بررسی تأثیر اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها بوده و به دنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا اخبار تعدیل مثبت یا تعدیل منفی پیش‏بینی سود اثر با اهمیتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها دارد یا خیر؟ در این راستا تلاش گردیده تا علاوه بر تأثیر جداگانه هر یک از اخبار تعدیل مثبت و تعدیل منفی پیش‏بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی، متقارن یا نامتقارن بودن اثر این دو نوع خبر بر هزینه سرمایه سهام عادی نیز بررسی شود. بدین ترتیب چهار فرضیه تدوین و با استفاده از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 132 شرکت در دوره زمانی 1389-1385 می باشد و با بهره گیری از روش رگرسیون داده های پانل و ترکیبی مورد آزمون واقع شدند. شواهد تجربی بدست آمده از این تحقیق گویای آن است که هم اخبار تعدیل منفی و هم اخبار تعدیل مثبت پیش بینی سود، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد بطوری که اخبار تعدیل منفی اثر افزایشی و اخبار تعدیل مثبت اثر کاهشی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد. همچنین نتایج گویای آن است که میزان تأثیر اخبار تعدیل منفی بر هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از اخبار تعدیل مثبت می باشد. علاوه بر این بررسی ها نشان دادند که برای روندهای نزولی سودآوری، پیش دستی مدیریت در انتشار اخبار تعدیل منفی  پیش‌بینی سود اثر اعلام سود واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of management earning forecasts on the cost of equity capital

نویسندگان [English]

  • Azita Jahanshad 1
  • Mohsen Zardkouhi 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University‚ South Tehran Branch (Corresponding Author)
2 Master of accounting
چکیده [English]

The main object of this study is investigation of effectiveness state of earning forecasts news on the firms cost of equity capital and look for answer to this question that is the cost of equity capital affected importantly by forecasts negative or positive adjustment news or not?  at this course tried to more over than separated effects of forecasts positive adjustment news or negative adjustment news on the cost of equity capital, investigate the symmetrical or asymmetrical effects of these  two types of news on the cost of equity capital. for this purpose four hypothesis compiled and examined with use of gathered data from statistical samples include 132 firms at time period from 1385 to 1389by put panel and compound data regression method into operation Resulted Experimental evidences from this research indicated that both forecasts negative and positive adjustment news affected the firms cost of equity capital in the manner that negative adjustment news have increasing effect and positive adjustment news have decreasing effect on the cost of equity capital. The results also indicated that effect measure of negative adjustment news on the cost of equity capital have been more than positive adjustment news. In addition the investigations indicated that for descending profitability trends, management’s preemption in issue of earning forecasts negative adjustment news was modifying the really earning declare effect on the cost of equity capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost of equity capital
  • earning forecasts positive adjustment news
  • earning forecasts negative adjustment news