ارتباط تمرکز، مارک آپ و بازده سهام (مطالعه موردی: صنایع فعال در بورس اوراق بهاردار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

هدف محوری این مقاله، بررسی ارتباط میان شدت رقابت بازار با بازده سهام در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بعبارت دیگر این تحقیق، بدنبال بررسی تاثیر شدت تمرکز و مارک آپ بر بازده سهام در 12 صنعت فعال براساس کد دو رقمی ISIC در طی سال­های 1384 تا 1390 می­باشد. مارک آپ و تمرکز بازار به ترتیب با استفاده از شاخص های PCM و HHI و همچنین تاثیر آن بر بازده سهام با استفاده از داده­های تلفیقی و مدل پانل دیتا، با کنترل کردن ریسک سیستماتیک، اندازه، نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار، درآمد به قیمت و نقدینگی آنی سنجیده می شود. نتایج بیانگر این بوده است که بین مارک آپ و تمرکز بازار با بازده سهام رابطه­ی معناداری وجود دارد و این رابطه بصورت خطی غیر مستقیم بوده است یعنی با کاهش این شاخص ها، بازده سهام افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between concentration, mark-up and stock returns (Case Study: Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Mohammadnabi Shahiki tash 1
  • Ali darikandeh 2
  • Mohamad Rasoul Heshmati 3
  • Seyed-Hasan Hosseini 4
1 Faculty of accounting and management, School of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan
2 M.sc ofFinance management, The University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 M. A. Student Business Administration,Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
4 4Ph.D. candidate in Business Administration ,Human Resource Management ,Faculty of Administrative Sciences& Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

This paper reviews the relationship between concentrations, mark-up and stock returns in the active industry in the Tehran Stock Exchange.In other words, This research examine the effect of concentration and mark-up on stock returns in12industriesbased on two-digit ISIC code in the Tehran Stock Exchange during the2001 to2007.concentrationand mark-up respectively measured by the HHI and PCM index and Survey their effect on stock returns by using multiple regression analysis and panel data model with controlling systemic risk, size, ratio of book value to market value, price to earnings ratio and immediate liquidity. Estimation results of models showed that there is a significant relationship between concentration and mark-up with stock returns in the industry on the Tehran Stock Exchange. And this relationship is indirect linear that means when this indexes increased ,stock returns is decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concentration
  • mark-up
  • Stock Returns
  • active industries of Tehran Stock Exchange