بررسی تاثیر نسبت q توبین و نرخ رشد درآمد بر سطح سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر نسبت q توبین و نرخ رشد درآمد بر سطح سرمایه گذاری است. برای این منظور 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 87_1381 مورد مطالعه قرار گرفتند. شرکتها از نظر نسبت q توبین به دو گروه شرکتهایی با نسبت q توبین کوچکتر از 1 و شرکتهایی با نسبت q توبین بزرگتر از 1 تقسیم شدند. نتایج رگرسیون نشان داد که برای تمامی شرکتها نسبت q توبین بر سطح سرمایه گذاری تاثیر معنادار و معکوسی دارد؛ اما نرخ رشد درآمد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که در شرکتهایی با نسبت 1q >، نسبت q توبین بر سطح سرمایه گذاری تاثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما در شرکتهایی با نسبت 1q <، نسبت q توبین تاثیرات معنی داری بر سطح سرمایه گذاری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review is research affect Tobin q ratio and Revenue growth rate on the level of investment in listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Behrooz Ebrahimzadeh Rahimlou 2
1 Assistant Professor at Alzahra university, Tehran, Iran
2 Master expert in finance
چکیده [English]

The purpose of this paper is research affect Tobin q ratio and Revenue growth rate on the level of investment.The order One handrered companies from Tehran Stock Exchange (1381-7) have selected for they research. Company’s have Tobin q ratio to two groups from Tobin q ratio point of view that are firms with a Tobin q ratio smaller than One and firms with a Tobin q ratio greater than One. The regression test results showed that; for the total of firms, Tobin q ratio has significant affect on the level of investment,but Revenue growth rate has significant affect on the level of investment. Also results showed that; for the of firms with q < 1 , Tobin q ratio has significant affect on the level of investment,but ; for the of firms with q > 1 Tobin q ratio has significant affect on the level of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobin q ratio
  • Revenue growth rate
  • Level of investment