رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تاکید بر تمرکز مالکیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا"س" (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه الزهرا"س"

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تاکید بر تمرکز مالکیت است. مدیریت سود با استفاده از معیار خالص اقلام تعهدی غیر عادی از طریق مدل بال و شیواکومار(2006-2008) اندازه گیری؛ فرصت های سرمایه گذاری، به عنوان متغیر مستقل از طریق رشد هندسی ارزش بازار دارایی ها،نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن و تحلیل عاملی این دو شاخص محاسبه شد.حق جریان نقد و انحراف حق جریان نقد و حق کنترل، معیاری برای  تمرکز مالکیت در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشد هندسی دارایی ها و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. در حالی که، بین نسبت بالای ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن و تحلیل عاملی دو شاخص رشد و مدیریت سود رابطه مثبت معناداری دیده شد. هم چنین، تمرکز مالکیت نقش موثری بر رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری نداشت . به عبارت دیگر، سهامداران کنترل کننده از نقش نظارتی و قدرت خود جهت حمایت از سهامداران استفاده نمی کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Earnings Management and Investment Opportunities with Emphasizing on Ownership Concentration

نویسندگان [English]

  • Vida Mojtahedzadeh 1
  • Raziyeh Saadat 2
1 Associate Professor of Accounting, Al-Zahra University
2 Student of MA of Accounting, Al-Zahra University
چکیده [English]

This research attempts to investigate the relationship of investment opportunities and earnings management with respect to ownership concentration. Earnings management is measured by using absolute abnormal accruals proxy through Ball and Shivakumar model (2006-2008). Investment opportunities calculated as an independent variable through geometric growth, market-to-book asset ratio and factor analysis of these two indicators. Control rights and deviation between cash flow rights and control rights was considered as a measure for ownership concentration. Results indicate there is not any significant relationship exists between assets geometric growth and earnings management. Although, there is a significant relationship exists between high market-to-book ratio and factor analysis of these two indicators and earnings management. Furthermore, ownership concentration has not a significant effect on earnings management and investment opportunities and controlling shareholders do not use their monitoring role and their power to protect shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings management
  • investment opportunities
  • Growth assets
  • Absolute abnormal accruals
  • Ownership concentration