تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.30495/jik.2024.23248

چکیده

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نقش بسزایی در تولید، اشتغال و صادرات دارد با وجود گستردگی و ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی، توان رقابتی آن بسیار محدود است. مهمترین هدف این پژوهش، ارائه مدل پویا برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور، سناریو مناسب و اجرایی جهت بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور می باشد. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه باخبرگان عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور شناسایی گردید سپس با تعیین روابط متغیرهای پژوهش و استخراج فرضیه های پویا، نمودارهای علت معلول و موجودی جریان شکل گرفتند. نهایتاً شبیه سازی مدل در نرم افزار ونسیم و اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت. دو سناریو اجرا و تا سال 1410 ارائه گردید و بررسی گردید. نتایج حاکی از کنترل تورم نقش موثری در سرمایه گذاری دارد، از طریق افزایش سرمایه گذاری در آموزش، تحقیق توسعه و مکانیزاسیون موجب افزایش میزان تولید و صادرات می گردد و همچنین کاهش کشت محصولات پرآب خواه و بکارگیری تکنولوژی آبیاری سبب کاهش مصرف آب می‏گردد. پس از شبیه‏سازی مدل سناریوی اول که از طریق سرمایه گذاری در مکانیزاسیون، آموزش و تحقیق توسعه می تواند تأثیر بیشتری بر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic analysis of factors affecting capital management in Iran's agricultural sector

نویسندگان [English]

 • Tara Nikandam Modabber 1
 • Maryam ooshaksaraie 2
 • Mehdi Fadaei Eshkiki 2
 • Keyhan Azadi hir 3
 • Mohammad reza vatanparast 3
1 PhD student in Department of financial Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management , Rasht Branch , Islamic Azad University, Rasht , Iran
3 Assistant Professor , Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Investment in the agricultural sector has a significant role in production, employment and exports, despite the extent and potential capacities of the agricultural sector, its competitiveness is very limited. The most important goal of this research is to provide a dynamic model for investment in the country's agriculture sector, a suitable and effective scenario to improve investment in the country's agriculture sector. By using library studies and interviews of informants, the factors affecting investment in the country's agriculture sector were identified, then by determining the relationships of the research variables and extracting dynamic hypotheses, cause-effect diagrams and flow inventory were formed. Finally, the simulation of the model in Vensim software and the validity of the model was confirmed. Two scenarios were implemented and presented and reviewed until 1410. The results indicate that inflation control has an effective role in investment, through increasing investment in education, research, development and mechanization, it increases production and exports, and also, reducing the cultivation of water-intensive crops and using irrigation technology reduces water consumption. After simulating the model of the first scenario, through investment in mechanization, education and research and development, it can have a greater impact on improving investment in the country's agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • Agriculture
 • Dynamic Model
 • آقانصیری مریم(1391). مروری بر روند سرمایه گذاری بخش کشاورزی در چهار برنامه توسعه کشور. مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی شماره های 4 و 5،ص 78-61
 • آرزم حسن، فرج زاده ذکریا(1401). چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی در بخش کشاورزی. مجله اقتصاد تولید و بازاریابی کشاورزی، دوره 1 شماره 1.
 • استرمن جان(1394). پویایی شناسی کسب و کار، تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده. ترجمه برارپور و همکاران تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت.
 • اکرامی محمد، مهدوی رسول، رضایی مرضیه، وقارفرد حسن، برخورداری جلال(1400). محاسبه نیاز آبی و ارائه الگوی کشت باغی کم آبخواه و سازگار با مناطق خشک، به منظور کاهش آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی. مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، دوره 46 شماره 2.
 • بانک مرکزی ج.ا.ا.(1400). گزارش اقتصادی و ترازنامه، سالهای مختلف، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی
 • بردسیری مریم، خلیلیان صادق، موسوی سید حبیب الله(1396). بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات کشاورزی با تأکید بر درآمدهای نفتی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 9 شماره3.
 • بنی اسدی مصطفی، محسنی رضا(1396). بررسی اثر نا اطمینانی تورمی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی .جلد9.شماره2.ص 56-37
 • پیش بهار اسماعیل، فردوسی رویا(1400). شناسایی و رتبه‌بندی مشکلات سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی و راهکارهای جایگزین. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 30 شماره 4.
 • تاری فرزانه (1398). اثر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی. اقتصاد و تجارت نوین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فصلنامة علمی سال چهاردهم، شمارة دوم، ص،1–
 • حسینی آزاد سیدعلی، عسکری پویا(1400). نقش سرمایه گذاری خارجی، بازتعریف اصل شفافیتدر حقوق بین الملل سرمایه گذاری، دوره 28 شماره 19.
 • حسینی سید صفدر، .همایون پور مهدیه(1391). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی/ جلد 6 .شماره 4. صفحه 15-1.
 • کاظمی عالیه، حسین زاده مهناز (1395). ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی.دهمین کنفرانسدو سالانه اقتصاد کشاورزی .ص1232-1221.
 • کورکی نژاد ژاله(1400). کارایی فنی آب و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی نوین آبیاری با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 52 شماره 3.
 • دهقان حسین، خادمیان طلیعه، یزدانی کریم (1400). تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در منطقه تبریز و جلفا. دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1400 .
 • سالارپور ماشاالله، جان پرور حسین، پورمردان وحید(1400). برآورد منافع اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در اراضی زراعی گندم دشت سیستان. پژوهش های علوم کشاورزی پایدار. دوره 1 شماره2.
 • شاه آبادی ابوالفضل، مهری فریبا(1400). تأثیر انباشت تحقیق و توسعه (داخلی و خارجی) و سرمایه انسانیِ بخش کشاورزی، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، دوره 7، شماره 25.
 • شیری محمد(1396) آموزش نیروی کار در بخش کشاورزی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره 8 دوره 2.
 • شهنوازی علی(1400). تعیین کارایی تولید سیب‌زمینی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 12 شماره 47.
 • فدایی میثم، دهقان محمدعلی، دیواندری علی، امیری میثم(1402). بررسی تأثیر شاخصهای ریسک و رقابت ی صنعت بانکداری. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، دوره 12 شماره 4.
 • محسنی رضا، مومنی زهرا(1398). اثرات صادرات منابع طبیعی بر صادرات غیرمنابع. فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال چهارم، شماره دوم.
 • محمدپور صابر، علیزاده فرنگیس. ابی‌زاده سامان(2020). ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین شهری در شهر لاهیجان. پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری, 28(8), 651-669.
 • محمدی سید احمد، کیدوزی امیرحسین، حسین پور عذرا(1398). رابطه سرمایه روانشناختیبا توانمندسازی یادگیری دانشجویان. نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها، دوره 8 شماره 2.
 • محمدی هادی، فلیحی نعمت، باقرابادی صمد(1392). تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی )مطالعه موردی استان ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان(.فصلنامه علوم اقتصادی، سال هفتم، شماره بیست و دوم. ص 136-115.
 • نیکخوتریت حافظ، رحمانی تیمور، خلیلی، فرزانه(1401). نااطمینانی اقتصادکلان و تصمیمات سرمایه گذاری بانکها. فصلنامه اقتصاد مالی دوره 16 شماره1.
 • هوشمند محمود، حسن نژاد حسین، قزلباش اعظم(1393). سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده . فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران ، سال ششم ، شماره اول.      
 • یوسفی جواد، رمضانی جواد، خلیل پور مهدی(1402). بررسی مقایسه ای کارایی پویا سرمایه گذاری طبق روش گارچ. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، دوره 12 شماره1.

 

 • Agricultural Credit Facility(ACF) progress report(2022). Briging the financing gap for commercialized agriculture production. Bank of Uganda page 1-30.
 • Anvar,A., Clark, T.G., Love, S.B. and Altman, D.G(2019). Survival Analysis Part III: Multivariate data analysis – choosing a model and assessing its adequacy and fit. British Journal of Cancer, 89: 605 – 611
 • Celia, L(2021). The state of social insurance for agricultural workers in the Near East and North Africa and challenges for expansion,1-58.
 • Central Bank of Kenya(CBK)(2023). Agriculture sector survey, May 2023, page 1-17.
 • Checkland, P.B (2001). Soft Systems Methodology, in J. Rosenhead and J. Mingers Rational Analysis for a Problematic World Revisited.16-27
 • Chopra Baseca, C.; Sendra, S.; Lloret, J.; Tomas, J(2022). A Smart Decision System for Digital Farming. Agronomy, 9, 216.
 • Deng, H, Zheng, W, Shen, Z(2023). Does fiscal expenditure promote green agricultural productivity gains: An investigation on corn production. Appied Energy Volume 334, 15 March 2023.
 • Esmaili, S., Ghahramanzadeh, M., Mahmoudi, A., Mehrara, M., & Yavary, G(2020). The impact of exchange rate and oil price fluctuations on Iran’s agriculture trade balance: Application of the J-curve approach. Journal of Agricultural Economics and Development 34(2): 179-200. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/JEAD2.V34I2.85637.
 • Fengqiang,P,Yu,M.M.,Chang,C.C.,and Hsu,S.H(2008). Total factor productivity growth in China  Agricultural sector .China Economic Review.In Press ,Corrected Proof.57-73
 • Geissdoerfer, M.; Vladimirowa, D.; Enavs, S(2018). Sustainable business model innovation: A review. J. Clean. Prod, 198, 401–416.
 • Giannakis E., Efstratoglou S., Antoniades A(2018). Off-farm employment and economic crisis: evidence from Cyprus. Agriculture, 8: 41.
 • Hurpatania, J., Hellin, J., Rosenstock, T., Fisher, E., Cairns, J., Stirling, C., Lamanna, C., van Etten, J., Rose, A., Campbell, B(2018). Climate risk management and rural poverty reduction. Agric. 172, 28–46.
 • Komarek, A. M, De Pintoa , A.Smith,V, H(2020). A review of types of risks in agriculture: What we know and what we need to know. Agricultural Systems. Volume 178,
 • Kuzminov ,b ,Sas, L. and P. Lepus(2017). Effective Credit Risk Management, available at: www.sas.com ,P.15. Tobias Michalak and André Uhde, "Credit Risk Securitization and Banking Stability (Evidence from the Micro-Level for Europe)", 71(5).
 • Luano, E. Flavio Veloso Silva,J. Sautier,D(2020). Brazilian Foods and Territories Digital Platform: Conceptual Bases for Development Plataforma Digital Alimentos e Territórios Brasileiros: Bases Conceituais para o Desenvolvimento. Brazilian Journal of Development ISSN: 2525-8761 81305.1-24.
 • Luo, Y.; Bano, S(2021). Modelling New Zealand dairy products: Evidence on export survival and duration. Aust. J. Agric. Resour. Econ, 64, 605–631. [CrossRef]
 • Mesgari, I., Jabalameli, M. S., & Barzinpour, F(2017). System dynamics modeling for national agricultural system with policy recommendations: application to Iran. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 54(2).
 • Radjabi, R., Noorhosseini-Niyaki, S.A. and Masjedi, H(2014). Socio-economic factors onadoption of biological control in Iran. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. (1): 76-81.
 • Rich, R. Varma H., Mulla C., Pawar V.R(2018). Soil Monitoring, Fertigation, and Irrigation System Using IoT for Agricultural Application. In: Hu YC., Tiwari S., Mishra K., Trivedi Intelligent Communication and Computational Technologies. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 19. Springer, Singapore.
 • Roy, S.D(2017). Economic reforms and agricultural growth in India. , (29), 67-72
 • Singh, J. Dutta , T. Rawat, A .and Singh, N(2020). Changing Role of Agriculture in Income and Employment, and rends of Agricultural Worker Productivity in Indian States.Indian Journal of Economics and Development Volume 16 No. SS, 2020, 183-189 DOI: https://doi.org/10.35716/ijed/NS20-008 Indexed in Clarivate Analytics (ESCI)
 • Turner, B. L., Menendez III, H. M., Gates, R., Tedeschi, L. O., & Atzori, A. S(2016). System dynamics modeling for agricultural and natural resource management issues: Review of some past cases and forecasting future roles. Resources, 5(4), 40.
 • Wang, W., Li, K., Liu, Y., Lian, J., & Hong, S(2022). A system dynamics model analysis for policy impacts on green agriculture development: A case of the Sichuan Tibetan Area. Journal of Cleaner Production, 371, 133562.
 • Weng, F. Liu, X. Huo, X(2023). Impact of Internet Use on Farmers. Agriculture 2023, 13, 219. https://doi.org/10.3390/agriculture13010219
 • Zhao, P.; Zhang, W.; Cai, W.; Liu, T(2022). The impact of digital finance use on sustainable agricultural practices adoption among smallholder farmers: An evidence from rural China. Environ. Sci. Pollut. Res. 2022, 29, 39281–39294.
 • Zolanvari, S. Farajzadeh, Z(2023). Determinants of Agricultural Export and Trade Balance in Iran. Jornal of agricultural Economics and Development, vol 36 no 4.