هم‌انباشتگی نامتقارن بر پایه ARDL غیرخطی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

10.30495/jik.2024.23243

چکیده

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار به‌عنوان یک فرصت سودآور در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی نامتقارنی در میزان و جهت اثرگذاری تکانه‌های نرخ ارز و قیمت جهانی نفت خام بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده‌های روزانه (1399:12-1390:1) و رهیافت خودتوضیحی وقفه های توزیعی غیرخطیNARDL استفاده شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران(2001) وجود رابطه بلندمدت بین بازده سهام با نرخ ارز و قیمت جهانی نفت خام را آشکار ساخت. در ادامه، براساس نتایج آزمون والد و مدل تحقیق اثرات نامتقارن تکانه‌های نرخ ارز بر بازده سهام در کوتاه و بلندمدت تایید شد. در کوتاه مدت تکانه های مثبت نرخ ارز بر بازده سهام معنی دار نبود. همچنین، در بلندمدت اثر تکانه‌های منفی نرخ ارز بیش از تکانه های مثبت آن بر بازده سهام می‌باشد. تاثیر قیمت نفت در کوتاه مدت بر بازده سهام تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد که بازده سهام در بورس تهران از نرخ ارز نسبت به قیمت نفت تاثیرپذیری بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Co-integration based on Nonlinear ARDL: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • hamid hooshmandi
Assistant Professor, Department of Economics, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
چکیده [English]

Investing in the stock market is very important as a profitable opportunity in the economy. The purpose of this article is to investigate the asymmetry in the amount and direction of the influence of exchange rate impulses and global crude oil prices on stock returns in the Tehran Stock Exchange. For this purpose, daily data (2011:11:26--2021:3:19) and the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model approach of NARDL have been used. The results of Pesaran et al.'s co-integration test (2001) showed the existence of long-term relationship between stock returns with exchange rate and global crude oil price. In the following, based on the results of the Wald test and the research model, the asymmetric effects of exchange rate shocks on stock returns in the short and long term were confirmed. In the short term, positive exchange rate impulses on stock returns were not significant. Also, in the long term, the effect of negative exchange rate shocks is more than its positive shocks on stock returns. The impact of oil prices on stock returns was confirmed in the short term. The findings of the research showed that the exchange rate has a greater impact on stock returns in the Tehran Stock Exchange than the price of oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock returns
  • Exchange rates
  • Global oil prices
ابراهیمی، محسن و  شکری، نوشین(1391). بررسی اثرات نامتقارن تکانه­های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه­انداز در توابع واکنش آنی. فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی، 1(2)،صص144-115.
تهرانی،رضا(1393). مدیریت مالی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
جعفری، علی(1391). اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار. تهران: انتشارات کیومرث.
حیدری، حسن و بشیری، سحر(1391). بررسی رابطه نااطمینانی نرخ  واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل.VAR-GARCH   فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی،9،صص 92-71.
زروکی، شهریار؛ موتمنی، مانی؛ فتح اله زاده، امیرحسین(1397). تحلیل اثر قیمت جهانی نفت بر ارزش سهام صنایع پتروشیمی در ایران با رهیافت ARDL غیرخطی. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال هفتم، شماره 27. صص132-101.
شیرین­بخش، شمس­الله؛ بزازان، فاطمه و زارعی، مبینا (1394). اثر تکانه­های قیمت نفت بر شاخص قیمت بازار سهام رهیافت . SVAR فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، (2) 3، پیاپی9، صص32-15.
شهبازی، کیومرث؛ رضایی، ابراهیم و صالحی، یاور (1392). تاثیر شو ک های قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (18)6، صص 136-125.
صرافی زنجانی، محمد؛ مهرگان، نادر (1397) اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر شاخص سهام صنایع صادرات محور با استفاده از مدل NARDL. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 33، صص117-98.
گل خندان، ابوالقاسم (1395). تاثیر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران( آیا این اثرگذاری نامتقارن است؟). فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی. 4(15) ، صص114-89.
نصیری فر، ابراهیم؛هژبرکیانی، کامبیز؛ حسینی، شمس الدین؛ غفاری، فرهاد(1398). بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خوردو: رویکرد ARDLغیرخطی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 4(4) ، پیاپی15، صص29-9.
Ang, J. B. (2007),  Co2 Emisions, Energy Consumption, and Output in France ,  Energy Policy, Vol. 35, 4772-4778.
Areli Bermudez Delgado, N., Bermudez Delgado, E., & Saucedo, E. (2018). The relationship between oil prices, the stock market and theexchange rate: Evidence from Mexico. North American Journal of Economicsand Finance. https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.03.006.
Ben Cheikh, N., Ben Naceur, S., Kanaan, O. & Rault,C.  (2021). Investigating the asymmetric impact of oil prices on GCC stock markets. Economic Modelling,Vol.102, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105589
Caporale, G. M., Nazif Çatık, A. N., Kısla , G. S., Helmi, M. H., & Akdeniz, C.(2022). Oil prices and sectoral stock returns in the BRICS-T countries: A time-varying approach. Resources Policy, Vol 79.103044 http://doi.org/10.1016/jresoupol.
Civcir,  I., Akkoc, U.(2021). Non-linear ARDL approach to the oil-stock nexus: Detailed sectoral analysis of the Turkish stock market. Resources Policy ,Vol. .75.https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102424
Cong, R.G., Wei, Y.M., Jiao, J.L. & Fan, Y. (2008). Relationships between Oil Price Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis from China, Energy Policy, Vol. (9)36. 3544-3553.
Granger, C. W. & Yoon, G. (2002), "Hidden Cointegration", University of California, Working Paper.
Kumar, S. (2019). Asymmetric impact of oil prices on exchange rate and stock prices. The Quarterly Review of Economics and Finance. Vol. 72,  Pages 41-51. https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.12.009
Nusair, S. A.   & Olson, D. (2022). Dynamic relationship between exchange rates and stock prices for the G7 countries: A  nonlinear ARDL approach. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. Vol. 78101541. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2022.101541.
Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith R. J. (2001), Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, 289–326.
Philips, A. S., Akinseye, A. B., & Oduyemi, G. O.(2022). Do exchange rate and inflation rate matter in the cyclicality of oil price and stock returns? Resources Policy, Vol 78. 102882.   https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102882.
Shin, H., & Lung, M., Lai, Y., & Jhy Lin, F. (2014). The Impact of Industrial Clusters on Human Resource and Firms Performance. Journal of Modelling in Management, 9(2), 141-159.
Tian, G.  G., &, Ma S. (2010). The relationship between stock returns and the foreign exchange rate: the The relationship between stock returns and the foreign exchange rate: the ARDL approach ARDL approach. Journal of the Asia Pascfic Economy. Vol.15. 490-508    .https://doi.org/10.1080/13547860.2010.516171.    
Yacouba, K., & Tintas, H. A. (2019). The asymmetric impact of macroeconomic shocks on stock returns in turkey:anonlinear ardlapproach. Romanian Journal of Economic Forecasting –XXII (2).89-116.
Zhang, D., (2017). Oil Shocks and Stock Markets Revisited: Measuring Connectedness from a Global Perspective. Energy Economics, Vol. 62, issue C, 323-333. doi: 10.1016/j.eneco.2017.01.009.