بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا (مسئول مکاتبات)

چکیده

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS)، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیده و اثرات آرچ و خودهمبستگی‌های پی در پی نیز حذف می شوند.
  نتایج نشان می دهد در دوره 1383 تا 1388 بازده روز یکشنبه مثبت و معنی دار است و در دوره 1389 بازده معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Day of the Week Effect in Stock Returns by using Least Mean Square (LMS) Algorithm Regression

نویسندگان [English]

  • Shamsollah Shirinbakhsh 1
  • Solmaz Safari 2
1 Assistant Professor Department of Economics , University of Alzahra
2 Graduate student Department of Economics , University of Alzahra
چکیده [English]

This paper propounds to examine the day of the week effect on the  returns of daily stock price entire index, in Tehran Stock Exchange market during 1383 to 1388 and 1389. Various approaches have been presented for investigation about calendar effects on stock returns. We apply " Least Mean Square (LMS) Algorithm Regression" . In fact, Least Mean Square (LMS) Algorithm Regression avoids the classification of dummy variables to values of one and zero, as we do in the traditional statistical and econometric methodology. The paper concludes that during 1383 to 1388 will lead to a positive effect on the returns on Sunday and in the course of 1389, there is no efficiency significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LMS
  • Square (LMS) Algorithm
  • Regression
  • dey of the week