تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPM در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه حسابداری، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

3 استادیار- سازمان آموزش و پژوهش استانداری

چکیده

     مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) یکی از مدل های تعادلی است که علت متفاوت بودن نرخ های بازدهی مورد انتظار اوراق بهادر مختلف را تشریح می کند و اظهار می کند که بتای  بازار به تنهایی برای توضیح بازده سهام کافی است. با این وجود شواهد نشان می دهد که روند بازده سهام نمی تواند صرفاً با این مدل یک عامله توصیف شود. بنابراین، یک پیشنهاد آن است که  عوامل دیگر برای توضیح تغییرات قیمت در بازار سهام به منظور کامل کردن بتا اضافه شوند. سهم اصلی این تحقیق مقایسه ی بین CAPM، مدل قیمت گذاریی دارایی فاما و فرنچ(TFPM)و مدل قیمت گذاری چهار عامله (FFPM) با اضافه کردن گشتاور سوم و چهارم برای توضیح تغییرات بازده مورد انتظار سهام شرکت های عضو بورس تهران است. جامعه­ی آماری تحقیق حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا پایان سال 1389 به مدت 4 سال می باشد. حجم نمونه شامل33 شرکت از بین100 شرکت  برتر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق بعد از محاسبه آمار توصیفی متغیر ها ابتدا با استفاده از آزمون t&F در سه مدل اصلی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM)، مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ(TFPM) و مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که با افزودن کشیدگی و چولگی به مدل های مذکور در مجموع به 9 مدل رسیده آزمون همبستگی متغیرها را در این 9 مدل با استفاده از پرتفوی شرکتها انجام می دهیم و در نهایت ضریب تعیین  متغیر ها را در این 9 مدل محاسبه کرده تا بهترین مدل براساس بالاترین ضریب تعیین انتخاب گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل قیمت گذاری چهار عامله با افزودن عامل چولگی و کشیدگی  (FFPM ) بهترین مدل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock returns changes explanation between CAPM, TFPM, Carhart FFPM in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Narges Alaleh 1
  • Mohammad Tamimi 2
  • Alimohammad Nematpour Dezfuli 3
1 Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Mohammad Tamimi .Department of Accounting, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
3 Assistant Professor of Education & Research, Khozestan Estate
چکیده [English]

The Capital Asset Pricing Model (CAPM) has dominated finance theory for over thirty years .Capital Asset Pricing Model is an equilibrium model that explains why rates of return expected on stock is different; it suggests that the market beta alone is sufficient to explain stock returns. However evidence shows that the cross-section of stock returns cannot be described solely by the one-factor CAPM. Therefore, the idea is to add other factors in order to complete the beta in explaining the price movements in the stock exchange. The main contribution of this research is comparison between the CAPM, the Fama and French asset pricing model (TPFM) and the Four Factor Pricing Model (FFPM) adding the third and fourth moments to explain stock returns changes Tehran Stock Exchange listed firms. Research statistical Society is Companies listed on the Tehran Stock Exchange from 1386 until 1389, a period of 4 years. The sample consisted of 33 companies among the top 100 companies in Tehran Stock Exchange member firms. In present research survey Addition of skewness and kurtosis on the proxy asset pricing model four factors have a greater ability than other asset pricing models in explaining variations in stock returns are expected on top 100  companies in Tehran Stock Exchange member firms period 2007-2011.The selection of the best model is based on the highest coefficient of determination. The kurtosis-FFPM turned out to be the best model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock expected return
  • CAPM
  • TFPM
  • FFPM
  • Kurtosis