حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه؛ رویکرد بین کشوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

10.30495/jik.2024.23246

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه با استفاده از کانال توسعه مالی می‌باشد. مطابق بررسی های انجام شده مشخص گردید تاثیر حاکمیت شرکتی بصورت مستقیم بر تشکیل سرمایه نامشخص است. بررسی داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی از کانال توسعه مالی می تواند بر تشکیل سرمایه اثرگذار باشد که البته این اثرگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت است و علت آن سطح توسعه یافتگی متفاوت کشورها در جذب سرمایه و سرمایه گذار می باشد. در این مطالعه از داده های 98 کشور که شامل 67 کشور که حمایت از سرمایه گذار در آنها قوی و 31 کشور که حمایت از سرمایه گذار در آنها ضعیف است طی سالهای 2020-2005 در قالب روش Panel-GMM استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که حاکمیت شرکتی در کشورهایی که در سطح پایینی از حمایت از سرمایه گذار قرار دادند تاثیر مثبت و معنادار بر تشکیل سرمایه دارد و بهبود حاکمیت شرکتی موجب بهبود تشکیل سرمایه می گردد. اما این رابطه برای کشورهای با سطح بالای حمایت از سرمایه گذار معنادار نبوده است. همچنین توسعه مالی در هر دو گروه کشورها تاثیر مثبت و معنادار بر تشکیل سرمایه داشته ولی میزان تاثیرگذاری آن در کشورهای با حمایت ضعیف، بیشتر بوده است. همچنین نتایج بررسی توسعه مالی در ابعاد جزئی تر نشان داد، توسعه مالی بازارها موجب بهبود تشکیل سرمایه در کشورها می گردد؛ اما توسعه مالی نهادها، تاثیری بر بهبود تشکیل سرمایه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital Formation and Corporate Governance, Inter-country Approach

نویسندگان [English]

 • Seyed Rouhollah Hosseini Moghaddam 1
 • Mahdi Adibpour 2
 • abbas memarnejad 3
1 Phd candidate in Economic, Islamic Azad University
2 Assistant professor in Economic, Islamic Azad University
3 Associated Professor in Economic, Islamic Azad university
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relationship between corporate governance and capital formation using the financial development channel. According to the investigations, it was found that the direct impact of corporate governance on capital formation is unclear. The analysis of the data showed that corporate governance through the financial development channel can have an effect on capital formation, which, of course, is different in countries, and the reason for that is the different level of development of countries in attracting capital and investors. In this study, the data of 98 countries, including 67 countries in which investor protection is strong and 31 countries in which investor protection is weak during the years 2005-2020, were used in the form of Panel-GMM method. The results of the surveys showed that corporate governance in countries with a low level of investor protection has a positive and significant effect on capital formation, and improving corporate governance improves capital formation. But this relationship has not been significant for countries with a high level of investor protection. Also, financial development in both groups of countries had a positive and significant impact on capital formation, but its impact was greater in countries with weak support. Also, the results of the financial development survey in more detail showed that the financial development of markets improves capital formation in countries; But the financial development of institutions does not affect the improvement of capital formation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Financial Development
 • "
 • "Corporate Governance"
 • "Capital Formation"
 • " Investor Protection"
 • دهقان دهنوی، محمد علی و پاک نیت، یکتا (1397)، نقش حاکمیت شرکتی در رشد و توسعه اقتصادی، سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی.
 • حساس یگانه، یحیی، مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1395
 • Adabi, G.B., Moghaddam, S.R.H., Fouladi, A. et al. (1 more author) (2017) An overview of corporate governance practices in Iran : a quantitative survey of listed companies in Tehran Stock Exchange. International Company and Commercial Law Review, 28 (2). pp.33-48.
 • Brian R. Cheffins (2012), the history of corporate governance, working paper No 184/2012, University of Cambridge.
 • Craig Doidge, G. Andrew Karolyi, Rene M.Stulz, Why do countries matter so much for corporate governance? Journal of Financial Economics 86 (2007) 1–39
 • Goel, P. (2018). Implications of corporate governance on financial performance: an analytical review of governance and social reporting reforms in India, Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, N 4, pp. 1-21.
 • Gupta, K., Krishnamurti, CH., & Tourani-Rad, A.,(2011). Financial Development, Corporate Governance and Cost of Equity Capital, Finance and Corporate Governance Conference 2010 Paper, pp. 1-42.
 • David Yermack,(2016), Corporate Governance and Blockchains, NYU Stern School of Business and National Bureau of Economic Research,
 • HAQUE, F., ARUN, TG. & KIRKPATRICK, C. (2008). Corporate governance and capital markets: a conceptual framework. Corporate Ownership and Control, Vol. 5 Issue. 2:Cont.2), 264-276.
 • Haresh Sapra, Ajay Subramanian, and Krishnamurthy V. Subramanian, 2013, Corporate Governance and Innovation:Theory and Evidence,
 • Leora F. Klapper, Inessa Love, 2002, Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets, World Bank Policy Research Working Paper 2818, April 2002
 • Wafik Grais and Matteo Pellegrini, Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services, World Bank Policy Research Working Paper 4054, November 2006
 • Prabirjit Sarkar, Does Anglo-Saxon corporate governance matter for capitalist development of emerging Asian economy? A case study of India, 2007, Article in SSRN Electronic Journal, February 2007, DOI: 10.2139/ssrn.963171
 • Rahmatina Awaliah Kasri, CORPORATE GOVERNANCE:CONVENTIONAL VS ISLAMIC PERSPECTIVE, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1685222
 • Ross Levine, The Corporate Governance of Banks:A Concise Discussion of Concepts and Evidence, World Bank Policy Research Working Paper 3404, September 2004
 • Inder K. Khurana, Xiumin Martin, and Raynolde Pereira, Financial Development and the Cash Flow Sensitivity of Cash, JOURNAL OF FINANCIAL AND OUANTITATIVE ANALYSIS VOL. 4 1 , NO. 4, DECEMBER 2006
 • Martin Čihák Asli, Demirgüč-Kunt, Erik Feyen, Ross Levine, FINANCIAL DEVELOPMENT IN 205 ECONOMIES, 1960 TO 2010, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 April 2013
 • STIJN CLAESSENS and LUC LAEVEN, Financial Development, Property Rights, and Growth, 2000
 • Marc Steffen Rapp, Michael Wolff,  From Financial Markets to Corporate Governance, 2018,
 • HHL Leipzig Graduate School of Management, Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3353058
 • Ratna Sahay and others, Rethinking Financial Deepening:Stability and Growth in Emerging Markets, International Monetary Fund,May 2015
 • Tom Berglund, Liquidity and Corporate Governance,  Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3519588
 • Zufar Ashuruv, Improvement of organizational and economic mechanism of corporate governance in the joint-stock enterprices, Dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD) in economic sciences, 2019
 • Hans Christiansen and Allisa Koldertsova, The role of stock exchange CG, Financial Market Trends, 2009
 • Joseph K Alialey, Ho Kang, Study on corporate Governance in Emerging Markets, Journal of Korea Trade, Vol 23, October 2012
 • Christele Dadem Awounang, The Transmission channels from financial development to economic growth, Journal of economics and sustainable development, Vol 8, 2017
 • Benjamin E Hermalin, Trends in Corporate Governance, University of California, 2003