بررسی تأثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول و طرف مکاتبه)

چکیده

این تحقیق به معرفی مالی رفتاری می پردازد. سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت، فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیم گیری، از عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران است که بر روی تصمیم گیری آنها تأثیر می گذارد که عوامل روانشناختی از جمله  خطاهای ادراکی در تصمیم گیری های مالی است. وجود عوامل روانی  موجب می شود که افراد در تصمیم گیری های مالی خود به صورت کاملاً عقلایی عمل نکنند  که با فرضیه بازار کارا تناقض دارد. هدف از این پژوهش این است که جهت کاهش خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران به بررسی تأثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی می پردازد تا بازار را به کارایی سوق دهد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه بوده است و عمل توزیع پرسشنامه میان اعضای نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار، کارگزاری ها و صندوق های مشترک سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار در استان تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار های آماری 19 spss وlisrel 8.7  استفاده گردید. فرضیات پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رضایت شغلی، انگیزش، کارایی، تجربیات مثبت کاری و استرس بر خطاهای ادراکی تأثیرگذار است ولی استراتژی های مدیریتی بر خطاهای ادراکی تأثیر گذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of the Locus of Control on the Perceptual Errors in the Decision Making of the Investors in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mirfeyz Fallah Shams 1
  • Farideh Haghshenas Kashani 1
  • Firouzeh Afsharhajari 2
1 Assistant Professor, Management Faculty, Tehran Central Branch Islamic Azad University
2 Master of Public Administration on Financial Management, Management Faculty Tehran Central Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

    This research introduces the behavioral finance. Investment in a coherent state requires analyzing the main character of the investors decisions. In this case, the activities related to the decision making process are such very important factors in the investors working environment and affect their decisions. Some psychological factors including the perceptual errors are effective in their financial decisions. The existence of the psychological factors, prevent the investors from making perfectly rational decisions and this is in contradiction with the efficient market hypothesis. The purpose of this study is to examine the effects of the locus of control on the perceptual errors in the decision making of the investors, reducing such errors, and eventually lead the markets toward efficiency.                                                                       
From the purpose point of view, this research is an applied one, and it   has a descriptive correlation nature. In this study, the information is collected by the questionnaire, and the questionnaire distribution among the sample members is carried out through the simple, random sampling. The statistical population includes the whole actual investors in the Tehran Stock Exchange, the stockbrokerages and the common funds of investment in the Tehran Stock Exchange. Some statistical softwares such as the “spss 19” and “lisrel 8.7” were applied to test the hypothesis. The research hypothesis was tested through structural equation modeling, and the results indicated that some factors like job satisfaction, motivation, efficiency, positive experiences of working, and stress are proved effective on the perceptual errors of the investors, but the managerial strategies do not have such effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • locus of control
  • Perceptual Errors
  • Decision making