بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگده مدیریت وعلوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگده مدیریت وعلوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مسئول مکاتبات)

چکیده

این مقاله به بررسی حباب قیمت درشرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش (باکس جنکینز) پسماند مدل برآورد کرده و برروی پسماند مدل آزمون‌های تسلسل، چولگی، کشیدگی وریشه واحد (دیکی فولرتعمیم یافته) استفاده شده است که در بورس تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون‌های حباب قیمت، تمامی شرکت‌هایی که در قلمرو زمانی مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکت‌های بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. برای پیش‌بینی حباب از متغیرهای درونزای شرکت‌ها از قبیل: اندازه شرکت، ترکیب سهامدارن، نسبتP/E ، شفافیت اطلاعات و سرعت نقدشوندگی استفاده گردید درمرحله بعد با استفاده ازمدلهای لوجیت و پروبیت از نوع (0و1) مدلی برای پیش بینی حباب قیمت طراحی گردید. در برازش مدل از داده‌های شش ماه قبل از بروزحباب (شتاب قیمت) استفاده گردید. آزمون فرضیه­های تحقیق نشان داد بین دو متغیر مستقل درونزای شرکت (اندازه شرکت و شناوری سهم) و حباب قیمتی ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The exploration of affective factors on price bulb in Tehran exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammadhassan Ebrahim Sarvolia 1
  • Mirfeyz Fallah Shams 2
  • Shahnaz Azarang 3
1 Assistant Professor of IAU, Central Tehran Branch
2 Assistant Professor of IAU, Central Tehran Branch
3 M.A in Business Management, IAU, Central Tehran Branch (Corresponding Author)
چکیده [English]

The Tehran exchange after reopening in 1368 ,has been undergone fluctuations during its activities that these fluctuations often were market inherent and indicate what it has happened in the markets. But sometimes the market reacts suddenly. Perhaps the decline of share market in 1383 was one of these reactions. In this research we explore the price bulb in public companies in Tehran exchange. firstly by using of box Jenkins method, we estimate the residual of model and  based on model residual ,the continuum, skew and unit root has been used that the price bulb have been occurred during 1383 to 1388. Then by testing price bulb, all of companies that have been undergone to high growth and decline of price in exchange are divided to 2 companies. One without bulb and other one with price bulb. In order to prediction of bulb, the independence variables inside of companies like company size ,shareholders demography ,p/e ratio, information transparency and liquidity speed have been used. In the next step, by using of binary logit and probit regression method, a model has been designed for the prediction of price bulb. for model reliability, the data 6 months before bulb expression have been used. The test of hypothesis show that there is no significant relationship between independent variables (company size, shareholders demography, P/E ratio, information transparency, liquidity speed) and price bulb, except 2 companies inherent independent variable(share floatability and company size).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange Tehran
  • price bulb
  • liquidity speed
  • information transparency
  • share floatability
  • Company size