تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و ساختار مالکیت متأثر از رفتارهای متقلبانه: نقش عوامل تعدیل کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

2 عضو هیأ تعلمی و دانشیار، گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

3 عضو هیأ تعلمی و استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرقدس، شهرقدس، ایران

10.30495/jik.2024.23250

چکیده

ساختار مالی شرکت‌ها از طریق هزینه سرمایه و سود خالص هر سه گروه ارزش دارائی‌ها، قیمت سهام و ارزش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اهمیت این موضوع تمایلات فرصت‏طلبانه مدیران را تحریک نموده تا با استفاده از این فرصت‌ها و اعمال رفتارهای متقلبانه ساختار تأمین مالی شرکت‌ها را در جهت حفظ منافع گروه‌های خاص هدایت نمایند. همچنین دخالت برخی عوامل داخلی و خارجی امکان استفاده از چنین فرصت‏هایی را محدود و یا تقویت می‌نماید. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش و اهمیت برخی از این عوامل همچون بیش‏اعتمادی مدیران، کیفیت حسابرسی و ارتباطات سیاسی در فرایند تأثیرگذاری رفتارهای متقلبانه بر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت شرکت‏ها به منظور کنترل عوامل مؤثر در این زمینه می‏باشد. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی، سال‏های 1399-1389 می‏باشند. نمونه آماری پژوهش شامل 152 شرکت و آزمون فرضیه‏ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل داده‏ها به روش پانل صورت پذیرفته است. یافته‏ها نشان داده‏اند که علاوه بر وجود رابطه معنی‏دار مثبت بین وقوع تقلب با ساختار سرمایه و ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی از اثرات تعدیل‎کنندگی منفی و بیش‏اعتمادی مدیران نیز از اثرات مداخله‌گری فزاینده بر ارتباط مثبت بین تقلب با ساختار سرمایه و ساختار مالکیت برخوردار بوده و ارتباطات سیاسی فاقد هرگونه اثرات تعدیل‎کنندگی می‌باشد. نتایج این پژوهش بر اهمیت دو عامل کیفیت حسابرسی و بیش‏اعتمادی مدیران و کنترل آنها در جهت مدیریت آثار سوء رفتارهای متقلبانه بر شیوه‌های تأمین مالی و ساختار مالکیت شرکت‌ها تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Capital Structure and Ownership structure Resulted from Fraudulent Behaviors: The Role of Moderating Factors

نویسندگان [English]

 • Maryam Atarasadi 1
 • Seyed Yousef Ahadi Serkani 2
 • mohsen amini khouzani 3
1 PhD Student, Department of Accounting and Management, Firoozkooh, Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.
2 Associate Professor Accounting and Management, Firoozkooh, Branch, Islamic Azad university, Firoozkooh, Iran.
3 Assistant Professor Financial Economics, shahr ghods Branch, Islamic Azad university, shahr ghods, Iran.
چکیده [English]

Financial structure of companies affects value of assets, stock prices and value of companies through cost of capital and net profit. The importance of this issue has stimulated opportunistic tendencies of managers to use these opportunities and apply fraudulent behaviors to guide financing structure of companies in order to protect interests of certain groups. Also, intervention of some internal and external factors limits or enhances the possibility of taking advantage of such opportunities. The purpose of this study is to explain the role and importance of some of these factors such as managers' distrust, audit quality and political communication in the process of influencing fraudulent behaviors on capital and corporate ownership structure to control the effective factors in this field. The statistical population of companies listed on the Tehran Stock Exchange and period is 2011-2021. The statistical sample of the research includes152companies and the hypotheses are tested using multivariate linear regression model and data analysis by panel method. Findings have shown that in addition to a significant positive relationship between occurrence of fraud with capital and ownership structure, the effects of moderation quality of auditing is negative and the interfering effect of Managers’ Overconfidence is increasingly on the positive relationship. Political relations do not have any moderating effects on the relationship between fraud with financial and ownership structure of companies.The results of this study emphasize the importance of audit quality and Managers’ Overconfidence and their control to manage effects of fraudulent misconduct on financing methods and capital structure of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fraud
 • Capital Structure
 • Ownership Structure
 • Moderating Factors
 • رمضانی، جواد، و صادقی لفمجانی، محمد علی (1401). تأثیر ساختار مالکیت و تغییر استراتژی بر نوسانات قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده کارائی اطاعات و افق‌های سرمایه گذاری. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 11 (3)، 92-73.
 • رهنمای رودپشتی،فریدون، نیکومرام، هاشم، و نژادتولمی، بابک (1400). الگوسازی تمایل به افشاگری تقلب‌های حسابداری مبتنی بر صفات شخصیتی، وضعیت اخلاقی وعدالت سازمانی درک شده. نشریه علمی حسابداری مدیریت. 14(3)،44-29.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون (1391) داده کاوی وکشف تقلب‏های مالی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 1 (3)، 33-17.
 • شاه مرادی، نسیم ( 1399). مبانی و زمینه‎های ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب: دیدگاه دین، فلسفه و محیط. بررسی‏های حسابداری وحسابرسی، 27(4)،623-604.
 • مشایخ، شهناز، حبیب‌زاده، ملیحه، و حسن‌زاده کوچو، محمود (1399). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشـای اختیـاری اطلاعـات شرکت‏ها. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی،27(4): 671-649.
 • ملکی‌کاکلر، حسن، جبارزاده کنگرلویی، سعید، بحری ثالث، جمال، و اشتاب، علی (1400). کارایی مدل‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی گزارشگری مالی متقلبانه. اقتصاد مالی. 54، 292-267.
 • همت‌فر، محمود (1400). بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 50، 42-23.
 • Report to the Nation’s 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Tech. rep. 2020. URL: https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-t o-the-Nations.pdf.
 • Al-hamari, R., & Ismail, K. N. K. (2015). Cash holdings, political connections, earnings quality. International Journal of Managerial Finance, 11 (2) 215-231.
 • Biddle, G., Hilary, G., & Verdi, R.S. (2009). How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48(3): 112-131.
 • Caskey, J., & Hanlon, M. (2013). Dividend Policy at Firms Accused of Accounting Fraud Dividend Policy at Firms Accused of Accounting Fraud. Contemporary Accounting Research, 30 (2), 818-850.
 • Costa Lourenço, I., Rathke, a., Santana, V., & Castelo Branco, M. (2018). Corruption and earnings management in developed and emerging countries, Corporate Governance. The International Journal of Business in Society, 18(1), 35-51.
 • Craja, P., Kim, A., & Lessmann, S. (2020). Deep learning for detecting financial statement fraud, Decision Support Systems. 2020. https://doi.org/10.1016/dss.2020.113421.
 • Defond, M., & Zhang, J. (2014) A review of archival auditing research. journal of Accounting and Economics,58, 275-326.
 • Earnhart, D., & Lizal, L. (2006). Effects of Ownership and Financial Performance on Corporate Environmental Performance. Journal of Comparative Economics, 34, 111-129.
 • Faccio, M. (2006). Politically connected firms. American Economic Review, 96 (1), 369-386.
 • Gee, J. & Button, M. (2019). The Financial Cost of Fraud. rep. Crowe.
 • Hu, G., & Wang, Y. (2018). Political connections and stock price crash risk: The role of intermediary information disclosure. China Finance Review International, 8(2), 140-157.
 • Jensen, M. (1993). Presidential Address: The modern industrial revolution, exit and Jones, J., 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. Journal of Accounting Research ,29(2),193-223.
 • Karpoff, J.M. (2020). The future of financial fraud. Journal of Corporate Finance, elsevier.com/locate/jcorpfin
 • Kumar, J. (2003). Does Ownership Structure Influence Firm value? Evidence from India. Working paper, [Online]. ssrn.com.
 • Le, T. D., & Bui, D. T. (2020). Factors affecting the capital structure of businesses in the food industry on the stock market. Review of Finance. Available at http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/nhan-to-anh-huong-den-cau-truc-von cua-doanh-nghiep-nganh-thuc-pham_tren-thi-truong-chung-khoan-325679.htm
 • Lima, D. Rimbo., Supratiknoa H., Uguta, G. S., &Hulua. E. (2022). Causative dynamics of overconfidence, optimism, framing effects and demographic attributes as capital structure determinants for publicly listed firms in Indonesia, GrowingScience Accounting,12-138.
 • Modigliani, F., & Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Invest- ment. American Economic Review, 48, 261-297.
 • Mohammadi, M., Yazdani, S., Khanmohammadi, M., & Maham, K. (2020). Financial Reporting Fraud Detection: An Analysis of Data Mining Algorithms. International Journal of Finance and Managerial Accounting, 4, (16).
 • Narayan, P.K., Liu, G., & Ibrahim, M. (2020). Ethical investing and capital structure. Emerging Markets Review. Available online 3 November 2020, 100774 In Press, Journal Pre-proof. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100774.
 • Nguyen, T.T.H. (2019). Factors affecting capital structure of Vietnamese trading production companies. Scientific Journal of Open University of Ho Chi Minh City, 14(1), 126-135.
 • Okafor, G., Ede, O., Chijoke- Mgbame, A, M., Ohalehi, P., & Mgbame, O. C. (2021). Ownership structure, corruption, and capital investment: Evidence from firms in selected Sub-Saharan African countries. Thunderbird International Business Review published by Wiley Periodicals LLC, 63, 403–420.
 • C. (2005), Managerial Ownership and Firm Performance in Listed Danish Firms: In Search of the Missing Link. European Management Journal, 23 (5), 542-553.
 • Sadiq, M., Singh, J., Raza, M., & Mohamad, S. (2020). The impact of environmental, social and governance index on firm value: evidence from Malaysia. International Journal of Energy Economics and Policy, 10 (5), 555.
 • Singh, B.P., & Kannadhasan, M. (2020). Corruption and capital structure in emerging markets: A panel quantile regression approach. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 28, https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100417.
 • Skinner, J. D., & Soltes E. (2011). What Do Dividend Tell Us About Earnings Quality? Review of Accounting Studies, 16(1), 1-28.
 • Suh, J. B., Nicolaides, R., & Trafford, R. (2019). The effects of reducing opportunity and fraud risk factors on the occurrence of occupational fraud in financial institutions. International Journal of Law, Crime and Justice, (56), 79-88.