ارایه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیطی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می­باشد. هدف این تحقیق شناسایی، تعیین مولفه‌ها و شاخص­های مالی موثر بر سلامت مالی و ارائه مدل به روش رگرسیونی لجستیک چند جمله ای برای سنجش و ارزیابی سلامت مالی در ایران است. در این پژوهش شرکتها از نظر سلامت به 3 سطح سالم، میانی و درمانده تقسیم شده‌اند. به منظور آزمون صحت پیش بینی و درست نمایی مدل استخراج شده، شرکت های انتخاب شده در هر سطح از سلامت به صورت زوج های همانند به دو نمونه آزمایشی و کنترلی تقسیم گردیدند. در قالب 5 وضعیت نقدینگی، اهرمی، فعالیت، ارزش بازار و ارزش آفرینی، 15 نسبت و سنجه مالی با استفاده از نرم افزارEXCEL  محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار SPSS(17)  ، روش های آماری تحلیل واریانس و کروسکال والیس جهت مقایسه میانگین و انحراف معیار نسبت‌ها و سنجه ها در سطح خطای 5% استفاده شد.
یافته ها نشان می دهد که از نظر نسبت های اهرمی، فعالیت و ارزش بازار تفاوت‌های آماری با اهمیتی بین این شرکت­ها در سطوح مختلف سلامت مالی وجود ندارد اما تفاوت وضعیت نقدینگی و ارزش آفرینی این 3 سطح با اهمیت است و مولفه های موثر بر سلامت مالی عبارتند از نسبت های آنی، جاری، بدهی، خالص سرمایه در گردش به کل دارایی ها، EVA و MVA. با توجه به آزمون زوجی دانت و توکی صورت گرفته، عامل ایجاد کننده تفاوت شرکت های درمانده می­باشند یعنی از نظر آماری شرکت های درمانده در یک طرف و شرکت های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می گیرند، در نتیجه 2 مدل یکی برای سطح درمانده و دیگری برای سطوح میانی و سالم ارائه گردید. آزمون صحت پیش بینی مدل در نمونه آزمایشی در 3 سطح سالم، میانی، درمانده و کل به ترتیب 70% ، 92% ، 100% و 88/88% و در نمونه کنترلی 66% ، 16/79% ، 7/77% و 92/76% صحت پیش بینی و طبقه بندی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for the Assessment and Evaluation of Financial Health in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pourali
Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Chaloos Branch, Islamic Azad University,Chaloos,
چکیده [English]

Financial health is defined as capability of making  profit and the continuation of industrial entity activity. This research aims at the determination and recognition of financial components and features affecting health and presentation of a model based on Multinomial logistic Regression (MLR) approach to assess and evaluate financial health in Iran.
companies in this research have been divided into three groups as to their financial health state called; healthy, intermediate and distressed.In order to test the accuracy of prediction and trath-value of the extracted model , the selected companies at every level of health were divided as symmetrical pairs in to control and experimental groups.Using Excel software 15 financial ratios were calculated in 5 states of liquidity, leverage, activity , market value and Value creation .
SPSS (17) was used to test hypotheses , (ANOVA) and Kruskal-Wallis statistical variance analysis to compare the average and SD of ratios at 5% level of error. Research findings show that there is significant statistical differences among these companies according to different levels of financial health based on leverage, activity and market value ratios. But the liquidity and  Value creation  state difference of these three levels is significant and the components affecting financial health are as quick ,current , debt , the proportion of net working capital to total assets ratios, EVA and MVA.  Based on Dunnett and Tukey tests the distressed companies are the factors yielding the difference. i.e. distressed companies are statistically on one side and intermediate and healthy ones on the other side of distribution. As a resalt two models were presented, one for distressed companies and another one for intermediate and healthy ones.
The test of model prediction accuracy in the experimental group at three levels of distressed , intermediate , healthy and total are subsequently 70% , 92% , 100%, 88.88% and shows 66% , 79.16% , 77.7% and 76.92% of prediction accuracy and classification in the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Health
  • Financial Ratios
  • Value Creation criterias
  • Healthy
  • Intermediate and Distressed Companies
  • Multinomial Logistic Regression (MLR) Model