تأثیر اصلاحات ساختاری نظام بازنشستگی بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور بر اساس مدل نسلهای همپوشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، رشته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

10.30495/jik.2024.23165

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته کامل بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور می باشد. آثار دو نظام بازنشستگی مذکور در قالب سیاست های مالی متفاوت بر اقتصاد و بازار سرمایه، با طراحی یک مدل نسل های همپوشان بررسی شده است. سیاستهای مالی شبیه سازی شده با حالتی که جامعه فاقد نظام بازنشستگی است، و افراد صرفا درآمد خود را صرف مصارف خود یا پس انداز می کنند، مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در نظام بازنشستگی پرداخت جاری کاهش موجودی سرمایه و بنابراین کاهش تولید و سطح رفاه افراد، میزان قابل توجهی دارد. در نظام بازنشستگی اندوخته کامل سطح رفاه، موجودی سرمایه و تولید پایین نمی آید و با وجود ایجاد یک سیستم توزیع درآمد بین نسلی، سرمایه کل کاهش پیدا نمی کند. بنابراین نظام اندوخته کامل بهتر از نظام پرداخت جاری عمل می کند. با توجه به اینکه نظام بازنشستگی فعلی کشور پرداخت جاری است، لذا انتقال به نظام بازنشستگی اندوخته کامل در قالب اصلاحات ساختاری پیشنهاد گردیده است. مسیر پویای این انتقال و تأثیر آن بر موجودی سرمایه کل و رفاه نسلهای مرتبط، برآورد شده و همچنین آثار این اصلاحات ساختاری بر بازار سرمایه بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، اصلاحات ساختاری در بلندمدت باعث افزایش پس انداز کل و سرمایه گذاری می شود، و از این طریق باعث افزایش ارزش و عمق بازار سرمایه، افزایش کارایی و بهبود حاکمیتی شرکتی بنگاه های فعال در بازار سرمایه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Structural Reforms of Pension System on the Economy and Capital Market of Iran Based on Overlapping Generations Model

نویسندگان [English]

  • Hamid Rezazadeh 1
  • Mostafa Sargolzaei 2
  • Moslem Peymany Foroushany 3
1 PhD. Candidate, Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is investigating effects of DB-PAYG and Full-Funded pension systems on the economy and capital market of Iran. The effects of these two pension systems have been studied in form of different fiscal policies by simulating an Overlapping Generations Model. Simulated fiscal policies are compared to a situation which society has no pension system and people spend their income only on their own consumptions or savings. The results show that in the DB-PAYG pension system, reduction of capital stock and therefore the reduction of output and level of welfare are significant. Fully-Funded pension system does not reduce the level of welfare, capital stock and production, also creating an intergenerational income distribution system. so it works better than other system. Iran's current pension system is DB-PAYG, so transferring to the Full-Funded pension system, as structural reforms, have been proposed. The dynamic of changing the pension system has been estimated and the effects of these reforms on the capital market have also been studied. The results show that structural reforms, in the long run will increase the capital stock and aggregate savings, so will increase the value and depth of the capital market, increase efficiency and corporate governance of enterprises operating in the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "pension funds"
  • "Overlapping Generations Model"
  • "Capital Market"
  • "Pension Reform"
1- ایزدبخش، حمیدرضا و همکاران، (1396)، مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره هشتم، شماره بیست و نهم.
2- بهمنی، مرضیه، راغفر، حسین و موسوی، میرحسین، (1397)، اصلاح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان و بازار ناقص نیروی کار، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال نوزدهم، شماره هفتاد و دوم.
3- دشتبان، مجید و جباری، امیر (1393). ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی بهعنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسلهای همپوشان 55 دوره ای، مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای سال بیستم، دوره جدید شماره 7
4- راغفر، حسین و اکبربیگی، سپیده، (1394)، شناخت تأثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس انداز، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصاد،  شماره هفتاد و پنجم.
5- رییس جعفری مطلق رسول، عبدلی قهرمان، نصیری اقدم علی، امیری حسین، (1399)، بررسی آثار تغییرات جمعیتی بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی با استفاده از مدل نسلهای همپوشان مبتنی بر رویکرد DSGE، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره نود و ششم.
6- Abimbola Sanusi,  Kazeem , & Mingiri Kapingura, Forget. (2021). Pension funds as fuel for overall investment level and economic growth: An empirical insight from South African economy. journal of Banking and Finance. Volume 8, Issue 1
7- Abdul K. I. Zubair, (2016). Effects of Pension Funds’ Investments on Capital MarketPerformance in Nigeria. nternational Journal of Economics and Business Management. Vol. 2 No. 9
8- Baska, Daniel. Munkacsi, Zsuzsa, & Nerlich, Carolin. (2020). A Framework for Assessing the Costs of Pension Reform Reversals. IMF Working Paper 20/132
9- Cerda, Rodrigo A.(2007). The chilean pension reform: A model to follow?. Journal of policy Modeling. Vol 30, PP.541-558.
10- Choi, Woong Bee, Lee, Dongyeol, & Kim, Woo Chang. (2018). Extending the Scope of ALM to Social Investment: Investing in Population Growth to Enhance Sustainability of the Korean National Pension Service. Journal of Sustainability. Vol 13
11- Claudio, Raddatz, & Sergio, L. Schmukler. (2008). Pension Funds and Capital Market Development How Much Bang for the Buck?. Policy Research Working Paper 4787. The World Bank
12- Gregorio, Impavido, Alberto, R. Musalem, and Thierry Tressel. (2003). The Impact Of Contractual Savings Institutions On Securities Markets. World Bank Policy Research Working Paper 2948
13- Heer,B., & Maussner, A. (2006). Dynamic General Equilibirum Modelind; Computational Methods and Applications. Springer Pub.
14- Stewart, Fiona. Despalins, Romain. & Remizova, Inna. (2017). Pension Funds, Capital Markets, and the Power of Diversification. World Bank Policy Research Working Paper. 8136

15- Togan Egrican, Asil, & Kayhan, Fatih. (2020). Voluntary Private Pension Funds and Capital Market Development in Turkey. Journal of Financial Researches and Studies. ISSN: 1309-1123

16- Nthabiseng, Moleko, & and Sylvanus, Ikhide. (2017). Establishing linkages between Pension Funds and Capital Market Development in South Africa.
17- Necula, Ciprian & Radu, Alina-Nicoleta (2011). The Transition to a Mixed Pension System in a Small Open Economy. working paper