مطالعه‌ پدیده‌ بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه‌ واحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانش‌آموحته‌ کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (مسئول مکاتبات)

چکیده

پژوهش‌گران در حوزه‌ی مدیریت مالی همواره به تمایز میان این‌که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین، علاقه نشان داده‌اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دایمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روند قبلی خود برنمی‌گردند. در یک بازار کارا  بازده سهام را نمی‌توان براساس تغییرات گذشته‌ی قیمت پیش‌بینی کرد. اما ارایه‌ی شواهدی مبنی بر وجود ناهنجاری‌هایی در بازارهای سرمایه توسط پژوهشگران، فرضیه‌ی بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری‌ها می‌باشد. هدف این پژوهش، مطالعه‌ی وجود پدیده‌ی بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی 1389-1380 است. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از آزمون ریشه واحد (دیکی فولر تعمیم یافته)، وجود پدیده‌ی بازگشت به میانگین در شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی سهام، و شاخص پنجاه شرکت برتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیان‌گر آن است که تغییرات متوالی در شاخص‌ کل قیمت سهام و شاخص پنجاه شرکت برتر ‌از فرآیند گام تصادفی پیروی کرده یا به‌عبارت بهتر  واجد خاصیت بازگشت به میانگین نشان داده نشده‌اند. ولی در مورد شاخص قیمت و بازده نقدی نتیجه‌ی حاصله بیان‌گر آن است که بجز سطح خطای 1% که خاصیت بازگشت به میانگین تایید نشد، در سایر سطوح خطای 5% و 10% شاخص مذکور از فرآیند گام تصادفی پیروی نکرده و خاصیت بازگشت به میانگین تایید شد. در حالت کلی بورس اوراق بهادار تهران وجود کارایی را در دو شاخص کل و پنجاه شرکت برتر نشان می‌دهد ولی نتایج شاخص قیمت و بازده نقدی نبود کارایی را در سطح ضعیف بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Mean reversion in Tehran Stock Exchange with unit root test

نویسندگان [English]

  • Hossein Karbasi Yazdi 1
  • Yadollah Noorifard 1
  • Hassan Chenari Bouket 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University of South Tehran Branch
2 M.Sc in Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University of South Tehran Branch (Corresponding Author)
چکیده [English]

Financial Scientists have always been eager to distinguish between whether the price series could be random walk (unit root) or mean reversion processes. Random walk means that accruing shocks to the stock price have permanent impacts and prices don't revert to their previous trend path. In efficient market, the stock  return couldn't be predicted using previous price variation. However, efficient market hypothesis is under question because the researchers have provided evidences that reveal some anomalies in stock markets. Mean reversion stock price is one of these anomalies. The purpose of this research is the study of  mean reversion in the period 1380-1389. In line with this research, using unit root test (Dickey Fuller generalized), the phenomenon of mean reversion in the total stock price index, stock price and cash returns index, and the index's top fifty companies were examined. The results of the study indicate that continuous changes in the ‌total stock price index and the index of the top fifty companies follow a random walk process or more words that are not eligible for mean reversion. But the price and cash returns index index the result shows that only 1% error level was confirmed that the mean reversion. Error levels of 5% and 10% of the rest of the process did not follow a random walk and mean reversion confirmed. In general, the performance of the Tehran Stock Exchange Index and fifty top companies indicate But the price and returns index results in poor performance suggests a lack of cash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficient market
  • Mean reversion price
  • Random Walk