تبیین مدل رفتاری سپرده گذاران (مولفه ها، پیشایندها و پیامدها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.30495/jik.2024.23168

چکیده

هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر تخمین مدل رفتاری سپرده گذاران با لحاظ مولفه ها، پیشایندها و پیامدها می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و به صورت آمیخته و با تکنیک گراندد تئوری و معادلات ساختاری اجرا شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع مقوله‌ها ادامه یافت. سپس براساس رویکرد نظام‌مند نظریه‌ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگوی پیش‌بینی سپرده گذاری بانکی با تاکید بر حسابداری رفتاری و بازار پول ارائه گردید. نتایج نشان داده است از میان شرایط علی، امنیت سرمایه درصد بیشترین تاثیر را بر رفتار سپرده گذاران دارد. سپس حفظ ارزش پول، تاثیر قابل توجهی بر رفتار سپرده گذاران دارد. پس از آن، خدمات بانک؛ تاثیرات اجتماعی و سهولت دسترسی تاثیر معنی داری بر رفتار سپرده گذاران دارد. هم چنین مشخص گردید، شرایط زمینه ای که شامل جامعه ی اسلامی، نقش دولت و ساختار اقتصادی تاثیر معنی داری بر رقابت و عملکرد بانک دارد. شرایط دخیل که شامل نقش بازارهای موازی و ویژگی های مشتریان می باشد تاثیر معنی داری بر رقابت و عملکرد بانک دارد. در نهایت مشخص شد رقابت پذیری و بهبود عملکرد بانک بر رونق تولید و رشد اقتصادی تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the behavioral model of depositors (components suggestions and outcomes(

نویسندگان [English]

  • Ahmad aghazadeh kamakoly 1
  • sina kherdyar 1
  • Mohammadreza azadehdel 2
1 Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

the main purpose of this study is estimating the behavioral model of depositors in terms of component ssuggestions and outcomes .the purpose of this study is practical and integrated with grounded theory and structural equation modeling. the data were collected through semi structured interviews and questionnaire. The theoretical sampling continued until the filling of categories. then based on the theory of the theory of Strauss and Corbin in three main steps of open coding, coding based and selective coding, bank deposit prediction pattern with emphasis on behavioral accounting and money market were presented. the results showed that among ali conditions, capital security has the highest impact on depositors ' behavior after that, bank services have a significant impact on depositors ' behaviour and ease of access. also, the context conditions that include the islamic society, the role of government and economic structure have a significant impact on bank competition and performance. the involved conditions that have a significant impact on the competition and performance of the bank and economy have a significant impact on bank competition and performance. The conditions involved include the role of parallel markets and customer attributes. it has a significant impact on bank competition and performance. finally, the competitiveness and improvement of bank performance on economic growth and economic growth have a significant impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral model of depositors
  • behavioral accounting
  • currency market
ابونوری، عباسعلی، سجادی، سمیه‌السادات، محمدی، تیمور (1392). رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی در سیستم بانکداری ایران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال اول، شماره 3، صص 52-23.
حاجیها، زهره و راشکی گزمه، علی (1396). رابطۀ اخلاق حسابداری با توان تصمیم‌گیری و رفتار مدیران، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوازدهم، شماره 2، صص 160-155.
درگاهی، حســن و هادیان، مهدی (1395). ارزیابی آثار تکانه‌های پولی و مالی با تأکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE ، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 3(1)، صص 14-2.
زمردیان، غلامرضا، شعبان زاده، مهدی و نجفی شریعت‌زاده، ایرج (1394). بررسی اثرپذیری بازار سرمایه ایران از عدم اطمینان سیاست پولی و مالی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و پنجم، صص106-81.
شافعی، رضا (1395). بررسی عوامل موثر بر جذب مشتریان در بخش بانکداری خرد (مطالعه موردی پست بانک استان کردستان). پایان نامه دکترا، دانشگاه غیر انتفاعی کردستان.
محبی، سام، شهرستانی، حمید و هژبرکیانی، کامبیز (1396). شوک‌های مالی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل DSGE، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و پنجم، شماره 81، صص 153-123.
نیکومرام، هاشم و جلیلی، آرزو (1391). مدلی مفهومی برای حسابداری مدیریت رفتاری، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال اول، شماره اول، صص 72-55.
Alnasser , N., Samih Shaban , O. & Al-Zubi , Z. (2014). The Impact of Accounting Ethics in Improving Managers' Behavior and Decision Making in the Jordanian Companies, British Journal of Economics, Management & Trade 4(9), pp. 1441-1456.
Alipour, H. R., Shadmani, E. & Gholamipour, L.( 2013). Effective Factors in Banking Deposit Attraction (Case study of Eghtesad E Novin Bank in the selected states), Science Road Publishing Corporation, Vol. 9(1), pp.38-45.
Brown, M., Trautmann, S. T. & Razvan, V. (2014). Undertanding Bank-Run Contagion, Working Paper Series, No 1711/August 2014.
Creswell,  J.W. & Clark, V.L. (2007). Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks, CA: Sage.
Doupnik, T.S. and Perera, H. (2015). International Accounting, 4th edition, McGraw-Hill:New York.
Finger H, Hesse H. (2009). Lebanon-determinants of commercial bank deposits in a regional financial center, Available from: http://www.ifm.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09195.pdf.
Hun, R. & Melecky, M. (2013). Financial Inclusion for Financial Stability: Access to Bank Deposits & The Growth of Deposits in the Global Financial Crisis, World Bank.
Hellmann, A. (2016). The role of accounting in Behavioral Finance, Journal of Behavioral and Experimental Finance, S2214-6350(16)00007-1, JBEF 60, pp.1-10.
Kraenzlin, S. & Nellen, T. (2014). Access policy and money market segmentation, Journal of Monetary Economics, pp. 1-22.
Krylova , E. (2002). The Credit Channel of Monetary Policy: Case of Austria, Economics Series,  Institute for Advanced Studies, Vienna, Internet, 111, pp.1-45.
Luft, J. and Shields, M. (2001). Why does fixation persist? Experimental evidence on the judgment performance effects of expensing intangibles, The Accounting Review 76(4), pp. 561–587.
Micheal, j. Hambourger. (2014) .The Demand of Money in an Open Economy, Germany & The united Kingdom,  journal of Monetary Economics, Vole 8, No 1, January. Pp 25-40.
Mushtaq,S. & Siddiqui, D.A. (2017). Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies, Future Business Journal ,3, pp.1-8.
Oguntunde, P. E., Okagbue, H. I., Adamu, P. I., Oguntunde, O. A., Oluwatunde, S. J. & Opanuga, A. A. (2018). Statistical analysis of bank deposits dataset, journal homepage: www.elsevier.com/locate/dib, Data in Brief 18 (2018), pp.864–872.
Ostadi, H. & Sarlak, A. (2014).  Effective factors on the absorption of bank deposits in order to increase the relative share of Isfahan Sepah Bank, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 3, No.4.
Petrov, A., Mushkin, Y., & Fumagalli, F. (2015). P&L Forecasting - the new horizon of stress testing, and beyond. McKinsey & Company.