تدوین مدل اهرم هدف در مراحل مختلف چرخه عمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

10.30495/jik.2023.55069.3137

چکیده

در این مقاله تفاوت در اهرم هدف در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. اهرم هدف نسبتی از بدهی است که شرکت تمایل دارد به آن دست یابند و نسبت اهرم به عنوان فاصله بین جریان نقدی عملیاتی و زمان مورد نیاز برای سرمایه گذاری تعریف شده است و بر اساس دو نظریه ترجیحی(TOT) و سلسله مراتبی (POT ) ساختار بهینه سرمایه گذاری مشخص می شود. بدین منظور، با استفاده از روش GMM (گشتاوری تعمیم یافته) تعداد 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ده سال مالی 1388 تا 1397 انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای stata و eviews انجام گرفته است. در بررسی عوامل موثر بر تفاوت در اهرم، فرصت های رشد و سود آوری به نسبت اندازه و دارای های ثابت مشهود پایدارتر بودند. یافته های این پژوهش برای محققان مهم است زیرا نتایج نشان می دهد که نسبت طبقه بندی شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر، تفسیر نتایج به دست آمده را با لحاظ کردن عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه هدف بیان می کند. بنابراین ، محققان باید توجه بیشتری به انتخاب نمونه داشته باشند ، زیرا تحلیل یک گروه در مراحل مختلف عمر احتمالاً منجر به ضرایب غیر معنی دار یا ناپایدار برای عواملی خواهد شد که رفتار آنها در طول چرخه عمر تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing target leverage model over the life cycle of the company

نویسندگان [English]

  • ha,ed salehi
  • yadolah tariverdi
  • afsaneh tavangar
  • amir reza kayghobadi
Ph.D. Student, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the difference in the target leverage during the life cycle of companies listed on the Tehran Stock Exchange is examined. Leverage is the ratio of the proportion of debt a company tends to achieve, and the leverage ratio is defined as the distance between operating cash flow and the time required to invest, and is structured based on trade-off theory (TOT) and pecking order theory (POT) the optimal investment is determined. For this purpose, using GMM method, 153 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period of fiscal year 2011 to 2018 were selected and data analysis was performed using stata and eviews software. In examining the factors affecting the difference in leverage, growth and profitability opportunities were more stable than the size and tangible fixed assets. The findings of this study are important for researchers because the results show that the classification ratio of companies at different stages of the life cycle, the interpretation of the results by considering the factors affecting the structure of the target capital. Therefore, researchers espacialy financial managers could check the assignment of their firms intothe life stage by this model in order to compare their firms’capital structure in the same stage because their behavior change iver the life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • target leverage
  • life cycle
  • trade-off theory and pecking order theory
کرمی، غلامرضا و حامد عمرانی(1389) تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 59 صص 79-96
Aldrich, H., and E.R, Auster. (1986). Even Dwarfs Started Small: Liabilities of Age and Size and Their Strategic Implications. Research in Organizational Behavior, Vol. 8, Pp. 165-198.
Atkeson, A. and Kehoe, P.J. (2005) Modeling and Measuring Organization Capital. Journal of Political Economy,113, 1026-1053. http://dx.doi.org/10.1086/431289
Barclay, M.J., Smith, C.W., 1999. The capital structure puzzle:another look at the evidence. J. Appl. Corp. Finance 12 (1),8---20.
Castro, P., Tascón, M.T., Amor-Tapia, B., 2015. Dynamic analysis ofthe capital structure in technological firms based on their lifecycle stages. Span. J. Finance Account. 44 (4), 458---486.Chang, X., Dasgupta, S., 2009. Target behavior and financing: howconclusive is the evidence? J. Finance 64 (4), 1767---1796.
Chen, J. and Roger, S., (2005), The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructuring. Economic Change and Restructuring, Vol. 38, Issue. 1, PP. 11-35.
Dickinson, V., 2011. Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle.Account. Rev. 86 (6), 1969---1994.
Drobetz, W., Pensa, P., Wanzenried, G., 2007. Firm characteristics,economic conditions and capital structure adjustments? WorkingPaper. University of Hamburg, Hamburg, Germany.
Elsas, R., Florysiak, D., 2011. Heterogeneity in the speed ofadjustment toward target leverage. Int. Rev. Finance 11 (2),181---211.
Flannery, M؛ Hankins , K.2007. A Theory of Capital Structure Adjustment Speed. Unpublished Manuscript, University of Florida.
Frank, M.Z., Goyal, V.K., 2009. Capital structure decisions: whichfactors are reliably important? Financ. Manag. 38 (1), 1---37.
Frelinghaus, A., Mostert, B., Firer, C., 2005. Capital structure andthe firm’s life stage. S. Afr. J. Bus. Manag. 36 (4), 9---18
González, V.M., González, F., 2012. Firm size and capital struc-ture: evidence using dynamic panel data. Appl. Econ. 44 (36),4745---4754.
Hambrick, D. C., & Mason, P. (1982).Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9 (2):193−206.
Mostafa Monzur Hasan, Adrian (Wai-Kong) Cheung(2018) , Organization capital and firm life cycle. The address for the corresponding author was captured as affiliation for all authors. Please check if appropriate. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.12.003
Myers, S., 1977. Determinants of corporate borrowing. J. Financ.Econ. 5, 147---175.
Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. The journal of finance, 39(3), 574-592.
Omar A.Esqueda , ThomasO’Connor (2020)" Corporate governance and life cycles in emerging markets" research in International Business and Finance. Volume 51, January 2020, 101077. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101077Get rights and content
 
Pfaffermayr, M., Stöckl, M., Winner, H., 2013. Capital structure, corporate taxation and firm age. Fisc. Stud. 34 (1),109---135.
Ross, S., 1977. The determination of financial structure: the incentive signaling approach. Bell J. Econ. 8 (1), 23---40.

Sameh Jouida and Slaheddine Hellara (2018) " Diversification and target leverage of financial institutions" Journal of Multinational Financial Management, 2018, vol. 46, issue C, 11-35

Sebastian Dyrda (2019) " Discussion of “Taxation and The Life Cycle of Firms” by Erosa and González" Journal of Monetary Economics. Volume 105, August 2019, Pages 131-134. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.04.013Get rights and content
Shyam-Sunder, L., Myers, S.C., 1999. Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure. J. Financ. Econ. 51(2), 219---244.
Titman, S., Tsyplakov, S., 2007. A dynamic model of optimal capitalstructure. Rev. Financ. Stud. 11 (3), 401---451.
Titman, S., Wessels, R., 1988. The determinants of capital structurechoice. J. Finance 43 (1), 1---21.
Thao Nguyen, Min Bai, GregHou, Manh-ChienVu (2020) " State ownership and adjustment speed toward target leverage: Evidence from a transitional economy" Research in International Business and Finance.
Titman, S., Wessels, R., 1988. The determinants of capital structurechoice. J. Finance 43 (1), 1---21.