ارائه روش اولویت بندی روشهای سرمایه گذاری در انتقال تکنولوژی در صنعت کشتی سازی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی روشهای متنوع سرمایه گذاری خارجی برای انتقال تکنولوژی در صنعت کشتی سازی با رویکرد بکارگیری مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی انجام شده است. با مطالعه روشهای مختلف سرمایه گذاری خارجی و عوامل و فاکتورهای موثر در اولویت بندی این روشها و بکارگیری نمونه مناسب در این زمینه، نظرات مدیران و کارشناسان خبره و آشنا با موارد سرمایه گذاری خارجی در صنعت کشتی سازی در ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مدل تاپسیس فازی برای تحلیل داده های گردآوری شده در این مطالعه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در میان روشهای مختلف سرمایه گذاری خارجی، روش سرمایه گذاری (همکاری) مشترک و نیز روش تاسیس شرکتهای تابعه مستقل از بیشترین اولویت در بین سایر روشها در این صنعت برخوردار هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Multi Criteria Decision Making Model for Prioritizing the Investment Methods in Technology Transfer in Shipping Industries

نویسنده [English]

  • Reza Radfar
Industrial Management Department, Faculty of Management and Economy, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

This study aims to identifying and prioritizing various foreign investment methods for technology transferring in ship making industry based on a Fuzzy multi criteria decision making approach. Studying different foreign investment methods and the effective factrs on prioritizing of the methods and using the sample judging, this study considered the viewpoints of managers and experts familiar with foreign investment issues in Iran's ship making industry. The Fuzzy TOPSIS method has been used to analyze the collected data. The results showed that among various foreign investment methods, the joint venture and the subsidiary company are of highest and lowest priorities, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign investment
  • technology transfer
  • Fuzzy TOPSIS
  • Multi criteria decision making