تأثیر تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه (مسئول مکاتبات)

چکیده

سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد,لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن نظیر تورم است. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور می باشد که هزینه های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. این پدیده موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می شود, تخصیص منابع را دچار اخلال می کند، و بر سوددهی سرمایه گذاری تأثیر منفی دارد. لذا در این مطالعه اثر تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک مدل سرمایه گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات برشرکت ها، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM و نرم‌افزار Eviews، برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات برشرکت ها و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته, اما تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی ،‌تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشتهاند.با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری وتورم , اعمال سیاست های مؤثر بر کاهش تورم که در نتیجه سبب تشویق پس اندازها و ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه از بخش تولیدی به سمت فعالیت های سفته بازی و دلالی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Inflation on Private Investment

نویسندگان [English]

  • Jamshid Pajooyan 1
  • Tania Khosravi 2
1 Full professor,IAU, Science & Research Branch
2 Ph.D.facuity Member of Islamic Azad University, Kermanshah Branch, (Corresponding Author)
چکیده [English]

Investment is one of the effective factors on economical growth and development. So paying attention to the growth and development of private investment is very important. Inflation is known as the most basic problems over the economic life of the country. Inflation the continuous increase in general level of prices or the continuous decrease in purchasing power of money that would impose  great costs  on society. It causes the lack of certainty and  therefore motivation denial and delay in making decision of investment ,making problem for allocating of resources and has negative influence on the benefits of investment. So in this study the effect of inflation on private investment. The data were collected through library and they were based on time series data taken from central bank and Organization the tax affairs. They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation, interest rate and two dummy variables using the econometrics metoth GMM and software Reviews for the economy of Iran were assessed. The investment in governmental section ,corporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment but facilities, Adjustment policies and Currency reserve fund had positive effects on private investment. Regarding the reverse relationship between investment and inflation and applying effective policies on decreasing inflation that cause encourages of saving and causing motivations for investment, preventing capital escape from production section toward speculative  and broker`s activities .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation-Corporate income tax-Private investment