تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

این پژوهش تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می­دهد. برای انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و دارویی، سایر کانی های غیرفلزی، سیمان، آهک، گچ، ، کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، محصولات غذایی و آشامیدنی، قند و شکر، نفت، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای در طی سال­های 1385- 1390 فعال بوده اند، انتخاب گردید. برای این تحقیق، یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی تدوین شد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است و روش آماری به کارگرفته شده، تحلیل همبستگی و اجرای رگرسیون خطی چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که از اجزای سرمایه فکری، تاثیر دو جزء سرمایه ارتباطی و سرمایه انسانی بر متغیر وابسته کیفیت گزارشگری مالی مثبت و معنادار و تاثیر سرمایه ساختاری بر کیفیت گزارشگری مالی منفی و معنادار است. از بین سه جزء سرمایه فکری، تاثیر سرمایه انسانی بر کیفیت گزارشگری مالی نسبت به دو عامل دیگر به مراتب قویتر بوده است. تحلیل داده ها به تفکیک صنعت حاکی از آن است که تاثیر مثبت دو عامل کارایی ایجاد ارزش( توانایی فکری) و کارایی سرمایه انسانی در تمام صنایع تقریبا مشابه و مثبت بوده است ( به عبارتی صنعت در نوع ارتباط این دو عامل بر کیفیت گزارشگری مالی بی تاثیر بوده است) اما تاثیر کارایی سرمایه بکار گرفته شده  و کارایی سرمایه ساختاری بر  کیفیت گزارشگری مالی در صنایع مختلف, متفاوت است (صنعت در نوع ارتباط این دو عامل بر کیفیت گزارشگری مالی موثر بوده است).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Disclose of Intellectual Capital Components on Financial Reporting Quality

نویسنده [English]

  • Roya Darabi
Assistant Professor South Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

This study investigates the relationship of different intellectual capital components on the financial reporting quality. In order to conduct this study, a sample including 184 accepted companies in Tehran Stock Exchange that work in deference industries between 2006 and 2011 have been selected. The methodology of the present study is co relational research and has an applied purpose. Co relational analysis and multiple linear regressions are the statistical methods are used in this study. The results from hypothesis testing demonstrated among the different components of intellectual capital, two components of capital employed efficiency and human capital efficiency have significant positive effect on the dependent variable of financial reporting quality and structural capital efficiency has a significant negative effect on the financial reporting quality. Among these three components of intellectual capital, the effect of human capital efficiency on the financial reporting quality is stronger with than the other two factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Intellectual Capital Components
  • Financial Reporting
  • Financial Reporting Quality
  • quality of accruals