بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (رویکرد اقتصادی- اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، علوم اقتصادی (مسئول مکاتبات)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، علوم اقتصادی

چکیده

این مقاله در صدد است تا با بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( با استفاده از مدل سازی ریاضی)، به تحلیل نقش عوامل اقتصادی (از جمله سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان) بر بهبود سلامت کشورهای مذکور بپردازد ؛ بر این اساس ابتدا وضعیت سلامت کشورهای عضو سازمان مذکور را مورد بررسی قرار داده سپس با استفاده از یک تابع تعمیم یافته، نقش عوامل مؤثر بر سلامت این کشورها را  بررسی می کند. به این منظور و با استفاده از مدل گروسمن، شاخص های مؤثر اقتصادی- اجتماعی و محیطی را که شامل  GDP ، سرمایه گذاری در بخش سلامت، نرخ باسوادی، جمعیت، نرخ شهرنشینی، شرایط زندگی، امید به زندگی و ... می باشد را انتخاب کرده و با تحلیل های پانل دیتا و با روش Random effect  در دوره زمانی 2009- 1995، به بررسی تأثیر آنها بر سلامت کشورهای عضو OIC می پردازد.
نتایج تحقیق حاصل از سلامت کشورهای مسلمان نشان می دهد که اولاً: وضعیت سلامت کشورهای مسلمان نسبت به کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه در موقعیت پایین تری قرار دارد؛ در ثانی مدل سازی تحقیق حاضر نشان می دهد که، افزایش در GDP ، سرمایه گذاری در سلامت، نرخ باسوادی، نرخ شهرنشینی و کاهش در جمعیت و ابتلا به ایدز در کشورهای مذکور، به صورت معنی داری امید به زندگی را افزایش می دهد بعبارتی این نتیجه همسو با پژوهش های پیشین، به خوبی نشان می دهد که بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی ومحیطی منجر به بهبود سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواهد شد. ثالثاً بر اساس نتایج به خوبی مشخص است که متغیرهای اقتصادی (GDP و سرمایه گذاری در بخش سلامت) نسبت به سایر متغیرها، بیشترین تأثیر را بر سلامت کشورهای عضو خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor affecting on health in the Organization of the Islamic Conference (OIC) Member Countries’ case (social – economic approach)

نویسندگان [English]

  • Samira Motaghi 1
  • SyedEbrahim Hosseini Nasab 2
  • Abbas Asari 3
  • Lotfali Agheli 3
1 PH.D. Student, Department of economics, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Tarbiat Modares University, Faculty of Management and Economics, Department of economics
3 Faculty Member, Department of planning and development, Faculty of Management and Economics, TarbiatModares University
چکیده [English]

This paper is an attempt to estimate factor affecting on health in the Islamic Conference Organization Member Countries. For this we examine the health situation in OIC member and capture the effect of economic, social and environmental factors on health with Grossman model. we have modeled independent variables to include GDP, investment in health sector, literacy rate, population , the rate of urbanization and AIDS infection rate and dependent variable by life expectancy . A random effect version of the panel data estimation procedure with the OIC member country data spanning over the 1995-2009 period was utilized to obtain the parameter estimates. The estimates reveal that increasesin GDP, investment in health sector, literacy rate and rate of urbanization enhance life expectancy, whereas increases in population and AIDS infections rate decrease it. And the situation of health in Muslim countries is lower than developed and developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Grossman model
  • social – economic factors
  • Islamic Conference member countries