نقش مدیریت سود در تأثیر معاملات با اشخاص وابسته، بحران مالی و اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30495/jik.2024.23169

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته، بحران مالی و اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش میانجیگری مدیریت سود می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 133 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که معاملات با اشخاص وابسته بر اجتناب مالیاتی تاثیر معکوس دارد. ولی، مدیریت سود بر اجتناب مالیاتی تاثیر مستقیم دارد. همچنین، معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود تاثیر مستقیم دارد. اندازه شرکت بر مدیریت سود تاثیر مستقیم دارد. معاملات با اشخاص وابسته بر اجتناب مالیاتی با نقش میانجیگری مدیریت سود تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of earnings management in the effect of related party transactions, financial crisis and firm size on tax avoidance

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki 1
  • Ayesheh Masoomi 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MSc.Student, Department of Accounting, Payame Noor University .Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study investigates the effect of transactions with related parties, financial crisis and company size on tax avoidance with emphasis on the mediating role of profit management. This research is practical in terms of its purpose, and from the point of view of correlation methodology, it is causal type (post-event). The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and using the systematic elimination sampling method, 133 companies were selected as the research sample in the 10-year period between 1391 and 1400. The results of the research show that transactions with related parties have an adverse effect on tax avoidance. However, profit management has a direct impact on tax avoidance. Also, transactions with related parties have a direct impact on profit management. Company size has a direct impact on earnings management. Transactions with related parties have an effect on tax avoidance with the mediation role of profit management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related party transactions
  • financial crisis
  • company size
  • tax avoidance
  • earnings management
بهارمقدم، مهدی، نبی زاده، فریبا. (1395). بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی شرکتها با لحاظ تحریم های اقتصادی، چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز.
جلالی، سیدعبدالمجید؛ رحیمی پور، اکبر؛ میر، هدیه و جمال زاده، محمود. (1396). تاثیر شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی بر محدود کردن مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی. 5(16)، 27-1.
خانی، عبدالله؛ ایمانی، کریم و یوسفی، امین. (1393). اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن. حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، 4، 4(15)، 121-142.
خدامی پور، احمد و روستایی، شکوفه. (1393). بررسی ارتباط بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات با اجتناب از مالیات و محتوای اطلاعاتی آن. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1، 35-46.
خدامی پور، احمد؛ امینی، میثم و هوشمند زعفرانیه، رحمت‌الله. (1391). بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود. فصلنامه پژوهش حسابداری. 2(2)، 87-69.
سرلک، نرگس و اکبری، مینا. (1392). رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 20(4)، 92-77.
مدرس، احمد و زارعیان، حمید. (1392). بررسی محتوای تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکتها. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 17، 15-28.
مهربان پور، محمدرضا، آهنگری، مهناز، وقفی، سیدحسام، مام­صالحی، پرویز. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری، 4(14)، 65-86..
Brondolo, J. (2009). Collecting Taxes During an Economic Crisis: Challenges and Policy Options. IMF Staff Position Notes, 2009(17), 2.
Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.14.3., 1584–1613.
Ellyani, M. (2018). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Agresivitas Pajak dan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016.
Gul F . Jaggi B., (2014). Auditor Independence : Evidence on the Joint Effets of Auditor Tenure and Non-Audit Fees". Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32, 110-122.
Hanlon, M. & S. Heitzman .(2010). A Review of Tax Research, Journal of Accounting and Economics,
Jantadej, P. (2006). Using the Combination of Cash Flow Components to Predict Finance Distress. Ph.D. Thesis. The Graduate College at the University of Nebraska.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. In Journal of Financial Economics (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
Mahardhika, Dhian, Surjandari Dwi Asih, (2022), The Effect of Related Party Transaction, Financial Distress, and Firm Size on Tax Avoidance with Earnings Management as Intervening Variable, Journal of Economics, Finance and Accounting Studies, PP:1-11
McKee, T. M., Eilifsen. A., Lensberg, T. (2006). "Bankruptcy theory development and classification via genetic programming", European Journal of Operational Research,169,667-697. 
Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(4), 84–92.
Park, S. (2018). Related Party Transactions and Tax Avoidance of Business Groups. Sustainability, 10(10), 3571.
Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur Kepemilikan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 12(1), 37–54.