مطالعه‌ تاثیر انگیزه‌ مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش‌آفرینی) برای سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانش‌آموخته‌‌‌ کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (مسئول مکاتبات)

چکیده

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می‌باشند و پیوسته به‌دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آن‌ها در نتیجه‌ی عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم‌ترین اهداف شرکت‌ها محسوب می‌شود و سیستم‌های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به‌شمار می‌رود. هدف اصلی این پژوهش مطالعه‌ی ارتباط بین میزان حساسیت پرداخت به مدیران بابت عملکرد به‌عنوان متغیر مستقل و ارزش‌افزوده‌ی سهامدار و کارایی پرداخت به مدیران به‌عنوان متغیرهای وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 5 ساله‌ی (1389-1385) هشتاد و یک شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیان‌گر آن است که بین میزان حساسیت پرداخت بابت عملکرد و ارزش‌افزوده‌ی سهامدار ارتباط معنی‌داری وجود دارد ولی بین میزان حساسیت پرداخت بابت عملکرد و کارایی پرداخت به مدیران ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. نتیجه‌ی کلی این است گرچه پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های ایرانی منجر به خلق ارزش افزوده برای سهامداران شده است اما پرداخت‌ها از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of motivation on the senior managers of wealth creation for Shareholders

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajiha 1
  • Hassan Chenari Bouket 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Iran
2 Master of science in Accounting, Islamic Azad University of South (Corresponding Author)
چکیده [English]

Shareholders are the original owner of the business unit and continuously seek to maximize their own wealth and the wealth of the business unit for optimal performance will result. Due to high sensitivity of investors to the performance of companies wealth is one of the most important objectives of the companies and the performance appraisal systems are useful tools for appraisal evaluation of the manager's performance. So, the main aim of this paper is the study of the relationship between Pay-for-performance sensitivity as an independent variable and shareholder value added & CEO pay efficiency ‌as a dependent variables in Tehran Stock Exchange. Therefore, the data of 81 firms for a five-year period (1385-1389) were studied. The multivariate pooled regression model is used to test the hypotheses. The results show that there is significant relationship between Pay-for-performance sensitivity and shareholder value added but there is no significant relationship between Pay-for-performance sensitivity and CEO pay efficiency. Although the overall result is executive senior managers for Iranian companies to create value for shareholders, but payment is not efficient enough.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO pay efficiency
  • shareholder value added
  • shareholders wealth