ارایه الگویی جهت تفکیک شرکت‌های موفق از ناموفق با بکارگیری متغیرهای مالی و غیر مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل استراتژی ترکیب متغیرهای بنیادی مالی و غیرمالی به منظور ارایه الگویی جهت رتبه بندی شرکتها و در نهایت تفکیک آنها به موفق و ناموفق در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو محقق در تأیید رتبه بندی ارایه شده و نحوه تفکیک شرکتهای موفق از ناموفق در ادامه به بررسی وجود تفاوت های معنادار متغیرهای مالی و غیرمالی مورد مطالعه در بین دو گروه شرکتهای موفق و ناموفق می پردازد. در این تحقیق فرضیات ارائه شده مبتنی بر دو محور اساسی است، اول اینکه متغیرهای مورد مطالعه در گروه شرکتهای موفق، قوی تر از شرکتهای ناموفق است، و دوم اینکه شرکتهای موفق از میانگین بازدهی واقعی بالاتری به میزان 3/16 درصد برخوردار بوده و ضمناً بازدهی واقعی آنها 4/17 درصد بالاتر از بازدهی بازار می باشد. تحقیق در یک دوره زمانی پنج ساله 1382 لغایت 1386و با استفاده از روش مقایسه میانگین و میانگین رتبه یک متغیر در دو جامعه مستقل(آزمون های t-student وU-Mann Whitney) انجام شده است. نتایج به دست آمده از بررسی ها نشان دهنده آن بود که شرکتهای موفق از وضعیت نقدینگی، اهرم مالی، سودآوری و شاخص های غیرمالی مطلوبتری برخوردارند و شاخص های فعالیت و ارزش بازار از تفاوت معناداری در بین دو گروه شرکتهای موفق و ناموفق برخوردار نمی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a pattern for differentiating winner and loser companies using financial and non-financial variable in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Mehran Matinfard
Member of Board in IAU, Nourth Tehran Branch
چکیده [English]

The main purpose of this study is to analyze the strategy of synthesizing the fundamental financial and  non-financial variables in order to present a pattern for ranking companies in Tehran Stock Exchange , and eventually classifying them as winner and loser.
To confirm the offered ranking and to demonstrate how the companies were differentiated, the researcher tries to determine whether there are any significant differences in the studies financial and non-financial variables between the winner and loser companies. The hypotheses offered are based on two main axes. First, the variables under study for the winner companies are much stronger than those of the loser companies. Second, winner companies enjoy a higher actual return average of 16.3 percent. Besides, their actual return is 17.4 percent higher than that of the market.
This research study was conducted in a five-year period, from 1382 through 1386, using the method of average comparison and ranking comparison of a variable in two independent societies (t-Student and U—Mann Whitney tests).
The findings of the study revealed that winner companies possess a more favorable cash status, financial leverage, profitability, and non-financial indexes (indicators). Moreover, it was concluded that activity and market’s value indexes (indicators) were not significantly different between the two groups of companies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : financial variables
  • non-financial variables
  • successful companies
  • loser companies
  • stock’s normal return
  • stock’s abnormal return
  • ranking index of F_ Score