بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. درباره ساختار سرمایه تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است، اما درباره نحوه تامین مالی شرکتها و اینکه این نحوه چگونه بر بازده غیر عادی تاثیر می گذارد، اطلاعات کمی در دست می باشد. در مجموع44 شرکت از صنایع مختلف بین سالهای 1376-1386  انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغییره(روش گام به گام) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است..نتایج بدست آمده حاکی از این است، که اهرم مالی بر بازده غیر عادی انباشته تاثیر معناداری ندارد. دیگر یافته‌ها حاکی از آنست که،ریسک سیستماتیک، P/E، نسبت BM و اندازه شرکت بر بازده غیر عادی انباشته تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationships Between Capital Structure and Cumulative Abnormal Returns (case Study :Tehran securities Exchange)

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Hashem Valipor 2
  • Behrooz Hakami 3
1 Assistant Professor of Accounting. Shiraz University
2 Islamic Azad University- Marvedasht Branch
3 M.S. of accounting Islamic Azad University- Marvedasht Branch
چکیده [English]

The main purpose of this article is to analyze the effects of the capital structure on the cumulative abnormal returns to reach such a goal we select information of 44 firms in the years 1376-1386. Multiple regressions (stepwise method) were used to test the hypothesis and their meaningfulness was reached by using t and F statistics. On the other hand, the Durbin-Watson test was applied to examine the autocorrelation of the model. The results showed that: Leverage doesn’t have a meaningful impact on the cumulative abnormal returns; Systematic risk, P/E ratio, BM ratio and the size of the firm would significantly affect the cumulative abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Cumulative abnormal
  • Return
  • Tehran securities Exchange