عوامل موثر بر اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آز اد اسلامی واحد الکترونیکی (مسئول مکاتبات)

چکیده

مدیران به منظور نمایش عملکرد خود و وضعیت مالی شرکت، گزارش های مالی ارائه می دهند و تحلیلگران مالی از صورت های مالی به عنوان مبنایی برای ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری در شرکت استفاده می کنند. بدیهی است که سرمایه گذاران به طور مستقیم در اداره شرکت ها و تخلیه اطلاعات مالی آنها نقشی نداشته  و بنابراین بایستی با اعتماد به صورتهای مالی که توسط مدیران تهیه می شود تصمیم گیری های خود را انجام دهند.
در بازارهای سرمایه، تحلیلگران مالی باید به ارائه کنندگان گزارش های مالی یعنی مدیران، حتی بدون دانستن این که صورتهای مالی وضعیت و نتایج مالی واقعی را نشان می دهند یا خیر، اطمینان کنند. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر اعتماد بین تحلیلگران مالی و مدیران ضروری می نماید.
از آنجا که دانش مالی رفتاری از زمینه های کاملاجدید دانش مالی است، اهمیت دارد که تحقیقات آتی به سوی این مباحث جدید سوق داده شوند و قابلیت کاربرد و اجرای آن در بازارهای در حال توسعه ای چون ایران بررسی شود. دانش مالی رفتاری در مقابل تئوری مالی کلاسیک که بر پایه مجموعه‌ای از مفروضات ساده کننده بنا شده، ایجاد شده است.
یافته های اصلی این پژوهش به طور خلاصه عبارتنداز: 1- عوامل صلاحیت، صداقت، شایستگی، عوامل فرهنگی بخش رفتاری و عوامل اجتماعی تاثیر زیادی در اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران دارند.، 2- عوامل امانتداری، خیرخواهی و عوامل شخصی تاثیر متوسطی (نه زیاد و نه کم) در اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران دارند.، 3- پایبندی به دین اسلام تاثیر کمی در اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران دارد.
بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که سازمانی با مدیریت فردی که از خصوصیات صلاحیت، صداقت، شایستگی، عوامل فرهنگی بخش رفتاری و عوامل اجتماعی برخوردار باشد قابل اعتماد خواهد بود که این نیز می تواند باعث ایجاد محیطی سالم و برآورد کننده شرط لازم بازار کارا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Effect on Financial Analysts trust to Manager

نویسندگان [English]

  • Shadi Shahverdiani 1
  • Mahtab Radfar 2
1 Assistant professor of IAU, Shahre quds Branch
2 M.A in Finance
چکیده [English]

Corporate managers present financial reports in order to reveal their performance and financial status of corporation and then financial analysts use financial statements as a basis of making investment suggestions. Obviously investors don’t have any role in managing companies directly and therefore they have to make their decisions trusting financial statements.
In financial markets, financial analysts have to trust managers, even considering the fact that statements can be incorrect. Consequently, exploring influential factors in financial analysts’ trust to corporate managers seems necessary.
As financial behavioral is a kind of newborn field of finance, it’s essential that future researches should be directed towards it and implementation of it should be checked in developing markets like Iran’s. Financial behavioral is presented against classical economic theory which is based on some simplifying hypothesizes.
Main findings of this research are: 1. Qualification, honesty, competence, cultural factors and social factors are very influential in financial analysts’ trust to managers. 2. Integrity, benevolence and personal factors, have average influence in financial analysts’ trust to managers. 3. Being faithful to Islam has little influence in financial analysts’ trust to managers.
On the basis of findings, it can be said that an organization which has a qualified, honest, competent, well-behaved (cultured) and sociable manager, will be trustable; that it can lead to a good atmosphere and can provide a necessary condition of efficient market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers
  • Financial Analysts
  • Trust
  • Behavioral Finance