRN:http ://papers.ssrn .com/sol3/papers .cfm?
*Rouf, A .(2011).Corporate characteristics, governance attributes and the extent of voluntary disclosure in Bangladesh. African Journal of Business Management, 5(19): 7836-7845.
*Rüdiger, F., René, M Stulz.(2010).Why do firms appoint CEOs as outside directors?. Journal of Financial Economics, In Press, Corrected Proof, Available online 11 March 2010.
* Shao, Lin.(2018). Dynamic Study of Corporate Governance Structure and Firm Performance in China: Evidence From 2001-2015. Chinese Management Studieshttps://doi.org/10.1108/CMS-08-2017-0217.
*Satta, G., Parola, F., Profumo, G., Penco, Lara .(2015).Corporate governance and the quality of voluntary disclosure: Evidence from medium-sized listed firms. International Journal of Disclosure and Governance, 12(1), 144-166.
*Uyar, A., Kilic, M., & N. Bayyurt.(2013).Association between firm characteristics and corporate voluntary disclosure: Evidence from Turkish listed companie, http://www. redalyc. org/articulo.
*Warui Waweru. F.(2018(.Voluntary accounting disclosure and market performance of non-financial firms listed Nairobi securities exchange, kenya. Phd thesis, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology.Kenya.