بیوریتم و عملکرد شناختی سرمایه گذاران در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری، گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه زنجان، زنجان ، ایران.

10.30495/jik.2024.23311

چکیده

توانایی‌های جسمی، احساسی و ذهنی انسان‌ها روند خطی نداشته و در بازه‌های زمانی مختلف با یکدیگر متفاوت است. علم بیوریتم به مجموعه‌ای از منحنی‌های فکری، عاطفی و جسمانی گفته می‌شود که حالات مختلف انسان را به شکل سینوسی از زمان تولد تا پایان زندگی مشخص می‌کند و لذا یکی از کشف‌های مهم بشر به شمار می‌رود. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا وضعیت بیوریتم انسان در تصمیم‌گیری او در بازار سهام و عملکرد شناختی وی تاثیر دارد و از الگوی خاصی پیروی می‌کند یا خیر. هدف این پژوهش ترسیم مدلی تحلیلی، جهت تبیین تاثیر چرخۀ بیوریتم بر سرمایه‌گذاری می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل 384 نفر از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه تهران است. پس از جمع‌آوری پرسشنامه، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ANOVA و همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین ابعاد جسمی، ذهنی و احساسی بیوریتم با تصمیمات سرمایه‌گذاران بازار سرمایه رابطۀ معنادار وجود دارد و تاثیر وضعیت بیوریتم سرمایه‌گذاران بر عملکرد شناختی آن‌ها مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر وضعیت بیوریتمی سرمایه‌گذاران بازار سهام می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها نقش داشته باشد. نتایج حاصله با پژوهش‌های پیشین همراستا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biorhythm and cognitive function of investors In the stock market

نویسندگان [English]

  • morteza sedaghatyfard 1
  • vahab rostami 2
  • mohammad Imani barandagh 3
1 P.H.D Student, Department Of Accounting, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Assistant Prof., Department Of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran,
3 Associate Prof., Department of Accounting Zanjan University
چکیده [English]

Human physical, emotional and mental abilities do not have a linear trend and differ from each other in different time periods. The science of biorhythm is a set of mental, emotional and physical curves that determine different human states in a sinusoidal form from birth to the end of life and is therefore one of the most important human discoveries. The important question that arises is whether the state of human biorhythm influences her decision in the stock market and her cognitive function and follows a certain pattern or not. The purpose of this study is to draw an analytical model to explain the effect of biorhythm cycle on investment. The statistical population includes 384 capital market investors in Tehran. After collecting the questionnaire, Kolmogorov-Smirnov test, ANOVA and Pearson correlation were used to analyze the data. The results show that there is a significant relationship between the physical, mental and emotional dimensions of biorhythm with the decisions of stock market investors and the effect of investors' biorhythm status on their cognitive performance is positive and significant. In other words, the biorhythmic status of stock market investors can play a role in their decisions. The results are in line with previous research.
Key words: Physical biorhythm, Mental biorhythm, emotional biorhythm, cognitive function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "physical biorhythm"
  • ؛ "mental biorhythm"
  • "؛ emotional biorhythm"
  • ؛ " cognitive function"
ابزری مهدی، صمدی سعید، تیموری هادی(1387)، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار(مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)، جستارهای اقتصادی، دوره 5، شماره  10، صفحات 137-162.
احمدزاده، علی(1389)، بررسی تأثیرات چرخه های تئوری بیوریتم بر نتایج دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور(وزارت علوم، پژوهشات، و فناوری).
تقدیر، محمدکاظم(1390)، تعریف سرمایه و سرمایه گذار در معاهده منشور انرژی و اثر آن بر صلاحیت مراجع رسیدگی. مجله پژوهشات حقوقی(53)، صفحات 289-317.
حسنی، سهیلا(1397)، بررسی رابطه بیوریتم احساسی، جسمی و فکری معلمان با کیفیت تدریس آنان در دوره ابتدایی شهرستان زنجان سال تحصیلی 97-96، پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس نسیبه تهران.
خوشکار، فرزین(1399)، تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری، چشم انداز حسابداری و مدیریت »، دوره سوم، شماره 33، صفحات 128-142.
خوشکار فرزین، پناهی امین(1399)، تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری، چشم انداز حسابداری و مدیریت »، دوره سوم، شماره 34، صفحات 28-39.
داوودی حسین، غفاری خلیل، مرادی اعظم، عبدلی آتنا(1398)، مقایسه عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و وسواسی - جبری بر اساس آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان، روان شناسی بالینی سال یازدهم، شماره ۳(پیاپی ۴۳)، صفحات 77 – 86.
دهقان، ع(1386)، عوامل روانی تاثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ماهنامه بورس، شماره 74.
راعی، ر. و فلاح پور، س(1383)، مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی، پژوهشات مالی، شماره 18، صفحات 77-106.
ربانی، سعید(1394)، مقایسه عوامل احساسی و مهارتی بازیکنان هندبال بزرگسال شهر قم در وضعیت‌های مختلف چرخه احساسی زیست‌آهنگ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
ربیعی، علی؛ خاتمی نو، فرناز(1390)، بررسی رابطه بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان(مطالعه موردی: شرکت نارگان)، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت »، شماره 16، صفحات 29-52.
ساکن آذری رعنا، هاشمیان کیانوش، پاشا شریفی حسن(1393)، اثر آموزش مهارت حل مسأله ابداعی بر تفکر خلاق، تفکر انتقادی، تفکر علمی و خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تحت شرایط بیوریتم فکری متفاوت، آموزش و ارزشیابی»، شماره 27، صفحات 7-22.
سنگانی، محمدحسین(1399)، طراحی مدل چرخه بیوریتم در حسابرسان براساس ویژگی‌های شناختی، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی.
شعبانی بهار، غلامرضا؛ صمدی، عباس؛ مؤمنی پیری، سجاد(1392)، ارتباط بین چرخه‌های شناختی و حسی مطرح شده در نظریۀ بیوریتم با عملکرد ورزشی، مطالعات روان شناسی ورزشی، شماره 3، صفحات 13-28.
صباغی ندوشن، ابراهیم(1392)، بررسی تاثیرچرخه‌های تئوری بیوریتم بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی(بانک ملت شعب منطقه شش شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
فلاح شمس، میرفیض؛ دهقان، عبدالمجید(1387)، عوامل روانی اثر گذار بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، اطلاعات سیاسی - اقتصادی »، شماره 257 و 258، صفحات 182-191.
کاتلر، ف(1381)، اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، تهران: نشر آتروپات.
کیانی، مینا(1393)، بررسی اثر بیوریتم بر بروز تخلفات اداری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
گلدوست، مرضیه(1393)، بررسی ارتباط عوامل رفتاری، نوع اطلاعات و شفاف سازی آن با رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
مسکنی، صادق(1397)، بررسی تاثیر فراعتمادی مدیران بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی شاهرود.
مومنی‌پیری، سجاد(1391)، رابطه بین بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته‌های انفرادی استان همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی.
نبویان، سید مرتضی، نبوی چاشمی، سیدعلی، داداشی، ایمان، محسنی ملکی، بهرام(1399). کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی، حسابداری مدیریت، دوره 13، شماره 44، صفحات 217-232.  
نقی‌زاده، فاطمه(1398)، تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر نقدشوندگی سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
نیکوفر، مرتضی(1399)، تاثیر چرخۀ بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست، رشد و یادگیری حرکتی ورزشی »، دوره دوازدهم - شماره 1، صفحات 85-99.
 
Aminvaziri, Soma, Irandoost,  Mansour(2015), Surveying relationship between Biorhythm and making error in buying stock in Tehran stock exchange, International Letters of Social and Humanistic Sciences, ISSN: 2300-2697, Vol. 64, pp 126-132.
Broeck, Van den, D. L. Ferris, C.-H. Chang, C. C. Rosen(2016), A review of self-determination theory’s basic psychological needs at work," J. Manag., v.42, n.5, p.1195
Dowling, Michael, Lucey, Brian(2014), Weather, biorhythms, beliefs and stock returns - Some preliminary Irish evidence, International Review of Financial Analysis 14(3):337-355.
Försti, Aleksi(2017), The Stock Market Effect of Air Pollution: Evidence from Finland and Hong Kong, Aalto University School of Business, Bachelor’s Thesis, Finance, p 1-29.
Hsiu J. F.(2006). Effect of Financial Information Transparency on Investor Behavior in Taiwan Stock Market. ProQuest Database, 16(3), 6-22.
Joets, Marc(2018), Mood-misattribution e§ect on energy markets: a biorhythm approach, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 4, April 24
Khodayar, nohammadazim(2016), Investigate the Relationship between Shareholders Biorhythm and Errorsof Financial Decisions in Hamedan Stock Exchange, International Research Journal of Finance and Economics 149 105-111.
Mondin, T. C., T. de A. Cardoso, L. D. de M. Souza, K. Jansen, P. V. da Silva Magalhães, F. Kapczinski, R. A. da Silva(2017), Mood disorders and biological rhythms in young adults: A large population-based study," J. Psychiatr. Res., v.84
Murgea, Auror(2016), Seasonal affective disorder and the Romanian stock market, Pages 177-192
Olsen, R.(2017). Behavioral Finance and Its Implications for Earning Estimation, Risk Assesment and Stock Returns, Financial Analysts Journal, 52(4), 37-44.
Prakash, A.(2012). Green Marketing, Public Policy and Managerial Strategies, Bus. Strat. Env. 11.
Rahmani, fraydoon, Dehghan, Abdolmajid, Shams, Koorosh
          (2012), The effect of biorhythmic states of traders
             international journal of finance, accounting and
             economics studies,vol.1.n.4.p    77 To 86.
Su, Long(2020), Motion Analysis of Human Biorhythm Based on Cosine Model, Radioelectronics and Communications Systems volume 63, pages299–307.
Süleyman İÇ , M. Burak KAHYAOĞL, Devlet ODABAŞ(2019), The Effects Of Weather On Investor Behavior: A Study On Individual Turkish Stock Market Investors, , Volume 3 , Issue 2, Pages 191 – 206.
Thaler, J(2017), Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability. Cognitive Psychology, 5(2), 1-28.
Vazifedust, Hossein, Alizadeh, Ali, Dehghan, Abdolmajid
          (2013), Study of Biorhythm Cycles That Influence on
            Decision Qualities of Investment Managers in Mutual
            Fund of the Iranian Capital Market, J. Basic. Appl. Sci.
            Res., 3(9)233-241, 2013.
Wang, J.S. Zhu, H. Wang, Y. Cai, Z. Li(2016), "Second-order statistics of a radially polarized cosine-Gaussian correlated Schell-model beam in anisotropic turbulence," Opt. Express, v.24, n.11
Yuliani, Isnurhadi(2017), “Risk perception and psychological
            behavior of investors in emerging market: Indonesian
            Stock Exchange, Investment Management and Financial
            Innovations, Volume 14, Issue 2
Yousaf, Imran, Ali, Shoaib, Syed Zulfiqar Ali Shah(2018),
            Herding behavior in Ramadan and financial crises: the
            case of the Pakistani stock market, Financial Innovation
             volume 4, Article number: 16