بررسی اثر متغیرهای بنیادی بر قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاروعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده

پیش‌بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معامله سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. از جمله مباحث مورد توجه در این حوزه ،تحلیل بنیادی می‌باشند. این پژوهش توان توضیح دهندگی برخی متغیرهای بنیادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.دوره مورد بررسی از سال 1385 تا1389 می‌باشد که در مجموع 51 شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شده اند کلیه داده‌ها به صورت فصلی و سالانه مورد بررسی قرار گرفتند و از متدولوژی داده‌های ترکیبی (panel data) رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای بنیادی در این پژوهش که عبارتند از سود هر سهم، سود پیش‌بینی شده هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام وارزش دفتری که به جز بازده حقوق صاحبان سهام در داده‌های فصلی کلیه متغیرها با قیمت سهم رابطه مثبت معنی داری دارند و کلیه متغیرها قدرت توضیح دهندگی بالای 90 درصد برای قیمت سهم دارند .همچنین مشاهده شد مدل رگرسیونی حاصل از متغیرهای بنیادی بصورت سالانه قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به داده‌های فصلی دارند که نشان دهنده نگاه بلند مدت تحلیل بنیادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the effects fundamental variables on stock price

نویسندگان [English]

  • Farhad Hanifi 1
  • Mirfeyz Fallah Shams 1
  • Leyla Abolfazli 2
1 Assistant Prof. of IAU, Tehran Central Branch
2 M.A of Financial Management, IAU, Tehran Central Branch
چکیده [English]

Forecasting stock price and adopting proper strategy for stocks dealing are subject to many research works. Fundamental analysis is one of the interesting points in this regard. The present work surveys to what extent the fundamental variables represents the stock status. The period under study was from 2006 to 2010 and 51 companies in the stock market were under consideration. The data were studied on the weekly and monthly bases. Panel data method was used to study the relation between the variables in the study. Except for stockholder rights turnover, the results showed a positive significant relation between the fundamental variables under consideration including profit per share, predicted profit per share, and book value on one hand and stock price on the other hand. That is, the majority of the variables represent price of stocks for more than 90%. Moreover, the regression model obtained from the annual fundamental variables illustrated higher representation power comparing with seasonal data, which shows merits of longer-term perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental analysis
  • book value of per share
  • profit per share
  • predicted profit per share
  • stockholder rights