کاربرد مدل آلتمن و لوالی با مدل لگالت و ورنانیو، برای پیش بینی تداوم فعالیت و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

بحران مالی شرکتهای بزرگ دردهه اخیر باعث گرایش اکثریت گروههای ذینفع به شاخص ها، مدلها و الگوهای پیش بینی برای کاهش ریسک ناشی از  ورشکستگی گردیده است. 
هدف این پژوهش بدست آوردن مدل های تعدیل شده بر مبنای الگوهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و لوالی با مدل لگات و ورنانیو جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین مقایسه نتایج بکارگیری دو مدل می­باشد.از این رو در این پژوهش 49 شرکت سالم و 49 شرکت ناسالم،که از نظر نوع صنعت و طبقه صنعت مربوطه و سال تطابق داشته اند در بازه زمانی بین سالهای 1388-1380، انتخاب و سپس به روش تکنیک تحلیل تمایزی مورد آزمون قرار گرفتند.که نتایج حاصل حاکی از توانائی هر دو مدل تعدیل شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر  تهران می­باشد. و بین نتایج بکارگیری دو مدل تفاوت معنادداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An application of Altman-levalle and legault-Veronneau models for prediction of continuity and bankruptcy in accepted companies in TSE (Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nikbakht 1
  • Mohammadmorad Bahadori 2
1 Associate professor, Tehran University (Corresponding Author)
2 M.A of Accounting, Tehran University
چکیده [English]

In  recent decades, the dominant conditions in economy such as Increasing speed of change in production technologies, growth and expension of markets, extensive range of exchange among industries,focusing on custmore-oriented approaches and change in competition basics and product variations form one hand, and concern  about bankruptcy reports in economy of the world , on the other hand leads to alteration of attitudes of economists and planners in terms of resourse allocation with the aim of reducing bankruptcy –related  investmsnt  risk. therefore,indentification and prediction the scope of business in relation to the interests of wild rang of stakeholders seems something to be dsirabe and critical.
Statistical models, Artificially Intelligent Expert System models and Theoretic models approaches are used by researchers to predict  the business scppe, focusing  on symptom of bankruprcy in Statistical models  and Artificially Intelligent Expert System models but Theoretic models merily concern  about the causes leading  to bankruptcy. Each model has some advantage and disadvantage .although the methods differ in the models, there is no difference interms of effect and outcome.
The results show that the both befitted models are able to predict the bankruptcy of accepted companies in the stock exchange,general accuracy levels of prediction  for modified version of Altman-Levalle model  91.85% and 84.7% for one year and two years before bankruptcy events respectively and the same levels for modified version of Legault-Veronneau  model are 88.8% and 86.7%  for one year and tow years  before bankruptcy events respectively. Thus, the firt and the second hypothesis are confirmed but for the third, it is concluded that there is no differnens between the two modles in terms o f their application, that is, the third Hypothesis is rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legault model
  • Veronneau model