تبیین پدیده شتاب و منابع ایجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

2 دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران- ایران

3 کاشناس ارشد مدیریت مالی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، به تبیین پدیده شتاب و منابع ایجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. 90 شرکت به روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب شده‌اند که طی دوره زمانی 1390-1385 مورد بررسی قرار می‌گیرند. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش مقایسه میانگین و روش حداقل مربعات صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که استراتژی شتاب در هر دو دوره تشکیل و نگهداری 3 و 6 ماهه سودآور بوده است.  در ادامه بازده سهام برنده و بازنده  با مدلCAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ تخمین زده شد و نتایج آزمون مربوطه نشان ‌داد که بازده استراتژی شتاب از بین نمی‌رود و فقط کمی تعدیل می‌گردد. به منظور تبیین منابع شتاب دو عامل ریسک و تورش‌های رفتاری به عنوان متغیر مستقل در معادله‌‌ای تخمین زده می‌شود، نتایج نشان می‌دهد که تورش‌های رفتاری در هر دوره 3 و 6 ماهه به عنوان منبع شتاب مورد تأیید قرار گرفته و عامل ریسک فقط در دوره 6 ماهه آزمون به عنوان منبع شتاب، رابطه معنی داری با بازده استراتژی شتاب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain momentum and its sources in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Rostami 1
  • Hojatollah Ansari 2
  • Nazdar Heydari 3
1 Assistant Proffesor,Alzahra University, Tehran, Iran (Corresponding author)
2 Tehran University, Tehran, Iran
3 Ms of Finance, Alzahra University,Tehran, Iran
چکیده [English]

In this survey, we explain momentum and its sources in Tehran stock exchange. Our sample is all listed companies in Tehran stock exchange. Ninety corporations have been selected by limitation sampling Method and been investigated during the period of 1385-1390.  Hypothesis tests are done using compare means and OLS methods. Findings indicate that momentum strategy in both ranking and holding six and three months periods were profitable. In addition, the winner and loser stock returns were estimated using CAPM and Fama-french three factor models and the hypothesis tests indicated that the excess returns of momentum strategy has not been removed but modified slightly. In order to describe momentum sources as well, behavioral bias and risk factors as independent variables of equation have been tested. The results implied that behavioral biases as sources of momentum at both 3 and 6- month periods are approved and the risk factor in the 6 month period -as the source of momentum- has a significant relationship with momentum strategy return.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum
  • Winer
  • Loser
  • Behavioral bias